Wykonanie usługi w zakresie bieżących napraw i okresowych przeglądów urządzeń dźwigowych (wind).

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3536961)

Client
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
State
podkarpackie
Address
35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 51
Phone
017 8520600, 8520610
Fax
017 8520611
E-Mail
tsolinski@rarr.rzeszow.pl
Created
2020-01-14

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51 51 35-959 Rzeszów podkarpackie tel. 017 8520600, 8520610 fax. 017 8520611 REGON 69026033085969

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie usługi w zakresie bieżących napraw i okresowych przeglądów urządzeń dźwigowych (wind).

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Wykonanie usługi w zakresie bieżących napraw i okresowych przeglądów serwisowych urządzeń dźwigowych (wind) zlokalizowanych w budynkach: 1) Laboratorium Biotechnologii Aeropolis ul. Ćwiklińskiej 2e w Rzeszowie 2) Inkubator Technologiczny IT 4 Jasinka 954 E 3) Inkubator Technologiczny IT1 Jasionka 954 A 4) Inkubator technologiczny IT Jasionka 954 oraz wykonanie jednorazowej usługi RESURSU dla urządzeń zlokalizowanych w budynkach 1) Budynek RARR ul. Szopena 51 w Rzeszowie (2 windy) 2) Laboratorium Biotechnologii Aeropolis ul. Ćwiklińskiej 2e w Rzeszowie 3) Inkubator Technologiczny IT 4 Jasinka 954 E 4) Inkubator technologiczny IT Jasionka 954 I część zamówienia Wykonanie usługi w zakresie: 1. bieżących napraw i okresowych przeglądów serwisowych dwóch urządzeń dźwigowych (wind). Pierwsze urządzenie zlokalizowane jest w budynku ,,Laboratorium Biotechnologii Aeropolis ul. Ćwiklińskiej 2e w Rzeszowie. Drugie urządzenie zlokalizowane jest w budynku Inkubatora Technologicznego IT 4 Jasinka 954E. 2. jednorazowej usługi RESURSU dla 3 urządzeń dźwigowych zlokalizowanych w budynkach; IT4 Jasionka 954E, Laboratorium Biotechnologii Aeropolis ul. Ćwiklińskiej 2e w Rzeszowie, IT Jasionka 954 Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 30.06.2020 II część zamówienia Wykonanie usługi w zakresie: 1. bieżących napraw i okresowych przeglądów serwisowych czterech urządzeń dźwigowych (wind) zlokalizowanych w budynkach; Laboratorium Biotechnologii Aeropolis ul. Ćwiklińskiej 2e w Rzeszowie, Inkubator Technologiczny IT 4 Jasinka 954 E, Inkubator Technologiczny IT1 Jasionka 954 A, Inkubator technologiczny IT Jasionka 954, 2. Jednorazowego RESURSU 2 urządzeń dźwigowych zlokalizowanych w budynku RARR ul. Szopena 51. Rzeszów (2 windy) Termin realizacji: 01.07.2020 do 31.12.2022 2) Konserwacja i przeglądy wyżej wymienionych wind obejmować będą następujące czynności: - przegląd wszelkich połączeń elektrycznych i teleinformatycznych - konserwacji dźwigów w zakresie ustalonym dokumentacją techniczno-ruchową i instrukcją konserwacji dźwigu oraz stosownymi przepisami UDT o budowie i eksploatacji dźwigów. - wykonawca zobowiązany jest do konserwacji dźwigu w stałym ruchu, z wyjątkiem postojów niezbędnych do wykonania, czynności konserwacyjnych i naprawczych - przegląd tras kablowych i podłączeń w zakresie dotyczącym urządzeń dźwigowych - Wykonawca zobowiązany jest do informowania o awarii, usterce każdorazowo pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres administratora obiektu / użytkownika z podaniem miejsca usterki, nazwy instalacji / typu urządzenia oraz krótkiego opisu awarii przed podjęciem naprawy w celu uzyskania decyzji Zamawiającego. Prace poza konserwacyjne – awarie Zamawiający przewidział konieczność wykonania prac naprawczych, które to prace będą związane z bieżącą eksploatacją urządzeń. Z uwagi na możliwość pojawienia się różnego rodzaju nieprzewidzianych wcześniej prac takich jak na przykład awaria urządzenia, które to prace będzie należało wykonać poza harmonogramem normalnych przeglądów. