Utrzymanie i remonty bieżące obiektów mostowych w Koninie

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3548520)

Client
Zarząd Dróg Miejskich w Koninie
State
wielkopolskie
Address
62-510 Konin, Ul. Zakładowa 4 4
Phone
63 240 24 50
Fax
63 240 24 51
www
www.zdm-konin.pl
E-Mail
dlewandowski@zdm-konin.pl
Created
2020-03-25

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Miejskich w Koninie Ul. Zakładowa 4 4 62-510 Konin wielkopolskie tel. 63 240 24 50 fax. 63 240 24 51 REGON 36311886100000 www.zdm-konin.pl

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Utrzymanie i remonty bieżące obiektów mostowych w Koninie

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Utrzymanie i remonty bieżące obiektów mostowych w Koninie w zakresie: 1. Bieżącego utrzymania czystości obiektów mostowych. 2. Roboty konserwacyjne i remontowe obiektów mostowych. Prace utrzymaniowo - remontowe będą prowadzone na 43 obiektach mostowych w Koninie zgodnie z zestawieniem zbiorczym zamieszczonym w Dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 7 do SIWZ. Lokalizacja i parametry obiektów określone zostały w zestawieniu. Łączna ilość wszystkich obiektów mostowych i przepustów to 43 szt. obiektów w tym:  16 mostów  13 wiaduktów  6 estakad  2 przejścia podziemne  2 kładki dla pieszych  4 przepusty 2. Szczegółowy zakres prac określony został w przedmiarze prac/robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących Załącznik nr 7 do SIWZ. Zakres ilościowy prac określony w przedmiarze prac/robót jest szacunkowy. W trakcie realizacji zadań zakres prac może ulec zmianie lub przesunięciu pomiędzy poszczególnymi rodzajami prac, przy jednoczesnym zachowaniu ogólnej wartości umowy. Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie związane z dokonaniem zmian. 3. Zlecenia cząstkowe z zakresu przedmiotu zamówienia będą przekazywane przedstawicielowi, Wykonawcy osobiście, pocztą elektroniczną lub w nagłych przypadkach telefonicznie. Zgłoszenie obejmuje zakres prac, lokalizację oraz termin wykonania, Wykonawca na podstawie zgłoszenia, realizuje prace zgodnie z zaleceniami Zamawiającego lub zajmuje stanowisko w sprawie.Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania wszystkich prac poprzez robienie zdjęć po wykonaniu prac/robót. na poszczególnych obiektach. Dokumentację zdjęciową należy przekazać Zamawiającemu na nośniku trwałym. 4. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia wg zapisów określonych w Projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 5. Gwarancja. Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 3 lata od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. 6. Wizja lokalna. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej i uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do przygotowania oferty.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 63712310-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information