Wywóz i utylizacja odpadów medycznych - znak sprawy Z/1/PN/20

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3536979)

Client
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego
State
kujawsko-pomorskie
Address
86-300 Grudziądz, ul. Rydygiera 15/17 15
Phone
56 6413400
Fax
56 4621334
www
www.przetargi.bieganski.org
E-Mail
szpital@szpital.grudziadz.net
Created
2020-01-14

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego ul. Rydygiera 15/17 15 86-300 Grudziądz kujawsko-pomorskie tel. 56 6413400 fax. 56 4621334 REGON 87029873800000 www.przetargi.bieganski.org

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wywóz i utylizacja odpadów medycznych - znak sprawy Z/1/PN/20

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór z chłodni szpitalnej Zamawiającego w Grudziądzu przy ul. Rydygiera 15/17, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych w tym odpadów niebezpiecznych, w szacunkowej ilości 540.000 kg przez okres 18 miesięcy. 2. Zamawiający określił poprzez podanie rodzajów i kodów odpadów, oraz częstotliwości odbioru i wywozu odpadów standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Zamawiający uwzględnił koszty cyklu życia, w szczególności poniesione przez Zamawiającego związane z realizacją przedmiotowych usług za cenę wskazaną w ofercie przez Wykonawcę. Cena ta obejmuje wszystkie koszty związane z załadunkiem, transportem do miejsca unieszkodliwiania i unieszkodliwianie odpadów medycznych szczegółowo określonych w ust. 2 w szacunkowej ilości łącznej 540 000 kg w okresie 18 miesięcy w trybie odbioru - nie rzadziej niż trzy razy w tygodniu. Inne koszty cyklu życia nie występują. 3. Świadczenie usługi ma odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w tym m.in.: 1) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.); 2) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.); 3) ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 382 ze zm.); 4) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1819 ze zm.). 4. Zgodnie z treścią art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.) zakaźne odpady medyczne winny być unieszkodliwione na terenie województwa na którym zostały wytworzone. Dopuszcza się unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych na obszarze województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, w najbliżej położonej instalacji, w przypadku braku instalacji do unieszkodliwiania tych odpadów na obszarze danego województwa lub gdy istniejące instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych (art. 20 ust. 6 ustawy o odpadach). Możliwe jest unieszkodliwienie odpadów medycznych zakaźnych na obszarze województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, jeżeli odległość od miejsca wytwarzania odpadów do miejsca unieszkodliwiania położonego na obszarze innego województwa jest mniejsza niż odległość do miejsca unieszkodliwiania położonego na obszarze tego samego województwa. 5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób świadczących usługę w zakresie wywozu i utylizacji odpadów medycznych z miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego, jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, imiennego wykazu ww. osób wraz z określeniem wykonywanych przez nie czynności oraz z oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie ich na podstawie umowy o pracę i podaniem rodzaju umowy o pracę (umowa na czas określony/ nieokreślony, wymiar etatu). Oświadczenie powinno zawierać ponadto:  dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  datę złożenia oświadczenia,  podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Analogiczny wykaz osób wraz z oświadczeniem dotyczącym zatrudnienia ww. osób na podstawie umowy o pracę i nie zaleganiu z wypłatą wynagrodzenia na dzień złożenia oświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w terminie 7 dni, na każde żądanie Zamawiającego. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania udokumentowania przez Wykonawcę faktu zatrudniania ww. osób na podstawie umowy o pracę. Zamawiający w trakcie realizacji umowy, uprawniony jest do żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób odpowiedzialnych za wykonywanie wywozu i utylizacji odpadów medycznych. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanego dokumentu w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących ww. czynności i obłożone będzie sankcją wskazaną w ogólnych warunkach umowy. Za niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób w zakresie ww. czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci możliwości odstąpienia od umowy, obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w ogólnych warunkach umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90524000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information