Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: Utworzenie i rozbudowa Stref Aktywności Gospodarczej (SAG) wraz z odpowiednią infrastrukturą w gminie Wieliczka

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3537004)

Client
Gmina Wieliczka
State
małopolskie
Address
32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1 1
Phone
12 263 41 00
Fax
12 278 68 60
www
www.wieliczka.eu
E-Mail
magistrat@wieliczka.eu
Created
2020-01-14

Gmina Wieliczka

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 1 32-020 Wieliczka małopolskie tel. 12 263 41 00 fax. 12 278 68 60 REGON 35155536400000 www.wieliczka.eu

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: Utworzenie i rozbudowa Stref Aktywności Gospodarczej (SAG) wraz z odpowiednią infrastrukturą w gminie Wieliczka

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu przez wykonawcę obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane nad robotami budowlanymi polegającymi na zagospodarowaniu terenu w projektowanej Strefie SAG na działce nr 836/1 obręb Węgrzce Wielkie oraz robót budowlanych związanych z doprowadzeniem infrastruktury do granic SAG - przy realizacji Projektu: „Utworzenie i rozbudowa Stref Aktywności Gospodarczej (SAG) wraz z odpowiednią infrastrukturą w gminie Wieliczka” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, oś Priorytetowa 3 „Przedsiębiorcza Małopolska”, działanie 3.1 „Strefy aktywności gospodarczej”, poddziałanie 3.1.1 „Strefy aktywności gospodarczej – ZIT”. Zamawiający pozyskał dofinansowanie dla realizacji inwestycji przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej. 3.1. Uwagi ogólne Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu przez wykonawcę obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi, konstrukcyjno-budowlanymi, sanitarnymi i elektrycznymi zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane przy realizacji projektu: „Utworzenie i rozbudowa Stref Aktywności Gospodarczej (SAG) wraz z odpowiednią infrastrukturą w gminie Wieliczka” Do zadań inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności określony poniżej, w tym wynikających z art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane: Etapy współpracy Inspektora/Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego z Zamawiającym Etap I - etap nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej (ze wszystkimi wymaganymi przepisami opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami) niezbędnej do rozpoczęcia robót budowlanych w oparciu o wykonany Program funkcjonalno-użytkowy oraz zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiającym. Etap II - etap budowy i rozliczania- nadzór nad robotami budowlanymi wykonywanymi w oparciu o zatwierdzoną i uzgodnioną dokumentację projektową Etapu I zamówienia i uzgodnioną z Zamawiającym, zgodną z ustawą Prawo Budowlane, rozpoczynający się od momentu przekazania placu budowy Wykonawcy robót budowlanych i trwający, aż do momentu uzyskania decyzji na użytkowanie lub równomiernej. Etap III - etap od uzyskania decyzji na użytkowanie lub równoważnej do momentu zatwierdzenia wniosku o płatność końcową. Prace na każdym z wymienionych etapów należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi, w tym zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, a także zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiającym. Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi ma w szczególności zapewnić prawidłową realizację projektu, oraz osiągnięcie zakładanych efektów rzeczowych, a także ich zachowanie w okresie trwałości projektu. 3.1.1. reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 3.1.2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i zgodności wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 3.1.3. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; 3.1.4. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy (weryfikacja, potwierdzanie wykonania, merytoryczna akceptacja faktur wykonawcy robót budowlanych); 3.1.5. wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy, dotyczącego: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia opinii technicznych dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 3.1.6. żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę; 3.1.7. wymaganie od wykonawcy robót budowlanych wykonania poniższych czynności oraz weryfikacja i potwierdzenie ich wykonania: 3.1.7.1. wykonania i utrzymywania zaplecza budowy, instalacji i zabudowań tymczasowych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwej realizacji prac; 3.1.7.2. zabezpieczenia i oznaczenia prowadzonych robót oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania (m.in. tablica informacyjna budowy) przez cały czas realizacji prac; 3.1.7.3. sporządzenia dokumentacji fotograficznej (wraz z opisem - nr działki, punkty charakterystyczne, urządzenia na nieruchomości itp.) trasy kanalizacji przed przystąpieniem do robót oraz po ich wykonaniu; 3.1.7.4. opracowania i uzyskania (łącznie z zatwierdzeniem we właściwej instytucji) niezbędnej dokumentacji formalno-prawnej dot. projektu organizacji ruchu drogowego, oznakowań i zabezpieczenia robót na czas realizacji robót wraz z zapewnieniem zatwierdzonej organizacji ruchu drogowego na czas realizacji robót; 3.1.7.5. dokonania na koszt wykonawcy robót budowlanych stosownych korekt wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, uzgodnień itp. koniecznych do prawidłowego wykonania sieci, instalacji w przypadku stwierdzenia kolizji wykonywanych robót ze znajdującymi się w terenie obiektami budowlanymi lub elementami infrastruktury technicznej; 3.1.7.6. usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych wszelkich wad i usterek w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia; 3.1.7.7. zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem przez