„Dostawa i nasadzenie roślin jednorocznych wraz z pielęgnacją i utrzymaniem wykonanej nasady, utrzymaniem terenów zieleni urządzonej oraz wykonaniem jesiennej nasady sezonowej na terenie Gminy Czechowice – Dziedzice”

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3537605)

Client
Gmina Czechowice-Dziedzice
State
śląskie
Address
43-502 Czechowice-Dziedzice, Plac Jana Pawła II 1
Phone
32 2147110
Fax
32 2147152, 2147182
www
www.czechowice-dziedzice.pl
E-Mail
zp@um.czechowice-dziedzice.pl
Created
2020-01-17

Gmina Czechowice-Dziedzice

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Czechowice-Dziedzice Plac Jana Pawła II 1 43-502 Czechowice-Dziedzice śląskie tel. 32 2147110 fax. 32 2147152, 2147182 REGON 52360800000000 www.czechowice-dziedzice.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Dostawa i nasadzenie roślin jednorocznych wraz z pielęgnacją i utrzymaniem wykonanej nasady, utrzymaniem terenów zieleni urządzonej oraz wykonaniem jesiennej nasady sezonowej na terenie Gminy Czechowice – Dziedzice”

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia pod nazwą: „Dostawa i nasadzenie roślin jednorocznych wraz z pielęgnacją i utrzymaniem wykonanej nasady, utrzymaniem terenów zieleni urządzonej oraz wykonaniem jesiennej nasady sezonowej na terenie Gminy Czechowice – Dziedzice” obejmuje: 1. Uporządkowanie i przygotowanie terenu pod nasadę oraz wykonanie nasady roślinami jednorocznymi i wieloletnimi obejmuje m.in.: spulchnienie gleby rodzimej, uzupełnienie warstwą ziemi urodzajnej, żyznej lub kompostowej terenów przeznaczonych do obsady, zasilanie nawozami mineralnymi wieloskładnikowymi, zastosowanie absorbentu wody, dostawa roślin, obsada kaskad, donic kwietnikowych, terenów zielonych, montaż wież kwietnikowych, obsada w warunkach szklarniowych wież kwietnikowych, czyszczenie powierzchni granitowych kaskad, mulczowanie korą okrywową (drobną) terenów zieleni urządzonej. 2. Utrzymanie wykonanej nasady kwiatami jednorocznymi, utrzymanie stojących i wiszących kaskadowych konstrukcji kwietnikowych oraz terenów zieleni urządzonej obejmuje m.in.: plewienie obsady jednorocznej, codzienne (w razie takiej konieczności) podlewanie, zasilanie roślin nawozem wieloskładnikowym do roślin kwitnących, w razie konieczności wykonanie oprysków środkami grzybobójczymi; plewienie terenów zieleni urządzonej, podlewanie, przycinanie, formowanie, odchwaszczanie, zagospodarowanie powstałych odpadów. 3. Usunięcie nasady jednorocznej wraz z wyrównaniem terenu, usunięcie kwiatów jednorocznych i usunięcie ziemi z konstrukcji kwietnikowych, demontaż konstrukcji kwietnikowych firmy TERRA. 4. Jesienna obsada donic na Rondzie Żołnierzy Niezłomnych (donice – 3 szt.) obejmuje m.in.: uzupełnienie donic warstwą ziemi urodzajnej, żyznej lub kompostowej, zasilanie nawozami mineralnymi wieloskładnikowymi, zastosowanie absorbentu wody, dostawa roślin, obsada. 5. Utrzymanie wykonanej jesiennej obsady donic (pielenie, nawożenie, podlewanie, wymiana obumarłych roślin). Usunięcie wykonanej obsady chryzantemami i bratkami (donice – 3 szt.). Transport przedmiotowych donic do magazynu Zamawiającego. Szczegółowy zakres usługi zawiera: - załącznik nr 7 do SIWZ – specyfikacja usługi, - załącznik nr 8 do SIWZ – projekt umowy, które stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uwaga: Przedstawione w wyżej wymienionych dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29 do art. 31d. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych w wyżej wymienionych dokumentach norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia dla osiągniecia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez Projektanta i Zamawiającego. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. 2. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących bezpośrednie czynności w realizacji robót. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie) były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy, niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni). Obowiązek zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę dotyczy w szczególności zakresu: - dot. utrzymania wykonanej nasady. Po zawarciu umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności o których mowa wyżej realizujących prace objęte umową. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób realizujących prace objęte umową. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 77310000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł 00/100);

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information