Usługa utrzymania zieleni i czystości na terenie Miasta i Gminy Brusy w roku 2020

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3537011)

Client
Gmina Brusy
State
pomorskie
Address
89-632 Brusy, ul. Na Zaborach 1
Phone
523 969 302
Fax
523 969 303
www
brusy.pl
E-Mail
zp@brusy.pl
Created
2020-01-14

Gmina Brusy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Brusy ul. Na Zaborach 1 89-632 Brusy pomorskie tel. 523 969 302 fax. 523 969 303 REGON 92351251000000 brusy.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa utrzymania zieleni i czystości na terenie Miasta i Gminy Brusy w roku 2020

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: I. Przedmiotem zamówienia są usługi utrzymania zieleni i czystości na terenie Miasta i Gminy Brusy w roku 2020. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Konserwację bieżącą terenów zieleni w zakresie: - pielęgnacji zieleni (koszenie, nawożenie, pielenie, formowanie itp.); - zakładania rabatów kwiatowych; - uzupełniania nasadzeń drzew i krzewów. 2) Kompleksowe utrzymanie terenów placów zabaw, boisk sportowych i terenów wypoczynkowo – rekreacyjnych w zakresie: - bieżącej pielęgnacji zieleni; 3) Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy w zakresie: - oczyszczania ręcznego; - eksploatacji koszy ulicznych; - letniego utrzymania ciągów pieszych, rowerowych i jezdnych (oczyszczanie mechaniczne); - zimowego utrzymania ciągów pieszych i rowerowych. 4)Utrzymanie zieleni na terenie związanych z turystyką wodną: - bieżącej pielęgnacji zieleni 2. Szczegółowy opis zakresu usług 2.1. Konserwacja bieżąca terenów zieleni 2.1.1 Pielęgnacja zieleni  Pielęgnacja trawników na terenach płaskich i skarpach (koszenie i wywóz trawy),  Okopywanie trawników przy krawężnikach wraz z wywozem odpadów,  Usuwanie trawy, poprzez opryski środkami chwastobójczymi pomiędzy płytkami chodnikowymi przy krawężnikach i obrzeżach chodników i ze ścieżek w parkach wraz z wywozem odpadów,  Wykopywanie z ziemi i wkopywanie do ziemi bylin cebulowych, odchwaszczenie bylin, ścinanie liści bylin i wysuszanie cebulek bylin,  Prostowanie palików i rollborderów ,  Jesienne i wiosenne wygrabianie trawników wraz z wywozem liści i nieczystości  Wykonywanie bieżących remontów trawników (zniszczonych przez krety, przedepty, inne zniszczenia) w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego.  Pielęgnacja żywopłotów i skupin krzewów,  Pielęgnacja różanek,  Pielęgnacja roślin jednorocznych, bylin, roślin: w misach, murkach,  Pielęgnacja mis przy drzewach (wykaszanie traw, pielenie, obcinanie odrostów),  Wykaszanie trawy wokół słupków, płotków, barier itp. na terenach zieleni i w pasach drogowych ulic miasta Brusy,  Dostawa kwiatów jednorocznych i ich posadzenie. Przewiduje się zakup kwiatów jednorocznych i ich posadzenie w ilości ca 5000 szt jednorazowo 2 razy w ciągu roku .tj. łącznie 10000szt. Kolor oraz gatunek i miejsce sadzenia do uzgodnienia z inspektorem Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Brusach. Likwidacja nasadzeń - listopad. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość kwiatów jednorocznych w całym okresie wegetacji (zdrowy, jednorodny materiał roślinny, sadzony w początkowej fazie kwitnienia, zapewniający długotrwały efekt kwitnienia) W przypadku negatywnej oceny jakości kwiatów przez Zamawiającego ma on prawo żądać wymiany części lub całości materiału sadzeniowego w celu osiągnięcia właściwego efektu,  Wykonawca zobowiązany jest do podlewania kwiatów jednorocznych oraz nowych nasadzeń drzew i krzewów w uzgodnieniu z inspektorem Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Brusach (koszty za zużytą wodę do podlewania ponosi Wykonawca na podstawie indywidualnie zawartej umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Brusach, ul. Bolta 10, 89-632 Brusy.  