cały czas realizacji zadania; 3.1.7.8. naprawy ewentualnych uszkodzeń urządzeń i obiektów oraz usuwania awarii powstałych w wyniku realizacji robót budowlanych; 3.1.7.9. dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywania terenu robót w należytym stanie i porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych (m.in. obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby mieszkańcy w sposób ciągły mieli dostęp do swoich posesji), składowania i usuwania wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych i pomocniczych; 3.1.7.10. odtworzenia stanu pierwotnego nieruchomości (nawierzchnie, zieleń, nasadzenia itp.), w których wykonywane były roboty budowlane - uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez wykonawcę robót budowlanych. W szczególności wykonawca jest zobowiązany pisemnie potwierdzić uzyskane oświadczenie właściciela nieruchomości o jej odtworzeniu do stanu pierwotnego; 3.1.7.11. potwierdzenia złożenia odpadów powstałych w wyniku realizacji robót budowlanych do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania; 3.1.7.12. przestrzegania przepisów prawnych wynikających ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087, 2166 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403, 1579 ze zm.); 3.1.7.13. realizowania robót budowlanych z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z uzgodnień dokonanych z podmiotami zarządzającymi nieruchomościami, obiektami lub urządzeniami (m.in. Zarząd Dróg Wojewódzkich, Zarząd Dróg Powiatowych, ENION SA (Grupa TAURON), TP SA, Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o., Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce, Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce), w tym: - sporządzania i przekazywania dokumentacji powykonawczej, - zgłaszania rozpoczęcia i zakończenia prac w wymaganych terminach, - uzgadniania szczegółowych warunków realizacji prac, - wnoszenia koniecznych i wymaganych opłat. 3.1.8. weryfikacja dostarczanych przez wykonawcę robót budowlanych niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane atesty, certyfikaty, itd. stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizacji robót budowlanych; 3.1.9. weryfikacja wszelkiej dostarczonej przez wykonawcę robót budowlanych dokumentacji kompletowanej w trakcie realizacji robót zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz przygotowanych do odbioru końcowego kompletów protokołów niezbędnych przy odbiorze; 3.1.10. monitorowanie obsługi geodezyjnej wykonawcy robót budowlanych; 3.1.11. weryfikowanie i zatwierdzanie sporządzonej przez wykonawcę robót budowlanych kompletnej dokumentacji powykonawczej technicznej i dokumentacji powykonawczej geodezyjno-kartograficznej; 3.1.12. weryfikowanie i akceptowanie okresowych raportów wykonawcy robót budowlanych; 3.1.13. zatwierdzanie sporządzonego przez wykonawcę robót budowlanych planu realizacji robót wraz z planem zagospodarowania placu budowy; 3.1.14. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, ppoż.; 3.1.15. informowanie Zamawiającego o zgłoszonych przez wykonawcę robót budowlanych problemach technicznych i innych problemach związanych z realizacją robót; 3.1.16. ponoszenie odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim; 3.1.17. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników wykonawcy i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonym nadzorem robót budowlanych; 3.1.18. ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania nadzorowanych robót budowlanych, które to szkody wykonawca zobowiązuje się pokryć, jeżeli ta szkoda ma związek z jego działalnością; 3.1.19. sporządzanie okresowych raportów z nadzorowanych robót – na żądanie Zamawiającego; 3.1.20. uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych wykonawcy robót budowlanych, odbiór robót budowlanych wykonanych w okresie gwarancyjnym wykonawcy robót budowlanych - bez dodatkowego wynagrodzenia; 3.1.21. dokonywanie odbiorów robót częściowych, zanikających, końcowych, gwarancyjnych; 3.1.22. niezwłoczne powiadamianie zamawiającego o wszelkich przerwach w realizacji robót; 3.1.23. sprawdzanie rozwiązań zamiennych; 3.1.24. koordynowanie wszelkich działań związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia; 3.1.25. rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, w razie potrzeby zasięgając odpowiednio opinii projektanta nadzorowanych robót budowlanych; 3.1.26. występowanie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiającego o wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian lub poprawek w terminie uzgodnionym z projektantem, w razie stwierdzenia w niej wad lub niedokładności albo konieczności wprowadzenia zmian, w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów nie przewidzianych w dokumentacji projektowej; 3.1.27. potwierdzenie wykonanych robót oraz usunięcia wad; 3.1.28. bieżące kontrolowanie prowadzenia dziennika budowy; 3.1.29. podejmowanie decyzji i opinii technicznych w imieniu Zamawiającego w zakresie wymaganym przez niniejszą umowę, nie pociągających za sobą skutków finansowych; 3.1.30. informowanie Zamawiającego, w terminie do 1 dnia roboczego od podjęcia informacji o zdarzeniu, o konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, nie uwzględnionych w umowie o realizację robót budowlanych; 3.1.31. niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o wszystkich robotach nie objętych umową o roboty budowlane, a niezbędnych do wykonania ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią; 3.1.32. informowanie Zamawiającego o konieczności zwiększenia lub ograniczenia ilości robót lub rezygnacji z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne dla zgodnego z treścią umowy i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy; 3.1.33. pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie koniecznym do prawidłowego i płynnego nadzorowania robót budowlanych; 3.1.34. pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich miejscach do tego koniecznych, w oparciu o własny sprzęt (m.in. środki transportu) niezbędny do ich prawidłowego wykonania; 3.1.35. informowanie Zamawiającego o proponowanych przez wykonawcę robót budowlanych propozycji zmiany materiałów, urządzeń. Wykonawca ma obowiązek nadzorowania działań podejmowanych przez wykonawcę robót budowlanych w tym zakresie, przedłożenie Zamawiającemu rezultatów tych działań do podjęcia ostatecznej decyzji; 3.1.36. nadzorowanie badań żądanych przez siebie lub Zamawiającego, dotyczących zbadania jakości robót wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych; 3.1.37. weryfikowanie poprawności materiałów dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych, a żądanych przez siebie lub Zamawiającego, w stosunku do wskazanych materiałów użytych podczas realizacji robót budowlanych; 3.1.38. uczestniczenie w spotkaniach roboczych i naradach koordynacyjnych; 3.1.39. współpraca (na wezwanie zamawiającego) z instytucjami nadzorującymi wdrażanie oraz kontrolującymi realizację Projektu współfinansowanego w ramach MRPO; 3.1.40. posiadania podczas wykonywania przedmiotu zamówienia aktywnego i działającego numeru faksu, aktywnego adresu poczty elektronicznej, a wszyscy inspektorzy nadzoru do posiadania aktywnych i działających numerów telefonów komórkowych; 3.1.41. na żądanie Zamawiającego: - Wykonawca przeprowadzi weryfikację (m.in. w terenie), wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby prowadzące nadzór inwestorski - bez dodatkowego wynagrodzenia, - w przypadku, gdy Wykonawca będzie tożsamy z osobą prowadzącą nadzór inwestorski wówczas Zamawiający zleci na własny koszt przeprowadzenie weryfikacji (m.in. w terenie) uprawnionej osobie trzeciej. Negatywny wynik weryfikacji pracy poszczególnych osób przez Wykonawcę skutkować będzie natychmiastową zmianą tych osób pełniących funkcje inspektorów nadzoru, natomiast negatywny wynik weryfikacji przeprowadzony na zlecenie Zamawiającego przez uprawnioną osobę trzecią skutkować będzie rozwiązaniem umowy i naliczeniem kar umownych, jak za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy. 3.1.42. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca powinien brać udział w naradach, konsultacjach oraz spotkaniach z mieszkańcami. 3.1.43. Z prowadzonego nadzoru, Wykonawca sporządzać będzie raporty w układzie wskazanym przez Zamawiającego. 3.1.44. Roboty objęte usługą nadzoru będą realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” i łącznie obejmują: prace projektowe w fazie opracowywania dokumentacji technicznej, uzyskanie wymaganych przepisami prawa ekspertyz, specjalistycznych badań, a także uzgodnień i zatwierdzeń opracowanego projektu budowlanego oraz uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, lub pozwolenia na budowę na roboty budowlane prowadzone na podstawie sporządzonych i zatwierdzonych projektów, uzyskanie w razie konieczności pozwolenia na użytkowanie, usługi w okresie gwarancji. 3.1.45. Wykonawca zobowiązany będzie realizować usługę nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi normami i wiedzą techniczną, określonymi m.in. ustawą Prawo Budowlane, przy zachowaniu należytej staranności, właściwej organizacji pracy oraz zasad BHP. 3.1.46. Nadzór Inwestorski sprawowany będzie w następujący sposób: termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia jest równoznaczny z datą podpisania umowy i będzie trwać aż do momentu podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych bez uwag i zatwierdzenia wniosku o płatność końcową przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie. W chwili obecnej Zamawiający przewiduje termin zakończenia prac budowlanych oraz uzyskania ewentualnych pozwoleń na użytkowanie dla zadania: „Utworzenie i rozbudowa Stref Aktywności Gospodarczej (SAG) wraz z odpowiednią infrastrukturą w gminie Wieliczka” realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj do 29.10.2021 roku, jednakże termin ten może ulec zmianie. Ponadto Wykonawca będący Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego jest zobowiązany pełnić tę funkcję przez cały czas trwania gwarancji określonej w umowie z Wykonawcą robót budowlanych. 3.1.47. Czas pracy Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego winien być dostosowany do czasu pracy Wykonawcy robót dla zadania inwestycyjnego w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a także w zgodności z czasem pracy Zamawiającego, niezależnie od czasu trwania usługi. 3.1.48. Wykonawca zapewni należyte, skuteczne sprawowanie nadzoru inwestorskiego w każdej branży w okresie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w sytuacjach problematycznych (problemy związane z realizacją robót) i/lub nagłych i/lub awaryjnych oraz w trakcie odbioru końcowego, w okresie gwarancji i rękojmi, gdy obecność inspektora (inspektorów) nadzoru inwestorskiego jest niezbędna dla zapewnienia właściwego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami. Obecność Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego będzie konieczna również w niezbędnym zakresie (na każde wezwanie Zamawiającego) celem przedstawienia koniecznych danych do przygotowania wniosków o płatność w ramach rozliczenia zadania inwestycyjnego z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie. 3.1.49. Zamówienie obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z: a) przepisów Prawo Budowlane oraz właściwych przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w szczególności w zakresie robót budowlanych wykonywanych w ramach niniejszego zadania, b) dokumentacji projektowej (sprawdzenie i akceptacja na podstawie programów funkcjonalno-użytkowych, a następnie na ich podstawie poprawności