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania usługi naprawy wykraczającej poza umowę na konserwację , oraz poza usługi realizowane w ramach gwarancji na urządzenia dźwigowe Zamawiający jest zobowiązany wystawić osobne zlecenie. Poniżej został opisany schemat działań w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej: Czas reakcji – Wykonawca ma maksymalnie 2 godziny na przyjazd od momentu powiadomienia go przez Zamawiającego lub też powiadomienia służb (Pracowników) podlegających Wykonawcy. Zamawiający będzie dokonywał zgłoszenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, telefon). Na wypadek braku możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego - bieg terminów na podjęcie gotowości i wykonania naprawy rozpoczyna się z chwilą nadania wiadomości elektronicznej. Powyższy maksymalnie 2- godzinny termin od zgłoszenia jest czasem, w którym Wykonawca musi podjąć działania mające na celu zdiagnozowanie przyczyny awarii lub usterki oraz zabezpieczenie uszkodzonego urządzenia. Wykonawca w omawianym czasie maksymalnie dwóch godzin od zgłoszenia ma obowiązek zabezpieczyć uszkodzone urządzenie tak aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi i mienia, Wykonawca zabezpieczy również samo urządzenia przed jego dalszymi uszkodzeniami. Czas reakcji stanowi kryterium oceny ofert. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę, czasu krótszego niż czas maksymalny podany powyżej, zastosowanie będzie miał czas reakcji z oferty Wykonawcy. Wykonawca zobligowany jest podjąć działania w czasie, który zadeklarował w formularzu oferty. Czas na przygotowanie kosztorysu / oferty naprawy – okres od momentu powiadomienia do momentu, w którym Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji kosztorys /ofertę naprawy 2 dni roboczych Podjęcie działań naprawczych – okres od momentu akceptacji przez Zamawiającego kosztorysu/ofert naprawy do 2 dni roboczych. Czas naprawy - okres od momentu podjęcia działań naprawczych do czasu, w którym Wykonawca usunie awarię lub usterkę. Wykonawca wystawi zamawiającemu fakturę za pracę usunięcia awarii zgodnie z przedstawionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego kosztorysem/ofertą napraw, która będzie obejmować koszty wbudowanych materiałów zakupionych przez Wykonawcę, po cenie ich zakupu oraz robociznę. Wynagrodzenie za wykonywanie napraw i usuwanie usterek i awarii będzie płatne na podstawie warunków zawartych w umowie. a) Wykonawca w ramach okresowej konserwacji, zobowiązany jest przybyć na miejsce awarii, po zgłoszeniu przez Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż czasie reakcji we wszystkie dni tygodnia, łącznie z niedzielami i świętami oraz zdiagnozowania awarii i zabezpieczenia urządzenia przed: • powstaniem dodatkowych uszkodzeń wynikających z charakteru awarii (zgodnie z zaleceniami producenta), • możliwością spowodowania zagrożenia, oraz przed dostępem osób niepowołanych. b) Zgłoszenia będą przekazywane Wykonawcy przez Zamawiającego za pomocą, korespondencji e-mail lub zgłaszane telefonicznie. Za godzinę zgłoszenia przyjmuje się faktyczną godzinę wysłania zgłoszenia. Wykonawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie zgłoszenia za pomocą korespondencji e-mail lub telefonicznie. c) Przed przystąpieniem do naprawy Wykonawca przygotuje kosztorys niezbędnych prac i materiałów d) Czas na przygotowanie kosztorysu / oferty naprawy wynosi maksymalnie 2 dni robocze. e) W szczególnych przypadkach czas reakcji lub czas na przygotowanie kosztorysu / oferty naprawy może zostać wydłużony przez Zamawiającego na uzasadniony wniosek Wykonawcy. f) Zleceniobiorca będzie wykonywał naprawy awaryjne i dostawy niezbędnych materiałów do usunięcia awarii po uprzednim pisemnym zleceniu, chyba, że Zleceniodawca zdecyduje inaczej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 50531400-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information