Utrzymanie ścieżek, tj. gracowanie i chemiczne usuwanie trawy, darni, chwastów w miarę potrzeb.  Prace obejmujące pielęgnację zieleni wykonywane będą na podstawie harmonogramu prac, lub zgłoszenia telefonicznego upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.  Zabezpieczenie rabatów róż oraz innych narażonych na przemarzanie krzewinek i nasadzeń przed mrozami poprzez przykrycie gałęziami świerkowymi lub włókniną. 2.1.2 Ustalenia ogólne • Zamawiający dla prawidłowej realizacji zadań objętych przetargiem zastrzega sobie prawo do pełnej dyspozycyjności firmy. Okres przystąpienia do realizacji zgłoszonego wymagającego natychmiastowego interwencyjnego wykonania zadania nie dłuższy niż 4 godziny.  Usługa związana z konserwacją bieżącą terenów zieleni miejskiej odbywać się będzie zgodnie z zakresem i częstotliwością określoną w tabeli 3 i 4 stanowiącej załącznik do istotnych postanowień umowy,  Zamawiający dopuszcza również, w uzgodnieniu z Wykonawcą wykonanie prac zamiennych.  W przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych powodujących nasilenie wzrostu traw należy przewidzieć zwiększenie częstotliwości koszenia do czterech razy w miesiącu przy ulicach Jana Pawła II, Na Zaborach oraz ulicy Gdańskiej (uwaga dot. tabeli nr 1 stanowiącej załącznik do istotnych postanowień umowy).  W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych (susza) należy zredukować częstotliwość koszenia do jednorazowego (tabela nr 1 stanowiąca załącznik do istotnych postanowień umowy,) oraz całkowitej rezygnacji z koszenia (tabela nr 2 stanowiąca załącznik do istotnych postanowień umowy).  Tereny boisk po uwzględnieniu warunków atmosferycznych należy kosić z częstotliwością wskazaną dla tego typu obiektów. 2.2. Kompleksowe utrzymanie terenów placów zabaw, boisk sportowych i terenów wypoczynkowo – rekreacyjnych 2.2.1 Konserwacja bieżąca zieleni na terenach placów zabaw, boisk sportowych i terenów wypoczynkowo - rekreacyjnych Obejmuje czynności ujęte w konserwacji bieżącej terenów zielonych oraz dodatkowo:  odcinanie darni przy krawężnikach i obrzeżach,  zamiatanie chodników i przejść,  gracowanie alejek glino-żwirowych i nawierzchni gruntowych,  konserwacja ścieżek glino-żwirowych i nawierzchni gruntowych 2.2.2 Konserwacja elementów małej architektury na terenach placów zabaw, boiskach i terenach rekreacyjno - wypoczynkowych Obejmuje wymianę piasku i żwiru oraz czyszczenie, przegrabianie, przewietrzanie na terenach placów zabaw (piaskownice, pola piaskowe, nawierzchnie pod urządzeniami zabawowymi zgodnie z załącznikiem Nr 3 do istotnych postanowień umowy. 2.2.3 Dodatkowe wymagania dotyczące wszystkich prac przy pielęgnacji zieleni  pielenie krzewów w szpalerach – do 20 cm od szpaleru z każdej strony,  pielenie krzewów w skupinach – pomiędzy krzewami oraz do 50 cm wokół skupiny,  pielenie krzewów pojedynczych – do 50 cm wokół krzewów,  pielenie drzewek – misy o średnicy od 80 cm do 100 cm. 2.3.Utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy 2.3.1. Oczyszczanie ręczne • obejmuje oczyszczanie ręczne rejonów zaznaczonych na mapie miasta Brusy (załącznik nr 8) z częstotliwością określoną dla poszczególnych rejonów wg załącznika nr 10 tabela A zaznaczonych na ww. mapie oraz ścieżek rowerowych o nawierzchni szutrowej 3 razy w roku.  strefa I oczyszczania obejmuje teren o powierzchni 750,0 tyś. m2  strefa II oczyszczania obejmuje teren o powierzchni 800,0 tyś. m2  ścieżki rowerowe o powierzchni szutrowej 19.584,0 tyś. m2 • rodzaj odpadów podlegających zbiórce: puszki, butelki, folie, kartony oraz inne opakowania, papiery, w tym zerwane plakaty i ulotki, worki i reklamówki (wraz