Budowa systemu klimatyzacji w istniejącym budynku Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3548499)

Client
Urząd Miasta
State
lubuskie
Address
65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna 22
Phone
0684564100,4564406 do 08
Fax
068 4564155, 4564455
www
www.zielonagora.pl
E-Mail
zamowienia@um.zielona-gora.pl
Created
2020-03-25

Urząd Miasta

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Miasta ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra lubuskie tel. 0684564100,4564406 do 08 fax. 068 4564155, 4564455 REGON 65423300000000 www.zielonagora.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa systemu klimatyzacji w istniejącym budynku Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę systemu klimatyzacji wraz z instalacją elektryczną i robotami budowlanymi po wykonaniu systemu w istniejącym budynku Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza. Przewiduje się montaż instalacji klimatyzatorów typu SPLIT. Rozprowadzenie instalacji chłodniczej wykonać w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz na ścianie w korytkach instalacyjnych. Odpływ skroplin z jednostek wewnętrznych wykonać przez zasyfonowanie do wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Zastosować pompki skroplin. Jednostki zewnętrzne Split należy zamontować na dachu budynku. Projektowane jednostki zewnętrzne klimatyzacji zasilić z istniejącej rozdzielnicy TB-1.3. W tym celu należy wykonać rezerwę miejsca i zabudować wyłączniki nadmiarowoprądowe zgodnie ze schematem zasilania. Po wykonaniu systemu klimatyzacji należy doprowadzić dachy, ściany i sufity po wszelkich przejściach instalacji do stanu pierwotnego. 2. Szczegółowy zakres robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia precyzuje dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót zawarte w załączniku nr I.3 do SIWZ. 3. W załączniku nr I.3 do SIWZ zamieszczone zostały również przedmiary robót (kosztorysy ofertowe). Zamawiający informuje, iż ww. przedmiary robót stanowią jedynie dokument pomocniczy - ilości podane w przedmiarze nie są podstawą wyceny przedmiotu zamówienia dla Wykonawcy, a jedynie mają na celu określenie technologii wykonania robót. W celu dokonania pełnej wyceny robót każdy z Wykonawców zobowiązany jest przed złożeniem oferty zapoznać się z dokumentacją projektową, STWiOR oraz zapisami niniejszej SIWZ. 4. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji dla robót objętych umową na okres min. 36 miesięcy i rękojmi za wady robót na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy. Uwaga: Dodatkowa gwarancja dla robót (okres wydłużenia gwarancji) podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 31.2. SIWZ. 5. Zamawiający informuje, iż mogące wystąpić w SIWZ wraz z załącznikami wskazania nazw zwyczajowych, znaków towarowych, nazw producentów, zdjęć w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech wizualnych, technicznych i jakościowych. Użyte w SIWZ wraz z załącznikami nazwy produktów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy traktować jako przykładowe - Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (produktów) równoważnych. Za produkt równoważny uznaje się produkt, który będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne co konkretny produkt wskazany w SIWZ lecz jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia. 6. Zawarte w niniejszej SIWZ wraz załącznikami informacje na temat parametrów i funkcji są danymi minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania określone w niniejszym zamówieniu. 7. Zgodnie z art. art. 30 ust. 8 pkt 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. 8. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem. 9. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) osób wykonujących czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, polegających na wykonaniu: robót montażowych kolimatorów, o ile czynności te nie będą wykonywane przez te osoby w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenie wraz wykazem wszystkich osób wykonujących ww. zakres prac. 10. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym z § 11 ust. 7 wzoru umowy. 11. Planuje się dofinansowanie zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 39717200-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium w wysokości 8.000,00 złotych (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information