Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Lwówku (łącznik ul. Wittmanna – rów)

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3548491)

Client
Gmina Lwówek
State
wielkopolskie
Address
64-310 Lwówek, ul. Ratuszowa 2
Phone
614 414 024
Fax
614 414 212
www
www.lwowek.com.pl; www.bip.lwowek.com.pl
E-Mail
urzad@lwowek.com.pl
Created
2020-03-25

Gmina Lwówek

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Lwówek ul. Ratuszowa 2 64-310 Lwówek wielkopolskie tel. 614 414 024 fax. 614 414 212 REGON 53041300000000 www.lwowek.com.pl; www.bip.lwowek.com.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Lwówku (łącznik ul. Wittmanna – rów)

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w Lwówku w działkach nr ewid. 880, 886/4 obr. m. Lwówek, dla odprowadzenia wód opadowych ze zlewni ulic Wittmanna, Kasztanowej oraz Św. Barbary. Działki na których będą prowadzone roboty: nr ewid. 880 – właścicielem jest Gmina Lwówek; nr ewid. 886/4 – właścicielem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) Oddział Terenowy w Poznaniu. Przedmiot zamówienia obejmuje jedną część – jedno zadanie określone w dokumentacji projektowej – projekcie budowlanym przygotowanym na okoliczność wykonania przedmiotowych robót. Zamawiający określa przedmiot zamówienia obejmujący roboty budowlane z branży instalacyjnej za pomocą dokumentacji projektowej – projektu budowlanego oraz za pomocą specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (stwior), roboty wykonywane będą na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 120/2020 z dn. 24.02.2020r. wydanej przez Starostę Nowotomyskiego. W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić dziennik budowy za pomocą uprawnionej osoby kierownika budowy. 2. Zamawiający nie przewiduje określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 3. Charakterystyka techniczna sieci kanalizacji deszczowej przewidzianej do wykonania 1) Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur tworzywowych PPØ600mm dla odprowadzenia wód opadowych z odwodnienia zlewni ul. Wittmanna, Kasztanowej oraz Św. Barbary, wraz z separatorem substancji ropopochodnych i wylotem kolektora do istniejącego rowu. 2) Trasa rurociągu deszczowego wiedzie wzdłuż istniejącego rurociągu kanalizacji sanitarnej ks300mm w terenie nieużytku rolnego, uzbrojenie w trasie projektowanej sieci stanowi sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej. Istniejące uzbrojenie terenu naniesiono na mapie zasadniczej, a miejsca skrzyżowań z projektowaną siecią pokazano na profilu podłużnym. 4. Budowa sieci kanalizacji deszczowej Przedmiot zamówienia obejmuje budowę rurociągu kanalizacji deszczowej z rur tworzywowych PPØ600mm dwuściennych ze ścianką profilowaną, SN 8 kN/m2, łączonych na uszczelki gumowe, o długości L = 263,5 m. Zastosowane do budowy rurociągu rury muszą spełniać wymagania normy PN-EN 13476-3. Na trasie kanalizacji deszczowej należy usytuować studnie kanalizacyjne, rewizyjne z prefabrykowanych kręgów betonowych Ø1200 2 szt., należy zastosować studnie betonowe prefabrykowane z betonu wibroprasowanego o wytrzymałości nie niższej niż 40 MPa (z betonu klasy C35/45), o wskaźniku w/c nie większym od 0.45, nasiąkliwości nie większej od 5%. Studnie należy wyposażyć w stopnie złazowe żeliwne. Włączenie rurociągów do studni betonowych musi nastąpić za pomocą fabrycznie wklejonych w ścianki studni przejść szczelnych. Studnie należy przykryć włazami kanałowymi żeliwnymi klasy D400. 5. Montaż separatora wód opadowych - charakterystyka techniczna W przedmiocie zamówienia wchodzi montaż separatora substancji ropopochodnych z wkładem lamelowym ze zintegrowanym osadnikiem, separator musi zostać wyposażony w 10-krotne obejście burzowe. Zadaniem separatora jest oczyszczenie wody deszczowej z zanieczyszczeń ropopochodnych pochodzących z odwodnienia dróg, parkingów, placów manewrowych oraz zanieczyszczeń mineralnych. Monolityczny zbiornik separatora winien być wykonany z żelbetu w klasie betonu hydrotechnicznego C35/45. Dodatkowo powierzchnie wewnętrzne zbiornika muszą być zabezpieczone powłoką z żywic epoksydowych chroniącą przed agresywnym działaniem substancji ropopochodnych. Elementy wyposażenia wewnętrznego winny być wykonane z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej. Parametry techniczne separatora zostały przestawione w dokumentacji projektowej. Roboty związane z posadowieniem separatora wód opadowych prowadzić należy w szalunku punktowym słupowym, separator należy posadowić na warstwie chudego betonu B10 o grubości 15 cm z podsypką piaskową o grubości 10 cm, po ustawieniu, zbiornik obsypać piaskiem, zagęszczając go warstwami co 30-40cm do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0,98, po zakończeniu robót nawierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego. 6. Wykonanie ujścia - wylot ścieków z sieci kanalizacji deszczowej Wylot z kolektora PPØ600 do rowu należy wykonać w oparciu o Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED 02.16.), wylot należy wykonać z betonu hydrotechnicznego C25/30. Wylot składa się ze ściany czołowej, płyty dennej oraz 2 skrzydeł tj. ścian bocznych trójkątnych, wymiary wylotu podano w dokumentacji projektowej. Ubezpieczenie wylotu należy wykonać poprzez umocnienie dna i skarp rowu z płyt betonowych ażurowych na 10 cm podsypce piaskowej na długości 4m – (1m w górę i 3m w dół cieku), rzędna dna rowu w obrębie wylotu 91,35 m n.p.m., należy wykonać profilowanie dna i skarp rowu na odcinku 140,0 m poniżej wylotu tj. od wylotu do istniejącego przepustu betonowego Ø1000 pod DK 92 z nawiązaniem do jego rzędnej dna 90,97 m n.p.m. (spadek ok. 0,27%) oraz na odcinku 100,0 m powyżej wylotu tj. od wylotu do istniejącego przepustu ze stawu o rzędnej 91,62 m n.p.m. (spadek ok. 0,27%). W wyniku profilowania dna rowu odsłonięciu ulegnie istniejący kolektor sanitarny Ø315 o rzędnej dna 91,65 m n.m. w miejscu poprzecznego przejścia przez rów, należy przewidzieć możliwość zabezpieczenia odsłoniętego rurociągu rurą osłonową (dwudzielną) stalową o średnicy fi 400mm na długości ca 3,0-3,5m.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45232410-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information