Świadczenie usług transportowych autokarem na terenie kraju w 2020 roku

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3536997)

Client
Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa
State
opolskie
Address
46-100 Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3
Phone
774 190 359
Fax
774 104 841
www
www.bip.namyslow.eu
E-Mail
zamowienia@namyslow.eu
Created
2020-01-14

Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa ul. Stanisława Dubois 3 46-100 Namysłów opolskie tel. 774 190 359 fax. 774 104 841 REGON 52451300000000 www.bip.namyslow.eu

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług transportowych autokarem na terenie kraju w 2020 roku

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 3.1 Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług transportowych autokarem na terenie kraju dotyczących między innymi: przewozu dzieci i młodzieży na imprezy i konkursy przedmiotowe i artystyczne, przewozy dzieci i młodzieży na kolonie letnie, przewozu dzieci i młodzieży na zawody i imprezy sportowe, innych wyjazdów. Przewidywana liczba kilometrów: autokarem do przewozu 19 osób – około 1.700 km, autokarem do przewozu 39 osób – około 1.150 km, autokarem do przewozu 50 osób – około 5.044 km. Na cztery dni przed terminem realizacji zamówienia Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie. Pojazdy służące do przewozu osób muszą być klimatyzowane, oznakowane, ubezpieczone oraz muszą spełniać wymogi niezbędne do dopuszczenia do ruchu drogowego. W przypadku awarii autobusu Wykonawca musi posiadać możliwość natychmiastowego wprowadzenia autobusu zastępczego spełniającego w/w wymagania. Wykonawca musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i posiadania mienia – w zakresie przewozu osób na terenie kraju. Ubezpieczenie musi posiadać szkodę na osobie. Przewozy osób odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1099 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.). Uwaga !!! Stawka za jeden km będzie liczona od wyjazdu autokaru z miejsca podstawienia w Namysłowie do miejsca docelowego (zostanie wskazane przez Zamawiającego pisemnie) i z powrotem. Wykonawca zobowiązuje się zdobyć informacje konieczne do właściwego wykonania zamówienia. 3.2 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp), osób realizujących czynności w ramach przedmiotu umowy, tj.: przewóz osób, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.). Wymagania określające w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz. 3.3 Zamawiający wymaga przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji. 3.4 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w siwz i ofercie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 60172000-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information