projektów budowlanych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, kosztorysów) oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej, sporządzeniem protokołów sprawdzeń i badań, a także uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczegółowymi, niezbędnych do uzyskania zgody na użytkowanie i eksploatację obiektu, c) umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych, d) wymagań Zamawiającego. W ramach sprawowania nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie realizował zamówienie poprzez ustanowionych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, przy czym zapewni ciągłość świadczonej usługi w przypadku nieobecności któregokolwiek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego poprzez ustanowienie nowego inspektora nadzoru o nie mniejszych kwalifikacjach niż wymagany w SIWZ, a w przypadku Inspektora koordynatora o kwalifikacjach nie niższych odpowiadające punktacji przyznanej w kryterium oceny ofert, o którym mowa w pkt 17 lit. b) nin. SIWZ. 3.1.50. Obowiązki inspektorów nadzoru, dla których nie jest określony termin ich wykonania i nie wynika to z umowy na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego czy też umów zawartych z wykonawcą robót budowlanych oraz innych dokumentów czy aktów prawnych będących podstawą realizacji inwestycji określonej powyżej, winny być realizowane w terminach koniecznych dla prawidłowego przebiegu inwestycji. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w takiej sytuacji do zapewnienia nadzoru przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego od dnia podpisania umowy oraz zapewnienia udziału koordynatora inspektorów nadzoru oraz inspektorów poszczególnych branż w naradach roboczych organizowanych przez Zamawiającego. 3.1.51. Zakres robót budowlanych, nad którymi pełniony będzie nadzór inwestorski, obejmuje realizację zadania: Utworzenie i rozbudowa Stref Aktywności Gospodarczej (SAG) wraz z odpowiednią infrastrukturą w gminie Wieliczka realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Szczegółowy zakres i sposób realizacji zamówienia został zawarty w: Programie funkcjonalno-użytkowym, który dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka,a,1638353,gmina-wieliczka-oglasza-postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-na-zadanie-utworzenie-i-roz.html 3.2. Etapy współpracy Inspektora/Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego z Zamawiającym 3.2.1. Etap I - nadzór nad projektem i dokumentacją Inspektor Nadzoru Inwestorskiego podczas tego etapu jest upoważniony i zobowiązany w szczególności do: - zweryfikowania w imieniu Zamawiającego dokumentacji projektowej, kompletnej z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, jej zgodności z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, a także zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 przedłożonej przez wykonawcę robót budowlanych w formule „ zaprojektuj i wybuduj”, - dokładnego zapoznania się z ofertą przetargową Wykonawcy robót budowlanych, warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, - informowania Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej oraz sprawowanie kontroli nad właściwym usunięciem tych wad, w terminach umożliwiających zakończenie zadania bez opóźnień, - dokonywania sprawdzenia dokumentacji projektowej, a w razie potrzeby wnioskowania do Zamawiającego o dokonanie zmian i/lub uzupełnień, - rekomendowania zmian rozwiązań projektowych, które mogą być lepsze i efektywniejsze pod względem technicznym, funkcjonalnym bądź eksploatacyjnym. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z projektantem będzie decydować o: - dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów, urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót budowlanych, - zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót, - wprowadzeniu razem z Wykonawcą nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej. Projekty budowlane, wykonawcze oraz inne opracowania stanowiące kompletną całość dokumentacji technicznej, muszą być przed przekazaniem do zatwierdzenia Zamawiającemu, sprawdzone oraz zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - koordynatora w zakresie zgodności z warunkami technicznymi, obowiązującymi przepisami prawa polskiego, zapisami uPzp oraz zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Odbiór dokumentacji od Wykonawcy robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” odbywa się tylko i wyłącznie z udziałem Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - koordynatora. 3.2.2. Etap II - budowa i rozliczenie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego podczas tego etapu jest upoważniony i zobowiązany w szczególności do: - wspierania Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją przedmiotowego zadania inwestycyjnego, - działania w imieniu Zamawiającego i w ścisłej z nim współpracy, na podstawie nadanych upoważnień, mając zawsze na względzie pomyślne ukończenie zadania inwestycyjnego w sposób poprawny jakościowo i w przewidzianych terminach, - reprezentowanie Zamawiającego na budowie w zakresie sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania inwestycyjnego z dokumentacja techniczną i zgodnie z warunkami umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz umową o dofinansowanie zadania, - reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacją zamówienia każdorazowo, gdy wynika to z zawartej umowy np. przed organami administracji publicznej z gestorami sieci i właścicielami urządzeń infrastruktury technicznej itp., - umożliwienia szybkiego i bezpośredniego kontaktu z każdym z Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, w razie konieczności codzienny telefoniczny kontakt z Zamawiającym w bieżących sprawach inwestycji, - prowadzenia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót na podstawie dokumentacji projektowej Etapu I, na każdym etapie ich realizacji zgodnie z Umową oraz harmonogramem Wykonawcy, w pełnym zakresie obowiązków wynikających z ustawy Prawo Budowlane, łącznie z robotami koniecznymi do wykonania, a nie ujętymi w dokumentacji projektowej i niemożliwymi do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, koordynowania wszystkich robót branżowych oraz ścisłej współpracy z Zamawiającym, - swobodnego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc, gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania, - przygotowania niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy i przekazanie go wykonawcy robót budowlanych w obecności przedstawiciela Wydziału ds. Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, - udzielenia wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących realizowania zadania inwestycyjnego, - ocena harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonawcy robót wraz z jego aktualizacjami, przedstawianego przez wykonawcę robót pod kątem realności wykonania robót i zgodnie z obowiązującymi umowami, opiniowanie ewentualnych zmian oraz kontrola jego realizacji, egzekwowania od wykonawcy robót budowlanych uaktualnionego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót w zależności od postępu robót oraz jego akceptacji w ciągu 7 dni, - w przypadku wykonywania robót przez podwykonawców ciągłe monitorowanie wykonywanych przez nich robót, a w szczególności nadzorowanie poprawności wprowadzenia podwykonawców do realizacji robót budowlanych ze stwierdzeniem zawarcia umów o podwykonawstwo wg zatwierdzonego projektu umowy, - prowadzenia regularnych, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską, - kontroli dokumentów potwierdzających dopuszczenie materiałów budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie, akceptowanie materiałów do wbudowania i urządzeń wszystkich branż przedłożonych przez inspektorów branżowych, - monitorowania postępu robót poprzez sprawdzenie rzeczywistego zaawansowania i zgodności z obowiązującym przy realizacji przedmiotu umowy harmonogramem robót, - udziału na wezwanie Zamawiającego w spotkaniach dotyczących nagłych awarii lub ujawnienia wad w przedmiocie zamówienia w okresie gwarancyjnym oraz udział w pracach komisji odbioru pogwarancyjnego, - udziału w spotkaniach organizowanych według potrzeb przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych, innymi uczestnikami realizacji inwestycji w celu omówienia i ustalenia procedur organizacyjnych, omówienia postępu robót i ich jakości, harmonogramów wykonawców i podwykonawców robót, zaangażowanego potencjału siły roboczej, zgodności wykonywania robót z przepisami prawa, orzeczeń i uzgodnień właściwych organów oraz wpływu czynników zewnętrznych na realizację inwestycji, - kontrolowania przestrzegania przez wykonawcę robót budowlanych zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości zobligowanie wykonawcy wpisem do dziennika budowy do ich usunięcia, - podejmowania decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót, w sytuacjach określonych w warunkach umowy na roboty budowlane oraz powiadamianie niezwłoczne o takich zdarzeniach Zamawiającego, - wstrzymania robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem, pozwoleniem na budowę lub z umową o dofinansowanie zadania, - organizacji oraz przewodniczenia naradom dotyczącym postępu robót (rady budowy, narad roboczych, narad technicznych) przy uczestnictwie przedstawicieli zaangażowanych w realizację umowy (inspektorzy nadzoru inwestorskiego, wykonawca robót budowlanych oraz inni biorący udział w realizacji budowy), - informowania Zamawiającego na piśmie o niezbędności wykonania robót koniecznych lub zamiennych, nieuwzględnionych w umowie na roboty podstawowe, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z treścią umowy miedzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych i obowiązującymi przepisami przedmiotu Umowy; sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe oraz zamienne po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego; sprawdzenie wycen robót dodatkowych, zamiennych oraz kontrola rozliczeń wykonanych robót budowlanych. W uzgodnieniu z Zamawiającym, negocjowanie z wykonawcą robót budowlanych wynagrodzenia za roboty nie objęte umową podstawową, weryfikowanie kosztorysów wykonawcy na powyższe zakresy, - nadzorowania wykonania robót nie objętych zamówieniem podstawowym w ramach wynagrodzenia, - kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów, - prowadzenia kontroli jakości wszystkich wykonywanych robót zgodnie z Polskimi Normami, obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej w zakresie wbudowanych materiałów, urządzeń, wyposażenia i wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niezgodnych z dokumentacją wykonawczą lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, nierównoważnych rozwiązaniom przyjętym w dokumentacji projektowej. - nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych, - nadzór nad terminowością realizacji prac dla zadania w szczególności w zakresie dotrzymania terminu zakończenia prac i uzyskanie przez Wykonawcę robót budowlanych wszystkich niezbędnych dokumentów koniecznych do odbioru przedmiotu zamówienia i przekazania go do użytkowania, - pisemnego zgłaszania Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją zadania, w tym problemów z dotrzymaniem terminów ujętych w harmonogramie robót, z podaniem ich przyczyn, - kontroli utrzymania czystości dróg dojazdowych oraz przyległego terenu do zaplecza budowy w zakresie związanym z realizacją umowy, - dokumentowania metodą fotograficzną (cyfrową) realizacji robót, ze szczególnym uwzględnieniem robót ulegających zakryciu, - ustalania zakresu ewentualnych robót zamiennych i/lub dodatkowych, opracowanie