Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów specjalistycznych i dokształcających wraz z egzaminem dla kadry dydaktycznej IOZ (pielęgniarek/położnych)

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3537661)

Client
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
State
podkarpackie
Address
37-500 Jarosław, ul. Czarnieckiego 16 16
Phone
16 6244612
Fax
16 6244612
www
www.pwste.edu.pl
E-Mail
administracja@pwszjar.edu.pl
Created
2020-01-17

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu ul. Czarnieckiego 16 16 37-500 Jarosław podkarpackie tel. 16 6244612 fax. 16 6244612 REGON 65089438500000 www.pwste.edu.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów specjalistycznych i dokształcających wraz z egzaminem dla kadry dydaktycznej IOZ (pielęgniarek/położnych)

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów specjalistycznych i dokształcających wraz z egzaminem dla kadry dydaktycznej IOZ (pielęgniarek/położnych) realizowanych w rantach, projektu „Pielęgniarstwo i położnictwo - kompetencje zamawiane” — Realizacja Programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków nr POWR.05.03.00-IP.05-00-002/15 w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój., w formie wykładów z ćwiczeniami oraz zajęć stażowych. Kursy i szkolenia realizowane będą we własnych salach szkoleniowych Wykonawcy a także salach Zamawiającego tylko i wyłącznie na terenie woj. Podkarpackiego, bez cateringu. Do zadań Wykonawcy należy: 1.Organizacja kursów; 2.Zapewnienie wykładowców oraz opiekunów zajęć stażowych posiadających uprawnienia, odpowiednia wiedzę i doświadczenie niezbędną dla realizacji zamówienia; 3.Zapewnienie, sprzętu i materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia kursów; 4.Zorganizowanie zajęć stażowych w odpowiednich placówkach stażowych dla uczestników kursów specjalistycznych; 5.Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów dla uczestników kursów specjalistycznych i dokształcających. Każdy uczestnik kursu specjalistycznego, który zda egzamin otrzymuje zaświadczenie zgodne ze wzorem zawartym w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; 6.Wykonawca musi być zarejestrowany w Systemie Monitorowania Kształcenia; 7.Kadra Wykonawcy powinna spełniać wymagania \ kwalifikacje zgodne z programem kształcenia zatwierdzonym przez MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych przypisanych do poszczególnych zamawianych kursów i szkoleń określonych w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 1)Kurs specjalistyczny - Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym z użyciem otwartych źródeł promieniowania ( 20 osób ) - zakończenie kursu do 31 grudnia 2020 r. 2)Kurs specjalistyczny - Leczenie ran dla pielęgniarek ( 20 osób) – zakończenie kursu do 31 marca 2020 r. 3)Kurs specjalistyczny - Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie dla pielęgniarek ( 20 osób) – zakończenie kursu do 30 czerwca 2020 r.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 80510000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information