Wynajem sprzętu budowlanego i pojazdów wraz z obsługą operatorską w 2020 roku na potrzeby robót przy drogach gminnych, wewnętrznych, placach, parkingach itp. na terenie gminy Strawczyn

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3537670)

Client
Gmina Strawczyn
State
świętokrzyskie
Address
26-067 Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16 16
Phone
041 3038002
Fax
041 3038157
www
http://strawczyn.4bip.pl
E-Mail
gmina@strawczyn.pl
Created
2020-01-17

Gmina Strawczyn

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Strawczyn ul. Stefana Żeromskiego 16 16 26-067 Strawczyn świętokrzyskie tel. 041 3038002 fax. 041 3038157 REGON 29101079000000 http://strawczyn.4bip.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wynajem sprzętu budowlanego i pojazdów wraz z obsługą operatorską w 2020 roku na potrzeby robót przy drogach gminnych, wewnętrznych, placach, parkingach itp. na terenie gminy Strawczyn

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Część 1. Wynajem sprzętu budowlanego – równiarka, walec drogowy Przedmiotem zamówienia jest wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską do realizacji robót przy drogach gminnych, wewnętrznych, placach, parkingach itp. w zależności od potrzeb Zamawiającego na terenie gminy Strawczyn w 2020 r. tj. walca drogowego i równiarki. Zakres usług obejmuje: 1.1. Zadanie 1. Usługi równiarką polegające na profilowaniu, korytowaniu oraz równaniu kruszywa drogowego, destruktu itp. w ramach prowadzonych robót przy drogach gminnych, wewnętrznych, placach i parkingach itp. w ilości 300 r/godz. Zakres prac oraz czas trwania zamówienia będzie uzależniony od faktycznych potrzeb Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień ( CPV): 45500000-2 1.2. Zadanie 2. Usługi walcem drogowym stalowym lub stalowo - gumowym o wadze min. 8t z wibracją, polegające na zagęszczaniu kruszywa drogowego, destruktu itp. w ramach prowadzonych robót przy drogach gminnych, wewnętrznych, placach, parkingach itp. na terenie Gminy Strawczyn w ilości 100 r/godz. Zakres prac oraz czas trwania zamówienia będzie uzależniony od faktycznych potrzeb Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45500000-2 1.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu zamówienia. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie na zgłoszenie Zamawiającego. 1.4. Wykonawca powinien rozpocząć każdorazowo usługę w czasie nie dłuższym niż 72 godz. od zgłoszenia telefonicznego, fax lub e-mail zamawiającego we wskazanym miejscu przez Zamawiającego. 1.5. Wykonawca winien zapewnić sobie możliwość parkowania sprzętu. 1.6. Transport sprzętu na budowę i z budowy zapewnia Wykonawca na swój koszt. 1.7. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania opłaconej polisy OC oraz wszystkich niezbędnych uprawnień wynikających z prowadzonej działalności. 1.8. Wykonawca zapewnia sprzęt budowlany i pojazdy sprawne technicznie, gotowy do pracy. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać dokumenty poświadczające dopuszczenie sprzętu budowlanego i pojazdów do użytkowania i eksploatacji. 1.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości wykonywanych usług pomiędzy zadaniami w poszczególnych częściach w ramach maksymalnej ceny udzielonego zamówienia oraz na podstawie cen jednostkowych ze względu na faktyczne zapotrzebowanie na poszczególne usługi. Część 2. Wynajem sprzętu budowlanego – koparka, pojazd do transportu materiałów Przedmiotem zamówienia jest wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską do realizacji robót przy drogach gminnych, wewnętrznych, placach itp. w zależności od potrzeb Zamawiającego na terenie gminy Strawczyn w 2020 r. tj. koparki oraz usługa transportu. Zakres usług obejmuje: 2.1. Zadanie 1. Usługa koparką polegające na odmulaniu rowów, profilowaniu skarp, poboczy, korytowaniu, równaniu, załadunkiem materiałów itp. w ramach prowadzonych robót przy drogach gminnych, wewnętrznych, placach i parkingach na terenie Gminy Strawczyn w ilości 300 r/godz. Zakres prac oraz czas trwania zamówienia będzie uzależniony od faktycznych potrzeb Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45500000-2 2.2. Zadanie 2. Usługa transportu materiałów (kruszywa, ziemi, mat. budowlanych itp.) w ramach prowadzonych robót przy drogach gminnych, wewnętrznych, placach i parkingach itp. w ilości 160 r/godz. Zakres prac oraz czas trwania zamówienia będzie uzależniony od faktycznych potrzeb Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień ( CPV): 45500000-2 2.3. Materiał pozyskany w ramach wykonywania usług będzie zagospodarowany na miejscu lub składowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 2.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu zamówienia. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie na zgłoszenie Zamawiającego. 2.5. Wykonawca powinien rozpocząć każdorazowo usługę w czasie nie dłuższym niż 72 godz. od zgłoszenia telefonicznego, fax lub e-mail zamawiającego we wskazanym miejscu przez Zamawiającego. 2.6. Wykonawca winien zapewnić sobie możliwość parkowania sprzętu. 2.7. Transport sprzętu na budowę i z budowy zapewnia Wykonawca na swój koszt. 2.8. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania opłaconej polisy OC oraz wszystkich niezbędnych uprawnień wynikających z prowadzonej działalności. 2.9. Wykonawca zapewnia sprzęt budowlany i pojazdy sprawne technicznie, gotowy do pracy. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać dokumenty poświadczające dopuszczenie sprzętu budowlanego i pojazdów do użytkowania i eksploatacji. 2.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości wykonywanych usług pomiędzy zadaniami w poszczególnych częściach w ramach maksymalnej ceny udzielonego zamówienia oraz na podstawie cen jednostkowych ze względu na faktyczne zapotrzebowanie na poszczególne usługi.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45500000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Część 1 - w wysokości 500,00 PLN (słownie pięćset złotych 00/100) Część 2 – w wysokości 400,00 PLN (słownie czterysta złotych 00/100) - przed upływem terminu składania ofert

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information