„Bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Rumi”.

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3536975)

Client
Gmina Miejska Rumia
State
pomorskie
Address
84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7
Phone
586 719 410
Fax
586 796 517
www
www.bip.rumia.pl
E-Mail
zamowieniapubliczne@um.rumia.pl
Created
2020-01-14

Gmina Miejska Rumia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miejska Rumia ul. Sobieskiego 7 84-230 Rumia pomorskie tel. 586 719 410 fax. 586 796 517 REGON 52525700000000 www.bip.rumia.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Rumi”.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Rumi”. 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną lub masą z recyklera przy obcinaniu krawędzi (1m3 MMA = 2,50t), 2) wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni - wyrównanie lokalnych nierówności masą na zimno lub masą z recyklera bez cięcia i kucia (w okresie zimowym przy temperaturze otoczenia poniżej +5st.C); (1m3 MMA = 2,50t), 3) wykonanie napraw (przez uszczelnienie) podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych, 4) wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej, 5) wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni betonowych dróg na terenie miasta Rumi, 6) wykonanie remontów elementów dróg i ulic na terenie miasta Rumi, 7) wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni gruntowych poprzez równanie oraz uzupełnianie ubytków mieszanką kruszyw. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: 1) STWiORB – załącznik A do SIWZ, 2) Zbiorcze zestawienie kosztów - załącznik nr 1a do SIWZ, 3) Wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233142-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information