Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów z obiektów Zarządu Gospodarowania Odpadami

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3537669)

Client
Zarząd Gospodarowania Odpadami
State
łódzkie
Address
93-469 Łódź, Ul. Sanitariuszek 70/72 70
Phone
42 640 48 57
Fax
42 640 48 57
E-Mail
sekretaria@zgo.uml.lodz.pl
Created
2020-01-17

Zarząd Gospodarowania Odpadami

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Gospodarowania Odpadami Ul. Sanitariuszek 70/72 70 93-469 Łódź łódzkie tel. 42 640 48 57 fax. 42 640 48 57 REGON 10170739400000

I.2) Type of contracting: Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów z obiektów Zarządu Gospodarowania Odpadami

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Usługa polegająca na: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa gospodarowania odpadami polegająca na transporcie i przetwarzaniu odpadów pochodzących z instalacji Zamawiającego: 1) Oddziału Kompostowania przy ul. Sanitariuszek 70/72, 2) Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Kasprowicza nr 10, 3) Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Granicznej 2 2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przetwarzania odpadów uwzględniając załadunek i transport tych odpadów stosownie do pkt. 1.SIWZ 3. Dostarczaniu pojemników do zbiórki, których nie posiada Zamawiający (tub na świetlówki, zużytego sprzętu i baterii.). Szacowaną ilość oraz rodzaj pojemników zawiera formularz cenowy do oferty - Załącznik nr 2 do SIWZ. Rzeczywista ilość odpadów będzie pochodną strumienia odpadów dostarczanych przez mieszkańców Miasta. * Klasyfikacja wymienionych odpadów została ustalona na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 701,730,1403,1579), 4. Wyłoniony w ramach niniejszego postępowania Wykonawca, zobowiązany będzie odbierać własnym transportem odpady oraz: a) przetwarzać odpady w instalacjach wskazanych w Ofercie, b) dotrzymać procesy odzysku (R) i/lub unieszkodliwiania (D) odpadów pochodzących z punktów PSZOK, oraz Instalacji Kompostowania wskazanych w Ofercie, c) dysponować pojazdami przystosowanym do transportu odpadów, d) postępować z odpadami zgodnie z hierarchią, określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 701,730,1403,1579), e) prowadzić ewidencję odpadów , zgodnie z wymogami ustawy o odpadach, f) ważyć partię odpadów przygotowanych do transportu do miejsc ich ostatecznego przetwarzania wskazanych w Ofercie, g) sporządzać i przekazywać Raporty miesięczne wraz z dokumentacją potwierdzającą miejsce i sposób ostatecznego przetwarzania poszczególnych rodzajów odpadów, h) ponosić wszelkie opłaty należne, w związku z realizacją usług. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Rodzaje i szacowane ilości odpadów zawierają formularze cenowe dla każdego punktu odbioru odpadów. 2. Ilość odpadów stanowiąca przedmiot zamówienia jest tylko i wyłącznie określeniem ilości, do której prawdopodobnie będzie zrealizowane zamówienie, co nie oznacza, że we wszystkich pozycjach ilości te zostaną wyczerpane. 3. W przypadku niewyczerpania przez Zamawiającego limitów określonych w formularzach cenowych Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, odstępnego lub odszkodowania. 4. Szczegółowy rodzaj odpadów w zakresie danego formularza cenowego nie będzie brany pod uwagę przy późniejszym rozliczaniu się Stron. Podstawą rozliczenia będzie masa odebranych odpadów wg określonych kodów.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90500000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information