Zakup energii elektrycznej

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3537658)

Client
Gmina Święciechowa
State
wielkopolskie
Address
64-115 Święciechowa, ul. Ułańska 4 4
Phone
065 5333510
Fax
065 5299548
www
www.bip.swieciechowa.pl
E-Mail
urzadgminy@swieciechowa.pl
Created
2020-01-17

Gmina Święciechowa

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4 4 64-115 Święciechowa wielkopolskie tel. 065 5333510 fax. 065 5299548 REGON 41105071200000 www.bip.swieciechowa.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup energii elektrycznej

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Zakup energii elektrycznej” do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych wskazanych w załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.), rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 503). 1.1 Gmina Święciechowa - Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia, w imieniu niżej wymienionych jednostek: 1) Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie ul. Śmigielska 1a 64 -115 Święciechowa NIP: 697-19-10-239 2) Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Święciechowie ul. Szkolna 15 64-115 Święciechowa NIP: 697 – 189 – 99 – 63 3) Szkoła Podstawowa w Długiem Starem ul. Leszczyńska 1 64-100 Leszno NIP: 697- 189 – 99 – 92 4) Szkoła Podstawowa w Lasocicach ul. Szkolna 13 64-100 Leszno NIP: 697- 189 – 99 – 86 5) Przedszkole Samorządowe w Święciechowie ul. Strzelecka 12 64 -115 Święciechowa NIP: 697-19-95-589 6) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie ul. Strzelecka 6 64 -115 Święciechowa NIP: 697-21-17-365 2. Zamawiający przewiduje udzielenie niniejszego zamówienia z podziałem na części w rozumieniu art. 2 pkt 6 PZP. Postępowanie zostało podzielone na części w celu uzyskania optymalnych korzyści finansowych. Część 1 zamówienia – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ – oświetlenie uliczne: 1) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2021 r. wynosi 224 667 kWh. 2) Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego zał. nr 2 do projektu umowy (załącznik nr 7.1), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (dalej jako OSD) do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, zmiany sprzedawcy energii, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (o ile zaistnieje taka potrzeba), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji. Część 2 zamówienia – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ – pozostałe obiekty: 1) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2021 r. wynosi 725 998 kWh. 2) Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego zał. nr 2 do projektu umowy (załącznik nr 7.2), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, zmiany sprzedawcy energii, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (o ile zaistnieje taka potrzeba) reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji. 3. Każdy z wykonawców zamówienia może złożyć ofertę na obie części zamówienia albo na jedną z części. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie dla Części 1 i Części 2 przedmiotu zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorach umów stanowiących odpowiednio Załącznik nr 7.1. i Załącznik nr 7.2. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem punktów poboru energii elektrycznej dla poszczególnych Części przedmiotu zamówienia zawarty jest odpowiednio w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2 do SIWZ. Deklarowane w ww. załącznikach zużycie energii elektrycznej jest wielkością szacunkową i służy wyłącznie do obliczenia ceny Oferty. 6. Na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości obiektów wymienionych enumeratywnie w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej SIWZ z zachowaniem ceny za 1kWh ustalonej w wyniku niniejszego postępowania. 7. Dostawa energii elektrycznej realizowana będzie na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.). 8. Niniejsze zamówienie nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej. 9. Zamawiający, informuje, iż w ramach Części 1 i 2 przedmiotu zamówienia Wykonawca odpowiedzialny jest za bilansowanie handlowe i musi posiadać status Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie handlowe (tzw. POB). 10. Dla Części 1 i Części 2 Wykonawca jest zobowiązany posiadać obowiązujące przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego OSD, działającym na terenie Zamawiającego, umożliwiające zawarcie skutecznych umów oraz sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do punktów poboru energii elektrycznej, określonych w Załączniku nr 1 oraz 2 do SIWZ. UWAGA! Zamawiający zastrzega, iż wyżej wymienione umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego OSD Wykonawca winien posiadać na dzień składania ofert lub najpóźniej w dniu rozpoczęcia dostawy energii elektrycznej. 11. Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony bip.swieciechowa.pl

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 09000000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information