z zawartością) oraz inne odpady o rozmiarach nieprzekraczających wielkości worka na śmieci o poj. 70 l z wyłączeniem niebezpiecznych i wielkogabarytowych. • w ramach oczyszczania ręcznego należy także usuwać: a) suche wiązanki kwiatów i wypalone znicze spod pomników b) plakaty, ulotki, ogłoszenia umieszczane nielegalnie na obiektach infrastruktury miejskiej – na drzewach, słupach oświetleniowych itp. c) drobne zanieczyszczenia np. niedopałki papierosów, kapsle, papiery z miejsc szczególnie narażonych na zaśmiecenie (zgrabić lub zmieść) z częstotliwością 1 raz dziennie. • worki z zebranymi odpadami z oczyszczania ręcznego winny być sprzątnięte w wyznaczonych dla poszczególnych rejonów godzinach sprzątania • odpady należy zbierać: a) z terenów objętych pielęgnacją zieleni b) przy drogach w odległości do 10 mb od krawędzi jezdni (odległość uwzględnia chodnik i pobocze) c) ze skarp położonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych d) z pozostałych ogólnodostępnych, otwartych terenów gminnych wskazanych przez Zamawiającego • ze sprzątania ręcznego wyłącza się: a) tereny PKP, SGR i GS b) tereny: 1. spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych 2. prywatne 3. gminne wydzierżawione innym podmiotom lub osobom fizycznym • Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: a) podejmowanie w nagłych sytuacjach działań interwencyjnych związanych z zakresem oczyszczania ręcznego (w godz. od 600 do 2000, na zgłoszenie Zamawiającego, w ciągu max. 4 godz. od zgłoszenia). b) przyjęta do oczyszczania ręcznego powierzchnia w poszczególnych rejonach uwzględnia wszystkie tereny wyszczególnione powyżej. 2.3.2 Eksploatacja koszy ulicznych • Ustalenia ogólne: a) zakres usług obejmuje całoroczne opróżnianie koszy z terenów objętych oczyszczaniem i wywóz zebranych odpadów do kontenerów o pojemności 1100 l ustawionych w zadaszonym magazynie przy zespole szkół w Brusach oraz zgłaszanie Zamawiającemu zapełnionych kontenerów do wywozu. b) lokalizacja koszy wraz z wyszczególnieniem ilości określona jest w załączniku nr 11 - 100% koszy czyli 92 szt. znajduje się w I strefie eksploatacji. c) kosze stanowią własność Gminy Brusy i przekazane zostaną do eksploatacji na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. • Obowiązki Wykonawcy: a) opróżnianie koszy z wymaganą częstotliwością (dla poszczególnych rejonów zaznaczonych na mapie zał. nr 10 oraz podanymi minimalnymi częstotliwościami i godzinami) zał. nr 12 tabela B, b) utrzymanie czystości w rejonie kosza w promieniu 2m, c) zakup i uzupełnianie metalowych wkładów do koszy w przypadku ich zaginięcia lub zniszczenia. Uzupełnione wkłady będą stanowić własność Gminy Brusy, d) przemieszczanie koszy w miejsca wskazane przez Zamawiającego, e) ustawienie koszy powinno być zgodne z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego, f) dbanie o estetykę koszy: - oczyszczenie koszy przy użyciu wody lub – w sytuacjach tego wymagających- środków chemicznych z zewnątrz i wewnątrz (w terminie 2 miesięcy od chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia + 1 raz w roku w okresie wiosennym), - pomalowanie koszy metalowych – minimum raz w okresie realizacji zamówienia, g) naprawa i usuwanie zniszczonych koszy – decyzja Zamawiającego, h) składowanie na terenie swojej bazy nowo zakupionych koszy do chwili ich ustawienia i ich rozwiezienie na polecenie Zamawiającego. Zakłada się zakup nowych koszy w ilości nie przekraczającej 20% ich ogólnej liczby (w rejonie w skali roku). Zakup przez i na koszt Zamawiającego, i) podejmowanie działań w przypadku stwierdzenia aktów wandalizmu (tj. ponowne ustawienie przewróconych koszy, wyzbieranie wysypanych odpadów oraz zgłoszenie tego faktu Zamawiającemu), j) zgłaszanie Zamawiającemu faktu zaginięcia koszy lub zmiany lokalizacji, k) przeprowadzenie przeglądu wszystkich koszy w rejonie 2x w roku z udziałem Zamawiającego, celem ustalenia ich stanu ilościowego i stanu technicznego. 