Dostawa obłożeń, fartuchów i serwet chirurgicznych dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o.

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3536964)

Client
Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
State
dolnośląskie
Address
67-200 Głogów, ul. Kościuszki 15
Phone
768 373 216
Fax
768 373 377
E-Mail
zam_pub@szpital.glogow.pl
Created
2020-01-14

Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. ul. Kościuszki 15 67-200 Głogów dolnośląskie tel. 768 373 216 fax. 768 373 377 REGON 30878400000000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa obłożeń, fartuchów i serwet chirurgicznych dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy: obłożeń operacyjnych; fartuchów chirurgicznych, serwet chirurgicznych pościeli jednorazowej i podkładów ochronnych oraz asortymentu ochronnego Asortyment i ilości a także wymagania jakościowe w odniesieniu do przedmiotu zamówienia szczegółowo określa Załącznik nr 3 do SIWZ (specyfikacja asortymentowo – ilościowa) Przedmiot zamówienia stanowi jedno zadanie Zamawiający zezwala na składanie oferty na cały pakiet nie zezwala natomiast na składanie ofert na wybrane pozycje w pakiecie. Przez dostawę zamawiający rozumie cykliczne dostawy w okresie trwania umowy zgodnie z zamówieniami zamawiającego dostosowanymi do jego bieżących potrzeb. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości produktów. W trakcie realizacji umowy zamawiający może dokonywać przesunięć ilościowych między poszczególnymi pozycjami asortymentu w granicach wartości zawartej umowy w odniesieniu do każdego pakietu. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagane prawem warunki dopuszczające je do stosowania. Musi posiadać dokumenty dopuszczające je do stosowania w placówkach służby zdrowia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, tj. deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi CE i, o ile jest to wymagane odrębnymi przepisami – certyfikat jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego, określonych w ustawie o wyrobach medycznych (jeśli nie dotyczy – należy złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie). Wymagany termin przydatności do użycia przedmiotu zamówienia – co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy. Wykonawca zapewnia ważność dokumentów dopuszczających dostarczane wyroby do obrotu i stosowania przez okres trwania umowy. Wymaga się, by każdy pojedynczy egzemplarz oferowanego asortymentu był zaopatrzony w etykietę handlowa sporządzoną w języku polskim, w taką samą etykietę winny być zaopatrzone opakowania zbiorcze. Ponadto etykieta handlowa powinna zawierać co najmniej poniższe informacje:  rodzaj i nazwę wyrobu  ilość szt. w opakowaniu  nazwę producenta  numer kodu, rozmiar  numer serii  datę ważności Oferowany asortyment musi spełniać wymogi zamawiającego podane w opisie przedmiotu zamówienia oraz w pełni spełniać wymagania funkcjonalne właściwe dla tych wyrobów zgodnie z ich przeznaczeniem. Obowiązkiem wykonawcy jest zabezpieczenie płynności zaopatrzenia asortymentu objętego umową na cały okres obowiązywania umowy. Zamówienia składane będą elektronicznie lub faksem, w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego Wybrany wykonawca zobowiązuje się w ramach przyszłego świadczenia umownego na własne ryzyko do dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego – Apteka szpitalna, w ilościach wskazanych przez zamawiającego. Dostawa zamówionego towaru odbywać się będzie w oparciu o zamówienie złożone przez upoważnionego przedstawiciela zamawiającego, w terminie do 5 dni roboczych. W celu potwierdzenia wymagań jakościowych w odniesieniu do oferowanego przedmiotu zamówienia, wykonawca dołączy do oferty materiały informacyjne: aktualne katalogi, foldery, ulotki itp. Na załączonych materiałach informacyjnych należy wyraźnie zaznaczyć nr pakietu oraz numer pozycji pakietu.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33141000-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information