Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku garażowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyszowie

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3537009)

Client
Urząd Gminy Skrzyszów
State
małopolskie
Address
33-156 Skrzyszów, Skrzyszów 642
Phone
146 326 330
Fax
146 326 332
www
http://bip.malopolska.pl/ugskrzyszow/
E-Mail
sekretariat@ug.skrzyszow.pl
Created
2020-01-14

Urząd Gminy Skrzyszów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Gminy Skrzyszów Skrzyszów 642 33-156 Skrzyszów małopolskie tel. 146 326 330 fax. 146 326 332 REGON 54899100000000 http://bip.malopolska.pl/ugskrzyszow/

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku garażowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyszowie

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy budynku garażowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyszowie zlokalizowanego na działce nr 1815. 2. Dokumentacja będzie stanowić załącznik do zmiany pozwolenia na budowę nr 667/16 z dnia 6.06.2016 r. (załącznik nr 10 do SIWZ) na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie terenów reklreacyjno-sportowych na działkach nr 1784/8, 1784/9, 1784/11, 1784/13, 1785, 1786/1, 1787/4, 1807, 1809/8, 1809/13, 1812, 1815, 1824/1, 1784/2 w Skrzyszowie. Projekt budowlany zakresu podstawowego stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 3. Zamawiający posiada przeniesienie majątkowych praw autorskich do części projektu zagospodarowania przestrzeni publicznej w zakresie terenów rekreacyjno – sportowych na działce nr 1815 w Skrzyszowie obejmujące rozbudowę budynku garażowego z zagospodarowaniem terenu wokół istniejącego budynku OSP. Obecnie opracowany projekt jest za mały w stosunku do potrzeb. Zamawiający jest w dyspozycji projektu podstawowego w formacie dwg. 4. Zakres opracowania obejmuje: 1) zaprojektowanie rozbudowy zgodnie z sugerowanym rysunkiem (załącznik nr 8 do SIWZ), wykorzystując maksymalne zbliżenie do granic sąsiednich działek, zgodnie z obowiązującym MPZP, tj. 1,5 m; 2) zagospodarowanie terenu po rozbudowie, 3) dostosowaniem infrastruktury (gaz, wodociąg, kanalizacja opadowa, w zależności od potrzeb również kanalizacja sanitarna i elektryka), w szczególności: przełożenie odcinka sieci gazociągowej kolidującą z rozbudowanym garażem; 4) uzyskania opinii rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz uzgodnień wynikających z MPZP i dostawców mediów niezbędnych do uzyskania zmiany pozwolenia na budowę. 5. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszystkie wymagane uzgodnienia, decyzje administracyjne, pozwolenia, w tym w szczególności zmianę pozwolenie na budowę, pozwolenie wodnoprawne, itd., o ile będą konieczne. 6. Zamówienie obejmuje wykonanie: 1) koncepcji, 2) dokumentacji budowlano-wykonawczych dla każdej branży, 3) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, 4) mapy do celów projektowych 5) kosztorysów. 7. Forma opracowania projektu budowlanego: 1) projekt należy wykonać w 5 egzemplarzach w wersji tradycyjnej (wydruk) oraz w wersji elektronicznej – 1 egzemplarz płyt CD w formacie *.pdf. 8. Forma opracowania projektu wykonawczego: 1) dokumentację w podziale na projekty branżowe należy wykonać w technice tradycyjnej (opisowej i graficznej) oraz w formie elektronicznej, 2) podstawowym wymaganiem jest kompletność pozwalająca na wyspecyfikowanie wszystkich rodzajów robót oraz określenie ich parametrów ilościowych i kosztowych, 3) projekt należy wykonać w 5 egzemplarzach w wersji tradycyjnej (wydruk), oraz w wersji elektronicznej – 1 egzemplarz płyt CD w formacie *.pdf. 4) aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową w skali 1:500 należy przekazać Zamawiającemu w 1 egzemplarzu w wersji tradycyjnej (wydruk), oraz w wersji elektronicznej - 1 egzemplarz płyt CD w formacie *.pdf. 9. Forma opracowania przedmiaru robót i opracowań kosztorysowych zgodnie z zawartością projektu wykonawczego: 1) struktura podziału projektu wykonawczego (rysunki i specyfikacje) winna znaleźć swe odzwierciedlenie w strukturze podziału kosztorysów, 2) przedmiary robót i kosztorysy swoim podziałem mają odzwierciedlać poszczególne branże, 3) dokumentację przedmiarowo-kosztorysową należy wykonać w 1 egzemplarzu tradycyjnym z podziałem na przedmiary i kosztorysy oraz przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną na płycie CD w formacie *.pdf oraz wersji edytowalnej w formacie *.zuz, i/lub *.xml i/lub *.puz z podziałem na przedmiary i kosztorysy. 10. Forma opracowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót: 1) opracowania rysunkowe i tekstowe mają być wzajemnie powiązane tak, aby każdy rodzaj roboty budowlanej opisany w ramach specyfikacji, był łatwy do zlokalizowania na rysunkach i w pozycjach przedmiarowych. 2) STWiORB należy wykonać w 2 egzemplarzach tradycyjnych oraz przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną płycie CD w formacie *.pdf. 11. Przed rozpoczęciem wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia koncepcję rozwiązań projektowych dotyczących przedmiotu zamówienia w terminie podanym w rozdz. IV SIWZ. Przy zatwierdzaniu koncepcji ustalony zostanie szczegółowy zakres wykonania dokumentacji projektowej w ramach obszaru objętego opracowaną koncepcją. 12. Wykonawca, który będzie wykonywał zamówienie otrzyma od Zamawiającego upoważnienie do występowania w jego imieniu w sprawach związanych z wykonaniem zamówienia. 13. Wykonawca zobowiązany będzie uzgadniać na bieżąco z Zamawiającym proponowane rozwiązania techniczne, technologiczne i materiałowe. 14. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia publicznego w celu wyłonienie wykonawcy przyszłych robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.). 15. Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologię robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. Nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy /lub, równoważne / lub inne równoznaczne wyrazy. O propozycji takiego opisu Wykonawca winien każdorazowo poinformować Zamawiającego. 16. Dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, oraz oświadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy. 17. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 3 lat (36 miesięcy) gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. Na potwierdzenie spełnienia powyższych wymagań, Wykonawca składa w ofercie oświadczenie o czasie udzielonej gwarancji i rękojmi za wady na wykonaną dokumentację projektową

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71320000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information