Usługi transportowe, sprzętowe i roboty przy bieżącym utrzymaniu dróg i obiektów mostowych

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3536992)

Client
Zarząd Dróg Powiatowych
State
wielkopolskie
Address
64-100 Leszno, pl. Kościuszki 4 4
Phone
0-655256980; 0-655256983
Fax
0655256979
www
www.zdp.leszno.pl
E-Mail
zamowienia@zdp.leszno.pl
Created
2020-01-14

Zarząd Dróg Powiatowych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Powiatowych pl. Kościuszki 4 4 64-100 Leszno wielkopolskie tel. 0-655256980; 0-655256983 fax. 0655256979 REGON 41110351000000 www.zdp.leszno.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi transportowe, sprzętowe i roboty przy bieżącym utrzymaniu dróg i obiektów mostowych

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe, sprzętowe i roboty przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych w okresie od podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku. Sprzęt i środki transportu będą zatrudniane wg potrzeb zamawiającego. Zakres zadań wykonawcy niniejszego zamówienia został opisany poniżej i w załączonych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Zakres zamówienia obejmuje usługi transportowe i sprzętowe przy robotach bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych: - doraźne dostawy materiałów (piasek, grysy, emulsja). - wywóz ziemi, oraz innych materiałów(wiatrołomy) przy pracach remontowych nawierzchni i pracach porządkowych, - kopanie i renowacja rowów przydrożnych, - inne roboty wymagające pracy koparko-ładowarko-odmularki, - utrzymanie zieleni - podcinanie koron drzew, - oznakowanie poziome, - profilowanie dróg gruntowych, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi: Zadanie częściowe nr: Opis: 1.Temat: Usługa transportowa przy użyciu samochodu ciężarowego samowyładowczego o ładowności do 8 Mg Wspólny Słownik Zamówień: 60100000-9 Opis: Usługa ta polega na doraźnych dostawach materiałów drogowych, wywozie ziemi, oraz innych materiałów (wiatrołomy) przy pracach remontowych nawierzchni i pracach porządkowych. Wykonawca podaje cenę netto i brutto za 1 km. 2.Temat: Usługa transportowa przy użyciu samochodu ciężarowego samowyładowczego o ładowności powyżej 8 Mg z przyczepami Wspólny Słownik Zamówień: 60100000-9 Opis: Usługa ta polega na doraźnych dostawach materiałów drogowych, wywozie ziemi, oraz innych materiałów (wiatrołomy) przy pracach remontowych nawierzchni i pracach porządkowych. Wykonawca podaje cenę netto i brutto za 1 km. 3.Temat: Usługa koparko-ładowarko-odmularką (uniwersalna) Wspólny Słownik Zamówień: 45110000-1 Opis: kopanie i renowacja rowów, wyrównanie poboczy i dróg gruntowych, załadunek materiałów i inne prace koparką. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 2 koparko-ładowarko-odmularki. Wykonawca podaje cenę netto i brutto za 1 godzinę pracy sprzętu. 4.Temat: Usługa koparko-ładowarko-odmularką (uniwersalna) Wspólny Słownik Zamówień: 45110000-1 Opis: kopanie i renowacja rowów, wyrównanie poboczy i dróg gruntowych, załadunek materiałów i inne prace koparką. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 2 koparko-ładowarko-odmularki. Wykonawca podaje cenę netto i brutto za 1 godzinę pracy sprzętu 5.Temat: Usługa podnośnikiem koszowym Wspólny Słownik Zamówień: 77211500-7 Opis: utrzymanie zieleni – podcinanie koron drzew Wykonawca podaje cenę netto i brutto za 1 godzinę pracy sprzętu wraz z dojazdem na miejsce wykonania usługi (dojazd na terenie powiatu leszczyńskiego). 6.Temat: Usługa ciągnikiem rolniczym z przyczepą min. 8 ton Wspólny Słownik Zamówień: 60000000-8 Opis: Ciągnik rolniczy z przyczepą przeznaczony do prac interwencyjnych przy bieżącym utrzymaniu dróg. Wykonawca poda cenę netto i brutto za 1 godz. pracy. 7.Temat: Usługa równiarką Wspólny Słownik Zamówień: 45233141-9 Opis: Profilowanie dróg gruntowych oraz ścinka i wyrównanie poboczy. Wykonawca podaje cenę netto i brutto za 1 godzinę pracy sprzętu, oraz za 1 m2 8.Temat: Usługa równiarką w zestawie z walcem Wspólny Słownik Zamówień: 45233141-9 Opis: Profilowanie dróg gruntowych wraz z wałowaniem walcem Wykonawca podaje cenę netto i brutto za 1 godzinę pracy sprzętu, oraz za 1 m2 9.Temat : Usługa malowarką Wspólny Słownik Zamówień: 45233141-9 Opis: Malowanie linii segregacyjnych, pasów i innych znaków poziomych na jezdni Wykonawca poda cenę netto i brutto za 1 m2 malowania farbą odblaskową Wykonawcy, osobno na: - malowanie cienkowarstwowe farbami akrylowymi (rozpuszczalnikowymi) - malowanie oznakowania poziomego grubowarstwowego (metodą na zimno) 10.Temat: Usługa koparką obrotową, łyżka skarpowa o szerokości 0,5-1 m Wspólny Słownik Zamówień: 45110000-1 Opis: Usługa ta polega na kopaniu i renowacji rowów, wykonywanie wykopów pod poszerzenia dróg, wyrównywanie poboczy. Wykonawca podaje cenę netto i brutto za 1 godzinę pracy sprzętu. 11.Temat: Usługa ciągnikiem rolniczym z przyczepą min. 10 ton Wspólny Słownik Zamówień: 60000000-8 Opis: Ciągnik rolniczy z przyczepą przeznaczony do prac interwencyjnych przy bieżącym utrzymaniu dróg. Wykonawca poda cenę netto i brutto za 1 godz. pracy. Zapotrzebowanie sprzętu i transportu dotyczy robót, które będą realizowane na terenie gmin: Krzemieniewo, Rydzyna, Osieczna, Lipno, Święciechowa, Włoszakowice, Wijewo. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: - kierowca, - operator sprzętu. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na każde wezwanie Zamawiającego listę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o której mowa w pkt. 4.6 powyżej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane powyżej czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego zadań, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dowodów potwierdzających zawarcie przez Wykonawcę umów o pracę z pracownikami wykonującymi prace w ww. zakresie. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w pkt. 4.7 i 4.8 powyżej, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących pracę na podstawie umowy o pracę.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 60100000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information