Wykonanie dokumentacji projektowej dot. termomodernizacji budynków szkolnych Powiatu Dzierżoniowskiego – IV etap

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3548498)

Client
Powiat Dzierżoniowski
State
dolnośląskie
Address
58-200 Dzierżoniów, Rynek 27
Phone
74 831 67 89
Fax
74 832 18 60
www
http://bip.pow.dzierzoniow.pl/
E-Mail
starostwo@pow.dzierzoniow.pl
Created
2020-03-25

Powiat Dzierżoniowski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Dzierżoniowski Rynek 27 58-200 Dzierżoniów dolnośląskie tel. 74 831 67 89 fax. 74 832 18 60 REGON 89071781700000 http://bip.pow.dzierzoniow.pl/

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie dokumentacji projektowej dot. termomodernizacji budynków szkolnych Powiatu Dzierżoniowskiego – IV etap

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków szkolnych Powiatu Dzierżoniowskiego – IV etap. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej dla 2 obiektów szkolnych, zgodnie z poniższym wykazem i założeniami do projektowania. 3. Wykaz obiektów i założenia wstępne do wykonania prac projektowych: 1) Zespół Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie, przy ul. Piłsudskiego 24. Jest to kompleks 5 budynków (A, B, C, D, E). Budynek główny A wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Budynki przynależne nie są objęte ochroną konserwatorską. Budynki A+B+C - kubatura kompleksu – 6 434 m3 - pow. całkowita – 2031,37 m2 - pow. użytkowa – 1946,45 m2 Przewidywany zakres ulepszeń termomodernizacyjnych dla budynku A+B+C obejmuje: a) modernizację kotłowni gazowej z wymianą źródła ciepła + modernizacje instalacji c.o. (system grzewczy), montaż systemu zarządzania energią BMS, b) docieplenie dachu (dach budynku A piętro 3, piętro 2), c) częściowe zamurowanie przeszklenia w sali gimnastycznej (luksfery i witrolit), d) docieplenie stropodachu ( stropodach wentylowany – budynek B i C), e) docieplenie ściany zewnętrznej (od wewnątrz płytami klimatycznymi) – budynek A, f) docieplenie ścian zewnętrznych – budynek B i C, g) docieplenie dachu nad salą gimnastyczną, h) okna o współczynniku 0,9 W/m2K( przeszklenie w sali gimnastycznej) i) wymiana stolarki okiennej na okna o współczynniku 0,9 W/m2K (budynek A, B, i C), j) wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej na drzwi o współczynniku 1,1 W/m2K, k) wymiana drzwi frontowych – budynek A, l) wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła 65 %. Do projektowania należy wybrać wariant optymalny termomodernizacji z załączonych audytów energetycznych, w oparciu o załączone wytyczne Konserwatora Zabytków. Budynki D+E - kubatura 748,19 m3 - pow. całkowita – 272,75 m2 - pow. użytkowa – 272,75 m2 Przewidywany zakres ulepszeń termomodernizacyjnych dla budynku D i E obejmuje: a) modernizację kotłowni i modernizację instalacji c.o. (system grzewczy), b) docieplenie stropodachu (stropodach wentylowany), c) docieplenie - dach (dach nad wiatrołapem), d) docieplenie ścian zewnętrznych, e) docieplenie stropodachu (stropodach niewentylowany), f) wymiana stolarki okiennej na okna o współczynniku 0,9 W/m2K (okna i luksfery), g) Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi o współczynniku 1,1 W/m2K, h) Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła 65 %. Do projektowania należy wybrać wariant optymalny termomodernizacji z załączonych audytów energetycznych. 2) Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, ul. Żeromskiego 41a – budynek Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego - kubatura 7 705,40 m3 - pow. całkowita – 2 280,42 m2 - pow. użytkowa – 2 210,41 m2 Przewidywany zakres ulepszeń termomodernizacyjnych dla budynku PCKP obejmuje: a) modernizację instalacji c.o. b) modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej, c) docieplenie dachu (dach, skosy, lukarny), d) docieplenie stropu – strop pod poddaszem, e) docieplenie stropodachu, f) docieplenie ścian zewnętrznych tynkiem ciepłochronnym (ściana zewnętrzna lukarn, budynek z dachem płaskim, ściana zewnętrzna małego budynku, ściana zewnętrzna piwnic), g) docieplenie ściany w gruncie, h) wymiana stolarki okiennej na okna o współczynniku 0,9 W/m2K i) wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi o współczynniku 1,1 W/m2K. Do projektowania należy wybrać wariant optymalny termomodernizacji z załączonych audytów energetycznych, z uwzględnieniem załączonych wytycznych Konserwatora Zabytków. 3) Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, ul. Żeromskiego 41 – budynek główny szkoły - kubatura 8 630,19 m3 - pow. całkowita – 4 011,00 m2 - pow. użytkowa – 2 815,01 m2 Przewidywany zakres ulepszeń termomodernizacyjnych dla budynku głównego szkoły obejmuje: a) modernizację instalacji c.o. (system grzewczy), b) modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej, c) docieplenie stropu – strop pod poddaszem nad aulą, strop pod poddaszem nad III piętrem, strop pod poddaszem II piętro), d) docieplenie dachu – dach nad pomieszczeniami ogrzewanymi, e) docieplenie ścian zewnętrznych, f) wymiana stolarki okiennej na okna o współczynniku 0,9 W/m2K, g) wymiana okien połaciowych na okna o współczynniku 1,1 W/m2K, h) wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi o współczynniku 1,3 W/m2K. Do projektowania należy wybrać wariant optymalny termomodernizacji z załączonych audytów energetycznych, z uwzględnieniem załączonych wytycznych Konserwatora Zabytków. 4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dla każdego z powyższych obiektów kompletnej dokumentacji, w skład której wchodzą następujące elementy: 1) projekt budowlany – w ilości 4 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału oraz na CD – wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935); 2) projekt wykonawczy – w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału oraz na CD – wykonany zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) oraz wymaganiami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 3) kosztorys inwestorski – w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału oraz na CD – wykonany zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004, Nr 130, poz. 1389); 4) przedmiar robót – w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału oraz na CD – wykonany zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 5) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału oraz na CD – wykonana zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 5. Wykonawca opracuje komplet dokumentacji z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, w oparciu o założenia wstępne, niezbędne uzgodnienia, zezwolenia i warunki wydane przez stosowne instytucje, wizję lokalną oraz bieżące konsultacje z Zamawiającym. 6. W przyjętych rozwiązaniach projektowych muszą być użyte wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. 7. W przypadku powoływania się podczas opisywania przyjętych rozwiązań projektowych na konkretne nazwy własne gotowych produktów i/lub gotowe rozwiązania systemowe producentów, wykonawca ma obowiązek określić konkretne parametry techniczne i jakościowe danego rozwiązania projektowego oraz umieścić informację o możliwości zastosowania rozwiązania równoważnego, pod warunkiem spełnienia wskazanych parametrów technicznych i jakościowych. 8. Wykonana dokumentacja musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 9. Wykonawca ma obowiązek uzyskać wszelkie opinie, uzgodnienia, decyzje i zezwolenia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, niezbędne do prawidłowego wykonania prac projektowych. 10. Zobowiązuje się Wykonawcę do ścisłej współpracy z Konserwatorem Zabytków na etapie wykonywania prac projektowych. 11. Opracowana dokumentacja projektowa musi być przygotowana w sposób umożliwiający uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub stosownie od wymagań dokonanie skutecznego zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, a także przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 12. Rozwiązania projektowe przyjęte w wykonanej dokumentacji powinny umożliwiać aplikowanie o środki w ramach konkursu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”, zgodnie z Podręcznikiem Wnioskodawcy dla Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021. 13. Dokumentacje projektową należy opracować w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym CD/DVD lub innym, w formacie pdf. 14. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również: 1) sprawowanie nadzoru autorskiego, w tym uczestniczenie w cotygodniowych naradach koordynacyjnych na budowie, 2) udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na ewentualne zapytania wykonawców podczas postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych, 3) nieodpłatne wykonanie aktualizacji kosztów w kosztorysie inwestorskim do 2 razy na życzenie Zamawiającego, 4) wypełnienie załącznika ekologiczno-technicznego do wniosku aplikacyjnego, na obowiązującym formularzu. Załącznik ekologiczno-techniczny należy wypełnić sumarycznie dla wszystkich obiektów wg wzoru formularza przekazanego przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ, na podstawie posiadanych audytów energetycznych dla poszczególnych budynków i bieżących konsultacji z Zamawiającym. Audyty energetyczne stanowią załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis założeń technicznych do projektowania znajduje się w załączonych audytach energetycznych dla poszczególnych budynków, stanowiących załącznik nr 1 do siwz.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71320000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information