2.3.3 Letnie utrzymanie ciągów pieszych, rowerowych i jezdnych (oczyszczanie mechaniczne) • oczyszczanie letnie trwa od 1 kwietnia do 31 października • wykaz ciągów komunikacyjnych objętych utrzymaniem letnim – zgodnie z zakresem ujętym w zakresie rzeczowym oczyszczania ręcznego i eksploatacji koszy ulicznych.  strefa I utrzymania obejmuje powierzchnię – 52.578,0 m2  strefa II utrzymania obejmuje powierzchnię – 47.120,0 m2  powierzchnia jednorazowego pozimowego sprzątania ulic – 220.547,0 m2  trzykrotne w ciągu roku sprzątanie ulic w miejscowościach: Kosobudy, Leśno, Męcikał - 59.764,0 m2  trzykrotne w ciągu roku zamiatanie ścieżek rowerowych o nawierzchni bitumicznej i z kostki - 27.766,0 m2 • zakres prac obejmuje: a) zamiatanie mechaniczne i jako wspomagające ręczne zanieczyszczeń (piasek, liście oraz inne zanieczyszczenia) minimum 1x w m-cu w rejonie objętym I stopniem utrzymania i 1x na 2 m-ce w rejonie II, b) oczyszczenie wszystkich utwardzonych ciągów komunikacyjnych w mieście oraz dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej w miejscowościach: Leśno ul. Wykopaliskowa, Na Skarpie, Polna i Brzozowa, Lubnia ul. Spółdzielcza, Zalesie ul. Leśna, Główna i Gdańska na odcinku od sklepu GS do skrzyżowania, Kosobudy ul. Podgórna, Sportowa i Szkolna, Czyczkowy ul. Czernicka, Lipowa i Leśna, Małe Gliśno, Brusy – Jaglie, Czarnowo, Czapiewice, Wielkie Chełmy, Czarniż, Męcikał ul. Pocztowa, Szkolna, Nad Brdą, 3- go Maja, Długa, Dąbek, Żabno-Kosobudy w terminie 1 tygodnia od zakończenia sezonu zimowego, c) dodatkowo 3 razy w roku sprzątanie ulic w miejscowościach Kosobudy, Leśno i Męcikał, d) zamiatanie mechaniczne i częściowo ręczne ścieżek rowerowych o nawierzchni bitumicznej i z kostki 3 razy w roku, e) usuwanie darni z chodników, krawężników i schodów, f) przekazywanie informacji o padniętych, rozjechanych zwierzętach w celu powiadomienia odpowiednich służb w celu ich usunięcia, g) informowanie o faktach dewastacji i wandalizmu w stosunku do urządzeń infrastruktury drogowej (znaki drogowe, barierki) zabezpieczanie uszkodzonych elementów infrastruktury. 2.3.4 Zimowe utrzymanie ciągów pieszych i rowerowych • zimowe utrzymanie ciągów pieszych i rowerowych trwa od 1 stycznia do 30 kwietnia oraz od 1 listopada do 31 grudnia i obejmuje: Brusy: Plac Jana Pawła II – park oraz przystanek PKS, teren przyległy do Urzędu Miejskiego, plac targowy, parking przy ul. Nad Dworcem, ciąg pieszy przy Kaszubskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - ul. Ogrodowa i Targowa, ciągi piesze przy ul. Armii Krajowej – pomnik Karnowskiego, chodniki i ścieżki rowerowe przy ul. Armii Krajowej i Nad Dworcem, ciągi piesze i rowerowe wzdłuż ul. Gdańskiej od ronda w kierunku Chojnic, ciągi piesze wzdłuż cmentarza od ul. Ks. Czarnowskiego do ronda, ciąg pieszy przy ul. Gdańskiej przylegający do cmentarza pomordowanych, ciąg pieszy i rowerowy przy ul. Wojska Polskiego od ronda do ulicy Derdowskiego, ciąg pieszy wzdłuż ul. Gdańskiej od firmy Evra Fish do Gacnika, ciąg pieszy przy ul. Ks. Czarnowskiego, chodniki przy ul. Kwiatowej, ciąg pieszy i rowerowy ulica J. Chełmowskiego, ciąg pieszy wzdłuż ul. Targowej od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w kierunku Brusy Wybudowanie, ciąg pieszy i rowerowy na ul. Armii Krajowej; ścieżki rowerowe: Brusy - Żabno i Brusy – Wielkie Chełmy, Męcikał, parking przy budynku kulturalno- sportowym - ul. Leśna 4 w Lubni, parking przy budynku kulturalno - sportowym w Leśnie, parking w Brusach - Jagliach, parking