protokołów konieczności wykonywania tych robót z odpowiednim uzasadnieniem, w celu uzyskania pisemnej akceptacji ze strony Zamawiającego przed ich uruchomieniem, - udziału w odbiorze końcowym wykonywanych robót, sprawdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną, a także przygotowanie dokumentacji odbiorowej oraz list ewentualnych wad i usterek z terminem ich usunięcia, - kontrola poprawności prowadzenia dziennika budowy i dokonywanych w nim wpisów, w ujęciu wszystkich okoliczności mających wpływ na zachowanie prawidłowego procesu budowlanego oraz mających znaczenie przy wycenie robót, - odbiory robót ulegających zakryciu i zgromadzenie kompletnej dokumentacji odbiorowej, z pisemną akceptacją użytych materiałów oraz materiałów przedłożonych przez inspektorów branżowych, a następnie przekazanie ich do Zamawiającego, - przygotowanie i uczestnictwo w odbiorach częściowych (etapowych) i końcowych robót, w próbach i odbiorach urządzeń technicznych, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zadania oraz przygotowanie protokołu odbioru, sprawdzeniem kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru (w szczególności sprawdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego) oraz uczestnictwa w odbiorach robót podstawowych, robót zamiennych, koniecznych i dodatkowych. Dokładne dokumentowanie czynności odbiorowych stosownymi wpisami w Dzienniku Budowy, - w razie konieczności udział w kontroli przeprowadzanej przez właściwy Nadzór Budowlany przed wydaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie i ewentualna koordynacja działań mających na celu doprowadzenie do uzyskania pozytywnej decyzji na użytkowanie lub równoważnej, - kompletowania i kontroli wszelkich dokumentów wymaganych od wykonawcy robót budowlanych, zgodne z umową zawartą między Zamawiającym a wykonawcą, koniecznych do odbioru końcowego i przekazania do użytkowania przedmiotu zamówienia, - zalecenia sporządzenia wszelkich koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, które mogą być konieczne lub zalecane w trakcie budowy, - wstrzymania robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnych z wymaganiami umowy zawartej miedzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych, - przestrzegania przepisów w szczególności bhp i ppoż. i informowaniu prowadzących inwestycję o potencjalnych zagrożeniach dla ludzi i środowiska, - sprawdzenia ilości i wartości faktycznie wykonanych robót, będących podstawą do rozliczenia finansowego zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych, w oparciu o obowiązujący harmonogram rzeczowo-finansowy, - sprawdzenia zgodności faktur wykonawcy robót budowlanych z dokumentami odbioru i wcześniejszymi dokumentami rozliczeniowymi, zatwierdzenia, opisania i zwrotu faktury w terminie do 3 dni od jej otrzymania, - sprawdzania wykonanych robót i powiadomienia wykonawcy robót budowlanych o ewentualnie wykrytych wadach oraz określenia koniecznych do wykonania robót poprawkowych z wnioskowaniem do Zamawiającego o potrącenie z wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad, - pisemne poświadczenie usunięcia wad przez wykonawcę robót budowlanych, - przygotowania materiałów koniecznych do dokonania odbioru końcowego: a) potwierdzenie w dzienniku budowy gotowości obiektu do odbioru końcowego, b) sprawdzenie kompletności przedłożonych do odbioru końcowego dokumentów dotyczących min.: - dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami oraz potwierdzeniami przez wymagane przepisami osoby - protokołów odbiorów częściowych, technicznych w zakresie przeprowadzonych prób i uruchomień funkcjonowania instalacji i urządzeń - atestów, certyfikatów na wbudowane materiały, dzienników budowy oraz innych dokumentów obrazujących proces realizacji inwestycji (w tym dokumentacja fotograficzna), - udziału w odbiorach specjalistycznych - Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innych wymaganych przepisami lub wymaganych przez innych dostawców mediów, - kontroli kosztów inwestycji i rozliczenie inwestycji, a w szczególności: a) weryfikacja kosztorysów szczegółowych opracowanych przez wykonawcę robót zgodnie z umową dla robót dodatkowych i zamiennych, b) sprawdzanie stanu faktycznego zaawansowania poszczególnych etapów robót wraz z potwierdzeniem tego faktu w stosownym protokole odbioru robót, c) udział w pracach komisji dotyczących ustalenia podstaw i wysokości obniżenia należności wykonawcy robót z tytułu obniżenia jakości robót, d) prowadzenie bieżącej ewidencji dokumentów rozliczeniowych inwestycji, e) rozliczenie końcowe wykonanego zadania inwestycyjnego w ciągu 14 dni od daty odbioru końcowego w formie sprawozdania uzgodnionego z Zamawiającym w formie papierowej (2 egzemplarze), f) opracowanie sprawozdań miesięcznych wg wzoru przedłożonego przez Zamawiającego z wykonanego zakresu rzeczowo - finansowego zawierających informacje na temat: - problemów napotkanych w trakcie realizacji prac budowlano - montażowych w przedmiotowym miesiącu, - zadań planowanych, a niezrealizowanych w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem (wg aktualnego harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji projektu), - przyczyn ewentualnego nieosiągnięcia zakładanego w danym miesiącu poziomu realizacji prac budowlanych, - planowanych działań zmierzających do zakończenia realizacji prac budowlanych w umownym terminie oraz przedkładanie ich Zamawiającemu do ostatniego dnia każdego miesiąca. - poświadczenia terminu zakończenia robót budowlanych, - identyfikowanie ryzyka powstania potencjalnych roszczeń ze strony wykonawcy robót i stron trzecich oraz informowania o tym Zamawiającego wraz z podaniem propozycji zapobiegania tym roszczeniom, - dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych po zakończeniu tychże robót, - zapobiegania, potencjalnym roszczeniom