„Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 190516C Nowa Wieś od km 0+012 do 0+644 i od km 0+997 do km 2+504 o długości 2139 m Gmina Włocławek”

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3537017)

Client
Gmina Włocławek
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-800 Włocławek, Królewiecka 7
Phone
0-54 230 53 00; 230 53 37,
Fax
054 230 53 53
www
www.bip.gmina.wloclawek.pl
E-Mail
urzad@gmina.wloclawek.pl,
Created
2020-01-14

Gmina Włocławek

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Włocławek Królewiecka 7 87-800 Włocławek kujawsko-pomorskie tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, fax. 054 230 53 53 REGON 91086690400000 www.bip.gmina.wloclawek.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 190516C Nowa Wieś od km 0+012 do 0+644 i od km 0+997 do km 2+504 o długości 2139 m Gmina Włocławek”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 3.2. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi gminnej w podziale na następujące zadania: Część I - Zadanie nr 1: Rozbudowa drogi gminnej nr 190516C Nowa Wieś od km 0+290 do 0+644 i od km 0+997 do km 2+504 o długości 1 861 m Gmina Włocławek Część II Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej nr 190516C Nowa Wieś – ul. Rubinowa od km 0+000 do km 0+290 Gmina Włocławek 3.2.1. Zakres robót obejmuje w szczególności: Część I - Zadanie nr 1: Rozbudowa drogi gminnej nr 190516C Nowa Wieś polega na wykonaniu bitumicznej jezdni od km 0+290 do km 0+644 i od km 0+997 do km 2+504 wraz z mijanką dł. 25m, wykonaniu zjazdów na pola i posesje oraz chodników. Integralną częścią jest wykonanie wpustów ulicznych włączonych do istniejącego kolektora deszczowego znajdującego się w pasie drogowym na odcinku od 0+290 do 0+523m wg projektu branży wodno- kanalizacyjnej. Projektowana droga gminna klasy D przystosowana jest do kategorii obciążeń KR 1. Rozbudowa drogi jest objęta Decyzją ZRiD z dnia 06.08.2019 r. Obecnie pas drogi posiada zmienną szerokość od 10m do 15m. Jezdnia utwardzona jest mieszanką żwirowo- tłuczniową 0/31,5mm o zróżnicowanej grubości od 10 do 15cm. Otoczenie pasa drogowego stanowią działki budowlane o różnym stopniu zabudowy. Od km 0+290 do autostrady teren uzbrojony jest w sieć wodociągową, teletechniczną, energetyczną, wodno - kanalizacyjną, deszczową i gazową. W km 0+633 droga krzyżuje się z rurociągiem gazowym g 500. Za autostradą od km 0+997 do 2+504 jezdnia o zmiennej szerokości 3,6 do 4,5m również utwardzona jest tłuczniem. Droga odwadniana jest powierzchniowo do istniejących rowów, które wymagają korekt skarp i oczyszczenia dna oraz usunięcia krzewów. Pod zjazdami znajdują się przepusty bez ścianek czołowych, które należy w ramach zadania zamontować. Na tym odcinku znajdują się słupy oświetleniowe. Projektowana droga zachowuje dotychczasowy przebieg. Stanowi odcinek prosty, który gwałtownie załamuje się w km 1+311 ( km roboczy) pod kątem 90 stopni złagodzony łukiem kołowym o R=15m. Projektuje się skrzyżowania z ulicami Bursztynową, Granitową i Topazową oraz rozbudowę istniejącego skrzyżowania z ul. Agatową poprzez budowę chodników wraz z montażem elementów uspokojenia ruchu- znaki aktywne D6 z oświetleniem. Od km 0+290 do 0+644 projektuje się szerokość jezdni 5,0m z poszerzeniami na łukach wraz z okrawężnikowaniem (strona prawa dł. 354m str. lewa 270m). Na odcinku od km 0+290 do 0+520 projektuje się chodniki szer. 2,0m przy krawężniku (strona prawa dł. 270m i strona lewa 152m) oraz utwardzone pobocze tłuczniowe szer. 0,75m (str. prawa dł. 119m i strona lewa dł. 202m). Na odcinku od km 0+997 do 2+504 projektuje się jezdnię szer. 4,5m. Na zakręcie w km 1+311 (km roboczy) projektuje się poszerzenie lewostronne jezdni szer. 1m i dodatkowo mijankę dł. 25m szer. 1,5m po stronie zewnętrznej. Na całej długości tego odcinka projektuje się obustronne utwardzone pobocze szer. 0,75m tj. strona prawa i lewa po 1507m. Projektuje się rozbudowę zjazdów indywidualnych na posesję o szerokości od 5,0 do 6,0m stosując skosy najazdowe 1,0*1,0m i 1,5*1,5. W strefie osiedla mieszkaniowego projektuje się zjazdy nawierzchni z kostki betonowej, pozostałe na pola i do gospodarstw z betonu asfaltowego. Część II - Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej na odcinku od 0+012 do 0+290 polega na wyposażeniu ulicy Rubinowej w elementy bezpiecznego ruchu dla pieszych tj. chodników, przejść dla pieszych oraz ich oznakowanie, które będą służyły mieszkańcom osiedla domków jednorodzinnych w miejscowości Nowa Wieś. Przebudowa polega na: utwardzeniu trzech skrzyżowań oraz wykonaniu przebudowy chodników i zjazdów oraz oznakowaniu. Przebudowa drogi jest na zgłoszenie zamiaru wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 8.04.2019 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym technologie i zakres prac, zostały określone w dokumentacji projektowej oraz w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Gdziekolwiek w dokumentacji, SSTWiORB powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów.Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do SIWZ, sztuką budowlaną i ogólną charakterystyką robót. Podstawą do określenia ceny, ryczałtowej za przedmiot zamówienia jest dokumentacja projektowa oraz ilości robót wynikające z tej dokumentacji. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. UWAGA. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, ma ona wyłącznie charakter informacyjny. Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Tam, gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, dokumentacji projektowej zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), a w treści SIWZ nie zostały określone wymagania Zamawiającego względem parametrów materiałów równoważnych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z ostateczną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz zapewnią uzyskanie parametrów techniczno–eksploatacyjnych - pod względem funkcjonalnym nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 3.7. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. 3.8. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.): „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie realizacji zamówienia, wskazane w szczególności w przedmiarze robót (dotyczące: przebudowy jezdni, przebudowy chodnika i zjazdów, urządzenia i utrzymania zieleni, wykonania oznakowania i organizacji ruchu), z wyłączeniem czynności wykonywanych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, takich jak: kierowanie robotami budowlanymi, zarządzanie budową, obsługa budowy, dokumentowanie przebiegu budowy, organizowanie pracy na budowie, nadzór nad realizacją robót budowlanych, z wyłączeniem czynności związanych z obsługą budowy, takich jak: obsługa geodezyjna, obsługa administracyjna. 3.9. Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233120-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information