Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Poniatowej

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3536952)

Client
Gmina Poniatowa
State
lubelskie
Address
24-320 Poniatowa, ul. Młodzieżowa 2 2
Phone
081 8204162 w. 15
Fax
081 8203573
www
www.um.poniatowa.pl
E-Mail
gkm@um.poniatowa.pl
Created
2020-01-14

Gmina Poniatowa

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Poniatowa ul. Młodzieżowa 2 2 24-320 Poniatowa lubelskie tel. 081 8204162 w. 15 fax. 081 8203573 REGON 43102014400000 www.um.poniatowa.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Poniatowej

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej, zlokalizowanej przy ul. Szkolnej 9, 24-320 Poniatowa. Zadanie jest częścią projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Poniatowa” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 3.2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej wraz z przebudową (wymianą) instalacji centralnego ogrzewania, c.w.u i cyrkulacji oraz wykonaniem instalacji elektrycznych oświetlenia, gniazd wtykowych i zasilania urządzeń węzła cieplnego, zasilania urządzeń instalacji, c.o. oraz wykonaniem instalacji odgromowej i uziemiającej budynku poprzez: wykonanie robót budowlanych w zakresie docieplenia stropodachu poprzez montaż dodatkowej warstwy na dachu wełny mineralnej krytej papą, montaż kominków wentylacyjnych, demontaż oraz ponowny montaż wszelkich elementów znajdujących się na budynku (tablic informacyjnych, opraw oświetleniowych, lamp halogenowych, kratek wentylacyjnych, włączników), przegląd istniejących instalacji kablowych znajdujących się na ścianach zewnętrznych budynku oraz ich ukrycie w rurkach PCV w ociepleniu (w tym ukrycie instalacji CCTV), docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych budynku w tym izolacja ścian fundamentowych łącznie z cokołami oraz wykonanie tynku (kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym), pomalowanie kominów, wymianę obróbek blacharskich oraz parapetów zewnętrznych, wymianę wybranej stolarki okiennej oraz drzwiowej, montaż nawiewników higrosterowalnych, wymianę rynien dachowych i rur spustowych, odnowienie elementów stalowych budynku takich jak balustrady, słupy konstrukcyjne daszku, wykonanie opierzeni attyk budynku, odtworzenie opaski chodnikowej, uporządkowanie terenu wokół budynku; wykonanie robót sanitarnych w zakresie wykonania węzła cieplnego wraz z układem pomiarowym, wymiany rozdzielaczy, demontażu istniejącej instalacji c.o. wraz z grzejnikami, montażu rurociągów ze stali węglowej ocynkowanej wraz z montażem grzejników stalowych płytowych, zaworów, głowic, odpowietrzników, wykonania prób szczelności, regulacji i badań, tym wykonanie robót budowlanych towarzyszących (wykonanie przebić, uzupełnienie tynków, wykonanie okładzin ściennych, wykonanie prac malarskich), wykonania instalacji ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji ciepłej wody wraz armaturą i wyposażeniem oraz montaż kolektorów słonecznych z zasobnikami c.w.u., armaturą, zespołem pomp z osprzętem i automatyką; wykonania robót elektrycznych w zakresie instalacji elektrycznych oświetlenia, gniazd wtykowych i zasilania urządzeń węzła cieplnego, zasilania urządzeń instalacji centralnego ogrzewania, instalacji odgromowej i uziemiającej. W ramach robót budowlanych Wykonawca: 1. wykona roboty budowlane, sanitarne i elektryczne w zakresie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej, 2. dostarczy materiały i urządzenia niezbędne do wykonania robót, 3. będzie uczestniczyć w czynnościach odbiorowych inwestycji, 4. przygotuje obiekt do eksploatacji – roboty porządkowe, 5. przygotuje kompletne materiały wymagane prawem budowlanym w zakresie art. 57 ustawy Prawo budowlane, 3.3. Szczegółowy rodzaj robót oraz ich zakres został określony w dokumentacji stanowiącej Załącznik Nr 1 do SIWZ, w skład której wchodzą:  projekt budowlany pn. „Docieplenie budynku, wymiana stolarki (częściowa), przebudowa instalacji c.o. c.w.: o architektura, o branża sanitarna, o branża elektryczna,  projekt budowlany pn. Instalacja kolektorów słonecznych dla budynku szkoły podstawowej w Poniatowej,  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR),  Przedmiary robót, 3.4. W związku z tym, że wynagrodzenie będzie miało charakter ryczałtowy, przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST. 3.5. Rozwiązania równoważne W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45210000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information