wykonawcy robót budowlanych i/lub rozbieżnościami miedzy dokumentacją a stanem faktycznym na terenie budowy i podania Zamawiającemu sposobu ich rozwiązania, - reprezentowania Zamawiającego w zakresie technicznym, poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień, a także zajęcie jednoznacznego stanowiska Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w przypadku sporu sądowego między Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych, - wystawienia wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją zadania wymaganych przez Zamawiającego jak i dla potrzeb rozliczeniowo-kontrolnych z jednostek zewnętrznych, - sprawdzenie ostatecznej kwoty należnej wykonawcy robót budowlanych, - rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia, - wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót, - przeglądu kompletnej dokumentacji powykonawczej i dostarczenia jej do Zamawiającego oraz dokumentacji związanej z nadzorowanymi robotami, w formie i terminie ustalonym wspólnie z Zamawiającym, - przygotowania niezbędnych dokumentów do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, o ile jest ono wymagane, - dokonywania inspekcji, nadzorów i odbiorów robót zaległych i/lub robót niezbędnych do usunięcia stwierdzonych wad, - przygotowanie końcowego rozliczenia zadania i sporządzenie sprawozdania końcowego z jego realizacji. 3.2.3. Etap III - etap po zakończeniu robót budowlanych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego podczas tego etapu jest upoważniony i zobowiązany w szczególności do: a) kontroli dokumentacji uzupełniającej i powykonawczej. Przedmiotem kontroli w tym zakresie będą wprowadzone zmiany w szczególności w: - projekcie wykonawczym, - obliczeniach właściwych dla każdej branży, - kartach katalogowych i danych technicznych dobranych materiałów i urządzeń, Kontrola dokumentacji ma na celu: - sprawdzenie kompletności, - sprawdzenie zgodności z udzielonym pozwoleniem na budowę, w razie konieczności, - sprawdzenie poprawności przyjętych rozwiązań, - sprawdzenie wykonalności zamierzonych robót, b) współdziałania z Zamawiającym przy sprawowaniu nadzoru nad usuwaniem ewentualnych wad i usterek w okresie gwarancyjnym: - prowadzenia regularnych przeglądów wykonanych robót (co najmniej raz w roku) z udziałem Kierownika Budowy/ Robót i przedstawicieli wykonawcy robót budowlanych wraz ze sporządzaniem protokołów z przeglądów, - wystawienia wykonawcy robót polecenia usunięcia wad, które zostaną ujawnione w trakcie przeglądów i wyznaczenie terminów ich usunięcia, - nadzoru nad robotami niezbędnymi w celu usunięcia wad, - odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad, - sprawdzenia i potwierdzenia gotowości obiektu do dokonania przez zamawiającego komisyjnego odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego) wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów, - wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów, - współpraca z Zamawiającym przy sporządzeniu materiałów niezbędnych do rozliczenia projektu z instytucjami zewnętrznymi np. zatwierdzającą wniosek o płatność końcową. 3.3. CPV (Wspólny Słownik Zamówień) Główny przedmiot zamówienia, kod CPV: 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi Dodatkowe przedmioty zamówienia, kod CPV: 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 71540000-5 Usługi zarządzania budową 71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 3.4. Inne wymagania stawiane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 3.4.1. Personel Nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego powierzony będzie osobom wskazanym w ofercie Wykonawcy niniejszego zamówienia. Osoby-Zespół Inspektora Nadzoru Inwestorskiego musi spełniać określone w SIWZ wymagania. Wszyscy uczestnicy Zespołu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odgrywają zasadniczą rolę w realizacji nadzoru nad robotami budowlanymi, a należą do nich: - Inspektor Koordynator - Inspektor Nadzoru robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, - Inspektor Nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - Inspektor Nadzoru robót drogowych w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, - Inspektor Nadzoru robót sanitarnych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych, Osobą odpowiedzialną za kierowanie zespołem inspektorów będzie Inspektor Koordynator, który może przekazać którykolwiek ze swoich obowiązków i uprawnień zastępcy, przy czym osoba zastępująca musi posiadać doświadczenie odpowiadające punktacji, jaką oferta otrzymała w kryterium Doświadczenie zawodowe Inspektora koordynatora, informując o tym Zamawiającego oraz wykonawcę robót budowlanych. Personel Wykonawcy niniejszego zamówienia będzie wykonywać swoje obowiązki z należytą starannością, a w szczególności: a) dokumentować decyzje i rozstrzygnięcia mające wpływ na potwierdzone kwoty; b) przestrzegać prawidłowości rozliczeń rachunkowych; c) dbać o kompletność korespondencji i prawidłowość przedstawianej dokumentacji; d) potwierdzać wyłącznie kwoty, które bezspornie są należne Wykonawcy robót budowlanych, a wszelkie kalkulacje dokonywać w oparciu o warunki umowy i zasady oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, e) nie dopuszczać do sytuacji, w których jego działania lub zaniechania będą stanowiły podstawę roszczeń wykonawcy robót budowlanych. Wykonawca - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób, których wynagrodzenie należy uwzględnić w wynagrodzeniu personelu podstawowego, wskazanego w ofercie. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenia wszystkich inspektorów o przyjęciu obowiązku pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a także kopie uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby. 3.4.2. Raporty Wykonawca niniejszego zamówienia sporządza raporty w czasie trwania Umowy na realizację niniejszego zadania inwestycyjnego w zakresie i terminach określonych poniżej. 