„Dostawa wyposażenia Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wińsku”- CZĘŚĆ NR IV I VI

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3537006)

Client
Gmina Wińsko
State
dolnośląskie
Address
56-160 Wińsko, Plac Wolności 2 2
Phone
071 3898186
Fax
071 3898366
E-Mail
inwestycje@ugwinsko.home.pl
Created
2020-01-14

Gmina Wińsko

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Wińsko Plac Wolności 2 2 56-160 Wińsko dolnośląskie tel. 071 3898186 fax. 071 3898366 REGON 93193496300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Dostawa wyposażenia Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wińsku”- CZĘŚĆ NR IV I VI

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1) Nazwa zadania: „Dostawa wyposażenia Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wińsku”- CZĘŚĆ NR IV I VI 2) Zamówienie będzie współfinansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej” Działania nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” Poddziałania nr 6.3.1 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.01-02-0019/17 z dnia 29.05.2018 r. 3) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wińsku. 4) Przedmiot zamówienia został podzielony na części: Część nr 4 – dostawa wyposażenia pomieszczenia kuchennego w naczynia i akcesoria kuchenne, Część nr 6 – dostawa i montaż systemu nagłaśniającego, oświetlenia scenicznego oraz rolet elektrycznych, 5) Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia, zawierający rodzaj i ilość elementów wyposażenia Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wińsku, wymagania i parametry techniczne elementów wyposażenia został zawarty, odpowiednio dla każdej części, dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.winsko.pl (zakładka zamówienia publiczne). 6) Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 7) Zamówienie obejmuje dostawę (na własny koszt Wykonawcy) wraz z transportem, rozładunkiem i wniesieniem do budynku Gminnego Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji w Wińsku, mieszczącego się przy ul. Piłsudskiego 33. 8) Zamawiający wymaga, aby do każdej dostawy Wykonawca dołączył szczegółowe zestawienie dostarczonych elementów i sprzętu, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę kalkulacją ceny. 9) Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem przedmiotu zamówienia, zakres zamówienia obejmuje także montaż, instalację i uruchomienie, a w przypadku sprzętu elektronicznego także wstępne przeszkolenie. 10) Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu dostawę w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem każdej dostawy. Zgłoszenia należy dokonać na nr tel.: 71 380 42 04 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy e-mail: sekretariat@winsko.pl oraz k.katan@winsko.pl 11) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy wyłącznie w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00. 12) Zamawiający dokona przeliczenia i sprawdzi jakość dostarczonego asortymentu do 5 dni roboczych od daty ich każdej dostawy. 13) Wykonawca zobowiązany jest do dostawy wyposażenia i sprzętu fabrycznie nowych, pełnowartościowych, wolnych od wad, w pełni sprawnych, pozbawionych praw i obciążeń osób trzecich, wykonanych zgodnie z normami. Żadna część nie może być używana, nosić śladów uszkodzeń. 14) Dostarczone wyposażenie i sprzęt muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach UE. Muszą posiadać odpowiednie i niezbędne certyfikaty lub deklaracje i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz spełniać wszystkie warunki techniczne, użytkowe i jakościowe określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. 15) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia instrukcje obsługi i użytkowania w języku polskim. 16) Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do każdego przedmiotu zamówienia objętego gwarancją karty gwarancyjnej. 17) Wykonawca dostarczy urządzenia i sprzęt kompletny posiadający wszelkie kable, podzespoły itp. niezbędne do jego prawidłowego użytkowania, gotowy do uruchomienia i użytkowania bez dodatkowych nakładów i zakupów. 18) Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny ofertowej zobowiązany jest do udzielenia rękojmi i gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia zgodnej z gwarancją oferowaną przez producenta, jednak nie krótszy niż 12 miesięcy. 19) Przyjęte opisy elementów wyposażenia i sprzętu (wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia do SIWZ) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie produktów równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia może być wskazanie pochodzenia (marka, znak towarowy, producent, dostawca) produktów lub normy, wskazanie to (wzorzec ten) ma na celu określenie rodzaju i klasy materiału oraz służy ustaleniu jego standardu, właściwości i minimalnych parametrów technicznych. Przyjmuje się, że takiemu wskazaniu każdorazowo towarzyszy dopuszczenie rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentach przetargowych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Dopuszczalna tolerancja podanych w opisie przedmiotu zamówienia wymiary elementów wyposażenia wynosi +/- 10%.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 39100000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information