Bieżące utrzymanie pasa drogowego w zakresie koszenia trawy i utrzymania pozostałych terenów zielonych na terenie miasta Bielska-Białej – ZAKRES I, II i III

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3548514)

Client
Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
State
śląskie
Address
43-300 Bielsko-Biała, ul. Michała Grażyńskiego 10
Phone
33 472 60 10
Fax
33 497 96 35
www
www.mzd.bielsko.pl
E-Mail
mzd@mzd.bielsko.pl
Created
2020-03-25

Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej ul. Michała Grażyńskiego 10 43-300 Bielsko-Biała śląskie tel. 33 472 60 10 fax. 33 497 96 35 REGON 70493318000000 www.mzd.bielsko.pl

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Bieżące utrzymanie pasa drogowego w zakresie koszenia trawy i utrzymania pozostałych terenów zielonych na terenie miasta Bielska-Białej – ZAKRES I, II i III

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy ZAKRESY: Przedmiotem zamówienia w ZAKRESIE I jest wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem pasa drogowego w zakresie koszenia trawy, przycinania i pielęgnacji żywopłotów i krzewów oraz odchwaszczanie i oczyszczanie chodników, opasek, wysepek, placów i deptaków. ZAKRES I zamówienia obejmuje w szczególności: - koszenie jednokrotne, z zastrzeżeniem tiret drugie, - koszenie jednokrotne rowów i skarp, - przycinanie i pielęgnacja żywopłotów i krzewów, - odchwaszczanie i oczyszczanie chodników, opasek, wysepek, placów i deptaków. Przedmiotem zamówienia w ZAKRESIE II jest wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem pasa drogowego w zakresie koszenia traw, odchwaszczania i oczyszczania chodników. ZAKRES II zamówienia obejmuje w szczególności: - koszenie jednokrotne, z zastrzeżeniem tiret drugie, trzecie i czwarte, - koszenie jednokrotne trawników i poboczy, z zastrzeżeniem tiret czwarte, - koszenie jednokrotne rowów i skarp, - koszenie jednokrotne poboczy, - odchwaszczanie i oczyszczanie chodników. Przedmiotem zamówienia w ZAKRESIE III jest wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem pasa drogowego w zakresie utrzymania skarp brzegowych (wykoszenie traw, chwastów, rdestu japońskiego i krzewów) w obrębie wylotów kanalizacji deszczowej do rzek i cieków oraz wycinki rdestu japońskiego rosnącego na poboczach dróg, chodników i ścieżek rowerowych. ZAKRES III zamówienia obejmuje w szczególności: - utrzymanie wylotów brzegowych, - wycinkę rdestu japońskiego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne ww. ZAKRESY (Części) zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub wszystkie Części zamówienia. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia – każdego ZAKRESU. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 77000000-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące) – ZAKRES I; 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące) – ZAKRES II, 200,00 zł (słownie złotych: dwieście) – Zakres III.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information