przy budynku socjalno- sportowym w Czyczkowach  powierzchnia utrzymania zimowego ścieżek rowerowych i chodników –54.131,0 m2,  utrzymaniem zimowym nie są objęte pasy jezdne ulic. • zakres prac obejmuje: a) usuwanie śniegu, lodu i błota pośniegowego z ciągów pieszych i rowerowych przylegających do terenów i posesji stanowiących własność Gminy, b) usuwanie skutków gołoledzi z ciągów pieszych i rowerowych poprzez posypywanie mieszanką solno – piaskową. c) usuwanie skutków gołoledzi z ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Józefa Chełmowskiego poprzez posypywanie środkiem chemicznym (chlorkiem magnezu, wapnia itp.) W okresie zimowym pracownicy wykonujący czynności usuwania z ciągów pieszych, rowerowych i placów śniegu po opadach oraz likwidowania skutków gołoledzi muszą być do dyspozycji 24h na dobę i gotowi do podjęcia natychmiastowych działań w momencie wystąpienia wymienionych zjawisk atmosferycznych. 2.4. Utrzymanie zieleni na terenach związanych z turystyką wodną: Zakres prac obejmuje:  Pielęgnacja zieleni na terenach płaskich i skarpach (koszenie trawy)  Zgłaszanie potrzeb remontowych i zniszczeń powstałych w wyniku aktów wandalizmu. 2.5. Wymagania stawiane Wykonawcy 1. Wykonawca winien uwzględnić w cenie wykonania usług wartość materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, w szczególności: - piasek do piaskownicy - środki chemiczne do konserwacji koszy i kwiatonów - środki ochrony roślin - nawozy - nasiona traw i materiał sadzeniowy (kwiaty jednoroczne) - ziemia urodzajna. 2. Przez cały okres realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania pracownikami wykonawczymi w rejonie tj. min. jedną osobą posiadającą wykształcenie min. średnie ogrodnicze (np. technik ogrodnik lub technik zakładania terenów zieleni) oraz min. roczne doświadczenie w pracy przy zakładaniu i bieżącej pielęgnacji zieleni. 3. Dokonywanie wszelkich uzgodnień i uzyskanie zezwoleń koniecznych dla prawidłowej realizacji usług. 4. Przekazanie zebranych odpadów do właściwych miejsc ich zagospodarowania zgodnie z posiadanym zezwoleniem w tym zakresie. 5. Zapewnienie pracownikom wykonującym prace w terenie odzieży roboczej, oznakowanej czytelną nazwą Wykonawcy. 6. Oznakowanie pojazdów wykorzystywanych do realizacji usług w nazwę Wykonawcy oraz sygnalizację. 7. Zapewnienie dwa razy w miesiącu samochodu do kontrolnego objazdu rejonu z przedstawicielem Zamawiającego, w terminach ustalonych przez Zamawiającego. 8. Pełnienie w rejonie funkcji gospodarza terenu i ponoszenie odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązków np. za nieusunięcie pobitego szkła z piaskownic, trawników, alejek. 9. Informowanie na bieżąco Zamawiającego o sytuacjach wpływających na czystość i estetykę w obsługiwanym rejonie, wymagających interwencji w zakresie zieleni:  „zajmowania” trawników przez parkujące pojazdy (nr rejestracyjny pojazdu, dzień, godzina),  prowadzenia na trawnikach prac przez innych wykonawców (niezgłoszonych),  złym stanie urządzeń technicznych usytuowanych na trawnikach (np. studzienki telekomunikacyjne, kanalizacyjne),  potrzeb i możliwości w zakresie zagospodarowania terenów zielonych: remonty, modernizacja istniejących, zakładanie nowych, likwidacja istniejących w miejscach, gdzie nie ma możliwości ich utrzymania (np. wąskie pasy trawników przy jezdni). 10. Przestrzeganie przepisów BHP oraz zasad wykonywania usług zawartych w niniejszym rozdziale. 11. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec Zamawiającego lub osób trzecich za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego wykonywania usług.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90610000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information