SUKCESYWNE WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Z ZAKRESU KONSERWACJI BIEŻĄCEJ W ROKU 2020 W SĄDZIE APELACYJNYM W SZCZECINIE W CELU UTRZYMANIA DOBREGO STANU TECHNICZNEGO I ESTETYCZNEGO BUDYNKÓW SĄDU I ICH OTOCZENIA

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3548518)

Client
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
State
zachodniopomorskie
Address
71-165 Szczecin, ul. Mickiewicza 163 163
Phone
091 4849409
Fax
091 4849408
E-Mail
ktazbierski@szczecin.sa.gov.pl
Created
2020-03-25

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Sąd Apelacyjny w Szczecinie ul. Mickiewicza 163 163 71-165 Szczecin zachodniopomorskie tel. 091 4849409 fax. 091 4849408 REGON 81273402100000

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: SUKCESYWNE WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Z ZAKRESU KONSERWACJI BIEŻĄCEJ W ROKU 2020 W SĄDZIE APELACYJNYM W SZCZECINIE W CELU UTRZYMANIA DOBREGO STANU TECHNICZNEGO I ESTETYCZNEGO BUDYNKÓW SĄDU I ICH OTOCZENIA

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie robót budowlanych z zakresu konserwacji bieżącej w budynkach Sądu Apelacyjnego (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w planach i rysunkach, przedmiarze robót, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót) Podany w załącznikach nr 9 zakres i przedmiar robót są orientacyjne i mogę ulec zmianie. Zamawiający nie gwarantuje, że zleci Wykonawcy wykonanie wszystkich prac ujętych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarze robót oraz szkicach i rysunkach załączonych do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z całości lub części robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, przy czym z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze. W celu utrzymania dobrego stanu technicznego i estetycznego budynku Sądu i jego otoczenia w roku 2020 przewiduje się do wykonania między innymi: 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 2. ROBOTY MALARSKIE 3. ROBOTY POKRYWCZE – POKRYCIE Z DACHÓWEK CERAMICZNYCH ( DACHÓWKA KARPIÓWKA CEGLASTA KRYTA W KORONKĘ 4. NAPRAWA PODŁÓG I POSADZEK 5. NAPRAWA OKŁADZINY WEWNĘTRZNEJ Z MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH 6. TYNKI WEWNETRZNE 7. GŁADZIE GIPSOWE 8. ROTY MUROWE 9. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ I KAMIENNEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA ULIC i CHODNIKÓW 10. KONSERWACJA PARKIETU 11. OBUDOWY Z PŁYT G-K 12. WYKONANIE POWŁOKI DEKORACYJNEJ 13. USTAWIANIE KRAWĘŻNIKÓW DROGOWYCH 14. KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG Z PANELI PODŁOGOWYCH 15. KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG Z WYKŁADZINY DYWANOWEJ 16. SUFIT PODWIESZONY 17. POSADZKI Z KAMIENIA NATURALNEGO 18. MONTAŻ RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH 19. RENOWACJA DACHÓW PAPĄ TERMOZGRZEWALN 20. OBRÓBKI BLACHARSKIE 21. INIEKCJA KRYSTALICZNA MURÓW FUNDAMENTOWYCH Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy, wszystkich osób, wykonujące czynności objęte zakresem zamówienia tj. prace fizyczne jeżeli wykonywanie tych czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45454100-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium należy wnieść w wysokości: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information