Przebudowa trzech dróg gminnych na terenie gminy Śniadowo

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3536971)

Client
Gmina Śniadowo
State
podlaskie
Address
18-411 Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11 11
Phone
086 2176146
Fax
086 2176168
E-Mail
kurpiewski@hi.pl
Created
2020-01-14

Gmina Śniadowo

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Śniadowo ul. Ostrołęcka 11 11 18-411 Śniadowo podlaskie tel. 086 2176146 fax. 086 2176168 REGON 45066999600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa trzech dróg gminnych na terenie gminy Śniadowo

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1 Wykaz zadań objętych zamówieniem: 1) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewo, 2) Przebudowa drogi gminnej w relacji Zagroby – Andrzejki (do granicy gminy), 3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młynik. 1.2 Zakres zadań obejmuje: Zadanie I 1) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewo, długości 628,00 mb, o zakresie rzeczowym robót:  roboty pomiarowe i przygotowawcze,  roboty ziemne,  odwodnienie,  podbudowa jezdni,  nawierzchnie bitumiczne,  nawierzchnie żwirowe,  pobocza,  oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie II 2) Przebudowa drogi gminnej w relacji Zagroby - Andrzejki, długości 378,55 mb, o zakresie rzeczowym robót:  roboty pomiarowe i przygotowawcze,  roboty ziemne,  podbudowa jezdni,  nawierzchnie bitumiczne,  nawierzchnie żwirowe,  pobocza,  oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie III 3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młynik, długości 915,00 mb, o zakresie rzeczowym robót:  prace pomiarowe i przygotowawcze,  odwodnienie, przepusty pod drogą,  podbudowa (podbudowa zasadnicza drogi jest już wykonana zgodnie z projektem),  nawierzchnia bitumiczna,  nawierzchnia na zjazdach,  pobocza,  oznakowanie. 2. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie Projektem budowlano-wykonawczym, STWiOR i Przedmiarem robót. 3. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. W razie wystąpienia rozbieżności w ww. dokumentach, których nie można usunąć w drodze odniesienia się do reguł sztuki budowlanej i zasad wiedzy technicznej, interpretacja zapisów będzie uzgadniana z uwzględnieniem poniższej hierarchii: Projekt budowlano-wykonawczy, STWiOR i Przedmiarem robót. 4. Przyjmuje się, że: 1) przed złożeniem oferty wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje o przedmiocie zamówienia co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie i bezpieczeństwo wszelkich czynności na miejscu wykonywania prac oraz za metody i technologie użyte podczas realizacji robót, 2) jeśli wykonawca napotka w trakcie realizacji robót fizyczne przeszkody, niekorzystne warunki o takim charakterze, jakich jego zdaniem doświadczony wykonawca nie był w stanie przewidzieć powinien o tym fakcie, niezwłocznie, na piśmie zawiadomić Zamawiającego. 5. Materiały, rozwiązania równoważne 1) Tam, gdzie w Dokumentacji projektowej został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, partner, pochodzenie materiałów lub wskazano normy, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z opracowaną dokumentacją oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założone w niniejszej SIWZ. 2) Tam, gdzie w Dokumentacji projektowej przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa wart. 30 ust. 1 - 3 Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 3) Tam, gdzie w Dokumentacji projektowej jest mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w przypadku ich braku inne stosowne normy w kolejności zgodnej z art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information