Świadczenie usług w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3536988)

Client
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
State
kujawsko-pomorskie
Address
88-200 Radziejów, ul. Szpitalna 3 3
Phone
054 2853631
Fax
054 2853701
www
www.szpitalradziejow.pl
E-Mail
radziejow3@poczta.onet.pl
Created
2020-01-14

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 3 3 88-200 Radziejów kujawsko-pomorskie tel. 054 2853631 fax. 054 2853701 REGON 91033303600000 www.szpitalradziejow.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1) zasada bliskości: art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zakazuje unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych poza obszarem województwa, na którym zostały one wytworzone, a art. 20 ust. 6 w związku z art. 20 ust. 5 ww. ustawy przewidują, że zakaźne odpady medyczne i zakaźne odpady weterynaryjne mogą być unieszkodliwiane na obszarze województwa innego niż to, na którym zostały one wytworzone, jeżeli odległość od miejsca wytwarzania odpadów do miejsca unieszkodliwienia położonego na obszarze innego województwa jest mniejsza niż odległość do miejsca unieszkodliwienia położonego na obszarze tego samego województwa. Dopuszcza się unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych na obszarze województwa innego niż to, na którym zostały one wytworzone, w najbliżej położonej instalacji, w przypadku braku instalacji do unieszkodliwiania tych odpadów na obszarze danego województwa lub gdy istniejące instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych, 2) metoda unieszkodliwiania odpadów: art. 95 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przewiduje, że zakaźne odpady medyczne unieszkodliwia się przez termiczne ich przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych. Zakazuje się ich unieszkodliwiania we współspalarniach odpadów, 3) potwierdzenie unieszkodliwiania odpadów: art. 95 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, przewiduje że Zamawiający powinien żądać, aby tzw. posiadacz odpadów, tj. Wykonawca, wydał Zamawiającemu wraz z fakturą dokument potwierdzający ich unieszkodliwienie przez termiczne przekształcenie w spalarniach odpadów niebezpiecznych za każdy miesiąc realizacji usługi. 1.3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie wymaga, aby świadczenie usług w zakresie odbioru oraz utylizacji odpadów medycznych odbywało się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie na terenie RP przepisami prawa, tj.: 1) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701), 2) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.), 3) ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1834 z późn. zm.), 4) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1819), 5) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1975), 6) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r., Nr 153, poz.1783 z późn. zm.), 7) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923 z późn. zm.). 2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i utylizację niżej wymienionych grup odpadów medycznych: 1) w zakresie Pakietu nr 1: Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych niebezpiecznych (18 01 03; 18 01 02; 18 01 09 ) 1. grupa 180103 - inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady) 2. grupa 180109 - leki przeterminowane inne niż w grupie 180108, 3. grupa 180106 - chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne 4.grupa 180101 - narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem grupy 180103), 5. grupa 180102 - części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 180103) 2) w zakresie Pakietu nr 2: Odbiór i zagospodarowanie odpadów medycznych pozostałych ( 18 01 04). 1. grupa 180104 - odpady inne niż w grupie 180103 3) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć na koszt własny: a) kontenery na odpady z grupy 180104 w ilości min. 1 sztuki w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, 4) ilości wskazane w powyższym wykazie zostały podane orientacyjnie i mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Ilości zostały podane jedynie po to, aby ułatwić sporządzenie i skalkulowanie oferty Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, 5) odbiór odpadów odbywać się będzie na podstawie składanych w systemie BDO zapotrzebowani. 6) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru poszczególnych partii odpadów medycznych w terminie do 48 godzin od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego kart przekazywania odpadów w systemie BDO. 7) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów medycznych z siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 3. 8) Wykonawca ponosi całkowity koszt odbioru odpadów medycznych oraz utylizacji, z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na czas oznaczony, tj. na okres jednego roku od daty jej zawarcia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90524000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information