Usługa ochrony budynków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3537018)

Client
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii
State
mazowieckie
Address
05-530 Góra Kalwaria, ul. Św. Antoniego 1 1
Phone
022 7273546
Fax
022 7272332
E-Mail
zgk@post.pl
Created
2020-01-14

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii ul. Św. Antoniego 1 1 05-530 Góra Kalwaria mazowieckie tel. 022 7273546 fax. 022 7272332 REGON 14052218700000

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa ochrony budynków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 7.1. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 79710000-4 – usługi ochroniarskie 7.2. Przedmiotem niniejszego zamówienia w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego jest usługa ochrony budynków i mienia Zamawiającego przez pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej: 7.2.1. Budynek siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. znajdującego się pod adresem: ul. Świętego Antoniego 1, 05-530 Góra Kalwaria; 7.2.2. Budynek Oczyszczalni Ścieków Sanitarnych Moczydłów 86, 05-530 Góra Kalwaria należącego do Zamawiającego. 7.2.3. Ochrona Obiektu będzie pełniona na Obiekcie przez co najmniej jednego pracownika ochrony w: a) Budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej znajdującego się pod adresem: ul. Świętego Antoniego 1, 05-530 Góra Kalwaria: od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 – 7:00, soboty, niedziele i święta całodobowo zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego; b) Budynek Oczyszczalni Ścieków Sanitarnych Moczydłów 86, 05-530 Góra Kalwaria należącego do Zamawiającego.: w godzinach od 22:00 do 06:00 przez 7 dni w tygodniu zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. 7.2.4. Wykonawca poza stałymi godzinami obecności pracownika ochrony na Obiekcie, określonymi w punkcie 7.2.3. powyżej, zobowiązany jest do nieregularnych, co najmniej 5-krotnych przyjazdów w ciągu tygodnia na teren Obiektu w celu sprawdzenia zabezpieczenia Obiektu. 7.3. Zamawiający preferuje, aby pracownicy ochrony świadczący usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Zamawiającego byli zatrudnieni w okresie realizacji zamówienia zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). 7.4. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości pracowników ochrony, jak i godzin jej pełnienia będą dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Na uzasadnione żądanie Zamawiającego, w szczególności w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia Obiektu działaniem osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się do zwiększenia ochrony Obiektu, o której mowa w punkcie 7.2.3. i 7.2.4. powyżej do liczby pracowników ochrony zapewniających należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, przez czas trwania zagrożenia. 7.5. Zamawiający zastrzega obowiązek samodzielnego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w zakresie stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia, w tym obsługi elektronicznych systemów szybkiego uruchamiania patroli interwencyjnych, monitorowania sygnału systemu alarmowego oraz zamontowania na koszt własny w obiektach Zamawiającego w Górze Kalwarii i Moczydłowie elektronicznych systemów szybkiego uruchamiania patroli interwencyjnych. 7.6. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania zmian pracowników na pisemne i uzasadnione żądanie Zamawiającego, w przypadku zaistnienia uzasadnionych zarzutów Zamawiającego co do osoby pracownika Wykonawcy. Zmiana jakiegokolwiek pracownika w trakcie realizacji usługi ochron musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie w formie wniosku i wymaga pisemnej akceptacji przez Zamawiającego. 7.7. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji zmiany pracownika tylko i wyłącznie wtedy, gdy proponowana osoba będzie spełniała kwalifikacje o których mowa w pkt. 7.2. 7.8. Pracownicy ochrony podczas pełnienia czynności ochrony każdorazowo wyposażeni będą w: a) elektroniczny system umożliwiający nawiązanie bezpośredniej łączności z Centrum Alarmowania – Centrum Reagowania/Wsparcia Wykonawcy: b) elektroniczny system obchodów umożliwiający monitorowanie pracy pracownika ochrony fizycznej przez czas pracy oraz sprawdzania wykonywanych obchodów przez Zamawiającego; c) jednolite ubranie służbowe z umieszczonym w sposób widoczny logo Wykonawcy i legitymację ze zdjęciem; d) pałkę wielofunkcyjną; e) kajdanki z kluczykami; f) pilot napędowy; g) radiotelefon; h) telefon komórkowy; i) rejestrator w formie monitoringu do kamer monitoringu z nagrywaniem na minimum 14 dni. 7.9. Środki techniczne wymienione pkt.7.9. powyżej stanowią własność Wykonawcy, a ich utrzymanie w należytym stanie obciąża Wykonawcę. 7.10. Pracownik ochrony przy wykonywaniu czynności ochronnych, w szczególności: a) Reaguje w przypadku powstania zagrożeń; b) Sprawuje nadzór nad właściwym ruchem samochodowym; c) Współpracuje w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia w Obiekcie z właściwymi terenowo jednostkami policji; d) Prowadzi systematyczne, nieregularne obchody Obiektu; e) Niezwłocznie powiadomi upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego o nagłych zdarzeniach na ochranianym Obiekcie; 7.11. Szef ochrony / koordynator służby zobowiązany jest do udokumentowania kontroli pracowników ochrony co najmniej 2 razy w tygodniu, a kontrola ta powinna być odnotowana w „Książce Dyżurów” (data, godzina, podpis osoby uprawnionej do kontroli). 7.12. Wykonawca dodatkowo zapewni wsparcie Grupy Interwencyjnej składającej się z licencjonowanych pracowników ochrony. Interwencja będzie podejmowana na potwierdzony sygnał alarmowy, a także na każde wezwanie pracowników ochrony. Czas reakcji Grupy Interwencyjnej nie może być dłuższy niż 30 minut od chwili wezwania. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w części dotyczącej wsparcia Grupy Interwencyjnej. W takim wypadku Wykonawca ma obowiązek wskazać w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do Ogłoszenia, nazwy firm podwykonawców. Brak powyższych informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 79710000-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information