Remont drogi gminnej (w istniejącym pasie drogowym) w miejscowosci Michrów w gminie Pniewy

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3536990)

Client
Urząd Gminy Pniewy
State
mazowieckie
Address
05-652 Pniewy, Pniewy 2
Phone
048 6686424, 6686429
Fax
486 686 424
www
www.bip.pniewy.pl
E-Mail
pniewy@bazagmin.pl
Created
2020-01-14

Urząd Gminy Pniewy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy mazowieckie tel. 048 6686424, 6686429 fax. 486 686 424 REGON 54952090967000 www.bip.pniewy.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont drogi gminnej (w istniejącym pasie drogowym) w miejscowosci Michrów w gminie Pniewy

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej (w istniejącym pasie drogowym) w m miejscowości Michrów, gmina Pniewy. Droga położona na działce nr 112 w obrębie 0022 Michrów, jednostka ewidencyjna 140609_2 Pniewy Szczegółowy zakres robót dostępny jest w formie elektronicznej na stronie http://www.bip.pniewy.pl i zawarty jest w projekcie technicznym. Dostępny jest także do wglądu w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zaleca aby przed złożeniem oferty potencjalny Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu objętego inwestycją. Termin wizji do uzgodnienia z Zamawiającym. Projekt techniczny jest materiałem nadrzędnym w dokumentacji zaś przedmiary są jedynie formą pomocową do skosztorysowania zamierzenia inwestycyjnego. Całość robót musi być przeprowadzona zgodnie z zasadami BHP, Polskimi Normami, przepisami p.poż, wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, przepisami Prawo Budowlane. Wykonawca robót zobowiązany jest do wnikliwego i dokładnego zapoznania się z dokumentacją projektowo –wykonawczą. Oznacza to, że do Wykonawcy należy realizacja wszelkich robót wynikających z dokumentacji projektowej i opracowania BIOZ. Wykonawca zorganizuje pomieszczenia magazynowe i socjalne zaplecze dla pracowników na własny koszt. Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się do stosowania materiały o równoważnych parametrach po wcześniejszej akceptacji Zlecającego zgodne z PN. Transport wszelkich materiałów niezbędnych do realizacji zadania zapewnia Wykonawca na własny koszt. Wszelkie prace powinny być wykonane przy użyciu sprzętu będącego w dyspozycji Wykonawcy. W przypadku zaistnienia dokonania zmian w projekcie Wykonawca uzyska stosowną zgodę projektanta i Zleceniodawcy. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą w trzech egzemplarzach (także w wersji elektronicznej). Wykonawca jest zobowiązany do sukcesywnego wywożenia odpadów i ich utylizację na własny koszt. Pracownicy wykonujący zlecenie muszą posiadać wymagane prawem uprawnienia budowlane (dotyczy nadzoru i wykonawstwa). Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zlecającego o wszelkich napotkanych przeszkodach i naruszeniach prawa budowlanego podczas realizacji zadania. Wykonawca udziela Zamawiającemu min. 36 miesięcy gwarancji na cały przedmiot zmówienia. Niezależnie od powyższego Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zlecenia. Strony dokonają przeglądu gwarancyjnego w ostatnim tygodniu gwarancji, a stwierdzone usterki zostaną naprawione niezwłocznie w ramach udzielonej gwarancji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, będąca załącznikiem nr 7 do SIWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233120-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 6 000,00 zł kwota wadium, słownie: sześć tysięcy zł. Wykonawców obowiązują ustalenia dot. wadium zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information