Koszenie terenów zielonych w obrębie administrowanym przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3548502)

Client
Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu
State
warmińsko-mazurskie
Address
82-300 Elbląg, Ratuszowa 4
Phone
55 221 20 00,
Fax
55 221 20 83
www
www.zbk.elblag.pl
E-Mail
a.zukowska@zbk.elblag.pl,
Created
2020-03-25

Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu Ratuszowa 4 82-300 Elbląg warmińsko-mazurskie tel. 55 221 20 00, fax. 55 221 20 83 REGON 28099290000000 www.zbk.elblag.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Koszenie terenów zielonych w obrębie administrowanym przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Koszenie terenów zielonych w obrębie administrowanym przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu. przedmiot główny: 77.31.40.00-4 nazewnictwo wg CPV: Usługi utrzymania gruntów Przedmiot zamówienia składa się z 2 części opisanych w pkt XVIII SIWZ. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) koszenie trawy 2) podkaszanie ręczne i mechaniczne 3) wywóz skoszonej trawy o łącznej powierzchni 290.029,40 m2 na terenie administrowanym przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu w tym: • teren administrowany przez Punkt Obsługi Najemców Nr I - 159.981,00 m2 • teren administrowany przez Punkt Obsługi Najemców Nr II - 130.048,40 m2 Miejsce realizacji usług: tereny wg Załącznika nr 1 do wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest na czas prowadzenia w/w robót do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, określającego minimalną sumę gwarancyjną na kwotę 100.000,00 zł, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 6. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 7. Zamawiający informuje, że jeżeli powierzenie wykonania części zamówienia na usługi podwykonawcy nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający informuje, że powyższe zasady nie będą miały zastosowania wobec dalszych podwykonawców. 8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, minimum 3 osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: • wykonywanie prac niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 77314000-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information