Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Rafałowska ul. Teodora Dunina, gmina Mrozy”.

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3536980)

Client
Gmina Mrozy
State
mazowieckie
Address
05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35 35
Phone
025 7574175
Fax
025 7574190
E-Mail
przetargi@mrozy.bip.net.pl
Created
2020-01-14

Gmina Mrozy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Mrozy ul. Adama Mickiewicza 35 35 05-320 Mrozy mazowieckie tel. 025 7574175 fax. 025 7574190 REGON 71158277600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Rafałowska ul. Teodora Dunina, gmina Mrozy”.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zadanie, będące przedmiotem nadzoru inwestorskiego jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Rafałowska, Rudka, Grodzisk, Natolin, Wola Paprotnia i Kruki wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy”. 2.2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Rafałowska ul. Teodora Dunina, gmina Mrozy” będąca przedmiotem nadzoru obejmuje następujące zadania: 2.2.1. BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ: a) Rurociąg PVC SN8 DN200 - 755,67m, b) Rurociąg PEHD DN90 SDR17 - 13,81m, c) Rurociąg (przecisk sterowany) PEHD RC DN200 SDR17 - 245,4m, d) Studzienki inspekcyjne DN425 PP/PVC - 37 szt., e) Studzienki inspekcyjne DN600 PP/PVC - 5 szt., f) Studnie inspekcyjne betonowe DN1200 - 8 szt. g) Studnie inspekcyjne betonowe DN1000 - 2 szt. h) Przepompownia ścieków DN1500 betonowa z zasilaniem i AKPiA- 2 szt., i) Włączenie do rurociągu tłocznego - 2 szt. j) Likwidacja zbiorników na nieczystości ciekłe - 2 szt. i likwidacja instalacji kanalizacyjnej – 10m 2.2.2 BUDOWA ODGAŁĘZIEŃ OD SIECI KANALIZACYJNEJ DO GRANICY NIERUCHOMOŚCI PRYWATNYCH - Rurociąg PVC SN8 DN160 -9,26m (4 szt.), 2.2.3. BUDOWA PRZYŁĄCZY (do 20mb długości przyłącza) - Rurociąg PVC SN8 DN160 -483,4m (31 szt.), - Rurociąg PVC SN8 DN- 200 -4,4m (1 szt.), - Studzienki inspekcyjne DN315 PP/PVC - 32 szt., - Likwidacja istniejących zbiorników na nieczystości ciekłe - 2 szt. 2.3. Wymagania stawiane Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego: a) Wykonawca ocenia zgodność dokumentacji z Wymaganiami Zamawiającego oraz zgodność realizacji przedsięwzięcia z projektami, kontroluje jakość i ilość robót; b) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania zamówienia; c) Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług nadzoru w okresie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Rafałowska ul. Teodora Dunina, gmina Mrozy”; d) Wszystkie przedsięwzięcia organizacyjne Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym na piśmie e) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do Umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71247000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information