3.4.2.1. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania raportów z procesu fazy projektowania, a następnie do przedstawienia ich Zamawiającemu pocztą elektroniczną bądź poprzez bezpośredni kontakt z Zamawiającym (w wersji papierowej) co najmniej raz na miesiąc trwania fazy projektowej. 3.4.2.2. Raporty miesięczne Inspektor Nadzoru Inwestorskiego do 10-tego każdego miesiąca przedłoży „Raport miesięczny” informujący o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji umowy na roboty budowlane. Raport będzie zawierał: - opis postępu robót i powstałych problemów, propozycje rozwiązania tych problemów, - zaangażowanie sił i środków Wykonawcy robót, - postęp robót w podziale na kategorie robót w powiązaniu z harmonogramem rzeczowo-finansowym, - fotografie (z widocznymi datami) dokumentujące postęp robót, - wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia, - aktualne szacunki kosztu końcowego na różnych etapach realizacji zadania inwestycyjnego oraz wartość robót dodatkowych. 3.4.2.3. Raport techniczny Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne) raport informujący o problemach technicznych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót. Taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią poważne zmiany w dokumentacji projektowej. 3.4.2.4. Raport dotyczący sporu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przedłoży Zamawiającemu „Raport dotyczący sporu” w każdym wypadku, gdy w trakcie realizacji usługi zostanie wszczęty spór między Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych dotyczący realizacji zadania inwestycyjnego. Każdy „Raport dotyczący sporu” zawierał będzie szczegółowy opis zdarzeń i korespondencji dotyczącej sporu (wraz z kalendarium). Do „Raportu” powinny być załączone wszelkie istotne dokumenty, które pozwolą na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron, jeśli nie będzie wynikało to z korespondencji. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie zobowiązany do zawarcia w „Raporcie” swego wyraźnego i jednoznacznego stanowiska, co do przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla podejmowanych w związku ze sporem rozstrzygnięć. 3.4.2.5. Raport końcowy Po zakończeniu robót, przed odbiorem końcowym, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przedłoży Zamawiającemu „Raport końcowy” zawierający: 1. Wstęp 1.1. Krótki opis projektu 2. Dokumentację Projektową 2.1. Założenia Projektowe 2.2 Zmiany projektowe w trakcie realizacji 3. Wykonawstwo 3.1. Postęp robót 3.2. Uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót 3.3. Osiągniętą jakość robót w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 3.4 Przyczyny wystąpienia wad 4. Sprawy umowy o roboty budowlane i zmiany 4.1. Czas trwania umowy o roboty budowlane 4.2 Roszczenia 5. Sprawy finansowe 5.1.Przyczyny zmiany ceny umownej wykonawcy 5.2.Końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót 6. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji zadania inwestycyjnego dotyczące: 6.1.Dokumentacji projektowej 6.2.Warunków realizacji zadania inwestycyjnego 6.3.Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 6.4.Czasu trwania umowy o roboty budowlane 6.5.Technologii robót 6.6.Rekomendacji na przyszłe, podobne projekty. W okresie gwarancji, Wykonawca usługi Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu raportów z przeprowadzonych przeglądów robót zrealizowanych w ramach zawartej umowy oraz usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad ujawnionych w okresie. 3.5. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a i 4 ustawy uPzp oraz nie stawia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36a ust. 2 uPzp. 3.6. Informacja dodatkowe: W przypadku podania przez Zamawiającego nazwy lub znaków towarowych dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych niż opisane. Materiały i urządzenia równoważne to takie, które mają te same cechy funkcjonalne co wskazane w SIWZ i jego załącznikach konkretne z nazwy lub pochodzenia. Ich jakość i parametry nie mogą być gorsze od jakości określonego w SIWZ i jego załącznikach materiału lub urządzenia. W przypadku zastosowania (propozycja w ofercie) innych zamienników rynkowych na wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania (w ofercie), że nie będą one gorsze od wskazanych w SIWZ i jego załącznikach, zagwarantują uzyskanie co najmniej tych samych parametrów technicznych oraz posiadać będą niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania wymagane w dokumentacji przetargowej. W przypadku podania przez Zamawiającego nazwy, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia lub znaków towarowych dopuszcza się zastosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż opisane. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane, usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp to: - Polskie Normy przenoszące normy europejskie, - normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące normy europejskie, - europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), - wspólne specyfikacje techniczne, rozumiane jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12), - normy międzynarodowe, - specyfikacje techniczne, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjęte przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, - inne systemy referencji technicznych ustanowione przez europejskie organizacje normalizacyjne, - Polskie Normy, - Polskie aprobaty techniczne, - Polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw, - krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 i 730).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71520000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information