Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur okręgu koszalińskiego. Cześć I: Przewóz i przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Szczecinku

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3548512)

Client
Prokuratura Okręgowa w Koszalinie
State
zachodniopomorskie
Address
75-950 Koszalin, ul. Wł. Andersa
Phone
943 428 656
Fax
943 422 417
E-Mail
po.koszalin@prokuratura.koszalin.pl
Created
2020-03-25

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Prokuratura Okręgowa w Koszalinie ul. Wł. Andersa 75-950 Koszalin zachodniopomorskie tel. 943 428 656 fax. 943 422 417 REGON 33600000000000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur okręgu koszalińskiego. Cześć I: Przewóz i przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Szczecinku

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest przechowywanie oraz przewóz zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Szczecinku z miejsca zdarzenia na terenie miasta Szczecinka oraz gmin: Barwice, Biały Bór, Bobolice, Borne Sulinowo, Grzmiąca i Szczecinek do miejsca przechowywania zwłok, a następnie na sekcję lub oględziny do prosektorium znajdującego się w Szczecinku lub do Zakładu Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie lub innego wskazanego przez Zamawiającego oraz odbiór zwłok po sekcji i przewóz do miejsca przechowywania. 2. Zwłoki mogą być w stanie rozkładu, z wypadku komunikacyjnego, itp. 3. Przewóz zwłok lub szczątków ludzkich musi odpowiadać wymaganiom sanitarno-technicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. nr 249 poz. 1866). 4. Do przewozu zwłok transportem drogowym muszą być wykorzystywane pojazdy samochodowe zarejestrowane jako pojazdy specjalne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. 2020 poz. 110). Środki transportu winny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich. 5. Warunki i sposób przechowywania zwłok lub szczątków ludzkich muszą odpowiadać wymaganiom sanitarno-technicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. z 2011 r. nr 75 poz. 405). 6. Zamawiający wymaga, aby: a) Usługi były wykonywane z należytą starannością i zasadami etyki zawodowej, b) Wykonawca był gotowy świadczyć usługi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, c) czas dojazdu do miejsca zdarzenia wynosił maksymalnie 80 minut od momentu zgłoszenia, d) Wydawanie zwłok po zakończonej sekcji osobom upoważnionym (np. rodzinie) nie może wiązać się kosztami po stronie odbierającego za czynność wydania, e) Wydawanie zwłok po sekcji odbywać się będzie w dniu przeprowadzenia sekcji od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00. f) W dniach następnych po dniu przeprowadzenia sekcji, wydawanie zwłok po sekcji odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 14:00, g) Jeżeli przywóz zwłok po sekcji do miejsca przechowywania nastąpił po godzinie 17:00, osoby upoważnione do odbioru zwłok (np. rodzina) mają mieć możliwość odbioru zwłok w tym samym dniu do 2 godzin po przewozie zwłok po sekcji do miejsca przechowywania, h) W przypadku przeprowadzania sekcji w sobotę, niedzielę lub w inny dzień świąteczny osoby upoważnione do odbioru zwłok (np. rodzina) mają mieć możliwość odbioru zwłok w tym samym dniu do 2 godzin po przewozie zwłok po sekcji do miejsca przechowywania, i) Osoby upoważnione do odbioru zwłok (np. rodzina), jeżeli taka będzie ich wola, mają możliwość odbioru zwłok po sekcji bezpośrednio z prosektorium. 7. Podstawą rozpoczęcia wykonania usługi będzie dyspozycja wydana telefonicznie lub faksem przez upoważnione osoby (prokurator, funkcjonariusz policji). 8. Zlecenie wykonania usługi będzie niezwłocznie potwierdzone w formie pisemnej przez Zamawiającego. 9. Zamawiający w formularzu ofertowym określił szacunkową ilość usług przewozów zwłok lub szczątków ludzkich świadczonych w okresie trwania umowy. Ilości przewozów oraz dni przechowywania zwłok podane w załączniku nr 3 do SIWZ (formularz ofertowy) zostały przyjęte przez Zamawiającego szacunkowo, wyłącznie w celu wyliczenia ceny oferty. Rzeczywista ilość przewozów oraz dni przechowywania będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie, przy czym łączna wartość zamówienia za usługi nie przekroczy kwoty wynikającej z ceny najkorzystniejszej oferty Wykonawcy. 10. W cenie usługi należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędnych materiałów potrzebnych do prawidłowego wykonania zamówienia (koszt worków na zwłoki, rękawiczek i innych).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 98370000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information