PN-3/20 Usługi transportu sanitarnego.

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3537601)

Client
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
State
zachodniopomorskie
Address
71-730 Szczecin, ul. Strzałowska 22
Phone
914 251 410
Fax
914 251 406
www
www.onkologia.szczecin.pl
E-Mail
szpital@onkologia.szczecin.pl
Created
2020-01-17

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii ul. Strzałowska 22 71-730 Szczecin zachodniopomorskie tel. 914 251 410 fax. 914 251 406 REGON 81739100000000 www.onkologia.szczecin.pl

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: PN-3/20 Usługi transportu sanitarnego.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu sanitarnego. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje transport pacjentów poza granicami miasta Szczecina ambulansem typu A1, A2 i B (przewóz pacjenta z ratownikiem medycznym; dalej w treści specyfikacji ratownikiem), transport pacjentów na terenie miasta Szczecina w części lewobrzeżnej ambulansem typu A1, A2, B (przewóz pacjenta z ratownikiem) i C (przewóz pacjenta z lekarzem), transport pacjentów na terenie miasta Szczecina w części prawobrzeżnej ambulansem typu A1, A2, B (przewóz pacjenta z ratownikiem) i C (przewóz pacjenta z lekarzem) oraz przewóz krwi, materiału biologicznego itp. 3. Podstawa prawna opracowania SIWZ: 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn.zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, 2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1373 wraz z późniejszymi zmianami), 3) Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2214.), 4) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016, poz. 1146 z późn.zm.), 5) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2295 z późn.zm.), 6) Polska Norma PN-EN 1789:2008 – Pojazdy mechaniczne i ich wyposażenie – ambulanse drogowe. 4. CPV: 60130000-8 – Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób. 5. Po podpisaniu umowy ZAMAWIAJĄCY przedstawi wykaz lekarzy zatrudnionych przez ZAMAWIAJĄCEGO w poszczególnych komórkach organizacyjnych oraz pracowników Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej zatrudnionych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie. 6. ZAMAWIAJĄCY przedstawia formularz F-405-004-001 – zlecenie transportu sanitarnego zewnętrznego) oraz formularz F-405-004-004 – zlecenie transportu sanitarnego krwi/materiału biologicznego, które stanowią Załącznik nr 2 do SIWZ. 7. ZAMAWIAJĄCY wymaga aby, personel transportu sanitarnego zobowiązany był do świadczenia pomocy pacjentom, tj. każdemu zgłaszającemu taką potrzebę lub osobom wymagającym pomocy z widocznymi problemami w poruszaniu (m.in. pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu, dojściu z mieszkania do pojazdu, wejściu do mieszkania, wejściu do szpitala, dojściu do Pracowni/Gabinetu Konsultacyjnego lub innego wskazanego na zleceniu), przekazywania i odbierania przewożonych przedmiotów, dokumentów oraz materiałów do badań, stosownie do zleceń, z poszanowaniem intymności i godności pacjenta. 8. ZAMAWIAJĄCY wymaga, aby przejęcie odpowiedzialności za opiekę nad pacjentem w transporcie sanitarnym z komórki organizacyjnej zlecającej transport WYKONAWCA dokumentował stosownie do druku zlecenia na transport (F-405-004-001). 9. WYKONAWCA ma obowiązek zapewnić warunki transportu pacjenta określone w pkt. 5 druku zlecenia na transport sanitarny (F-405-004-001), które przekazywane mu będą w czasie dokonywania zamówienia transportu, np. umożliwienie towarzyszenia osoby bliskiej w transporcie, szczególne wskazania co do monitorowania pacjenta, np. parametry tlenoterapii. 10. ZAMAWIAJĄCY wymaga, aby samochody wykorzystywane w transporcie sanitarnym były sprawne technicznie oraz spełniały warunki dodatkowe dla pojazdów uprzywilejowanych określonych szczegółowo w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 2022 z późn.zm.). Dodatkowo rok produkcji samochodu nie może być wcześniejszy niż 2014. 11. WYKONAWCA przez cały okres trwania umowy będzie się posługiwał przy wykonywaniu transportu sanitarnego pojazdami ubezpieczonymi od odpowiedzialności cywilnej i nieszczęśliwych wypadków (NW) na minimalną kwotę ubezpieczenia 15 000 euro oraz sprawnymi technicznie. 12. WYKONAWCA będzie zobowiązany do utrzymania pojazdów w czystości oraz do przestrzegania zasad higieny i dezynfekcji. 13. ZAMAWIAJĄCY wymaga, by osoby, które będą kierować ambulansem posiadały uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. 14. ZAMAWIAJĄCY wymaga, aby usługa transportu sanitarnego była wykonywana przez personel posiadający niezbędne kwalifikacje zgodne z przepisami prawa oraz posiadający aktualne zaświadczenie potwierdzające nabycie umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 15. WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonywania usług transportu sanitarnego przez personel medyczny w składzie osobowym określonym w Załączniku nr 1 do SIWZ i kwalifikacjach odpowiadających rodzajowi świadczonych usług, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2019r. poz. 993 z późn.zm.). 16. WYKONAWCA będzie zobowiązany, najpóźniej w pierwszym dniu obowiązywania umowy, do prawidłowego zgłoszenia na Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji, umowy na wykonywanie usług transportu sanitarnego dla Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii. W związku z tym WYKONAWCA będzie miał obowiązek zawarcia wcześniej umowy upoważniającej do korzystania z Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji. 17. ZAMAWIAJĄCY, w oparciu o postanowienie art. 29 ust. 3a ustawy, ustala następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: 1) kierowanie ambulansem w trakcie transportu sanitarnego. 18. WYKONAWCA w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy z ZAMAWIAJĄCYM zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przestrzeganiu wymogu zatrudnienia na umowę o pracę przez siebie, osób wykonujących czynności wymienione w pkt. 17 oraz poddania się kontroli w tym zakresie przez ZAMAWIAJĄCEGO. Szczegółowe postanowienia w przedmiocie przestrzegania formy zatrudnienia pracowników oraz czynności kontrolno-nadzorcze ze strony ZAMAWIAJĄCEGO reguluje projekt umowy, stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ. 19. Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 60130000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information