Zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim „Zielone Pionki” - obiekt IV Plac Konstytucji 3 Maja w Pionkach

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3536943)

Client
Gmina Miasto Pionki
State
mazowieckie
Address
26-670 Pionki, Aleja Jana Pawła II 15 15
Phone
48 341 42 00
Fax
48 341 42 04
E-Mail
r.szwabowicz@pionki.pl
Created
2020-01-14

Gmina Miasto Pionki

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasto Pionki Aleja Jana Pawła II 15 15 26-670 Pionki mazowieckie tel. 48 341 42 00 fax. 48 341 42 04 REGON 67022346800000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim „Zielone Pionki” - obiekt IV Plac Konstytucji 3 Maja w Pionkach

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowania i odnowy terenów zieleni w krajobrazie miejskim „Zielone Pionki” - obiekt IV Plac Konstytucji 3 Maja w Pionkach. 2. W ramach przedmiotowego zamierzenia przewiduje się realizację następujących zadań: 1) demontaż istniejących elementów małej architektury i przeniesienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Pionek, 2) rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej i przeniesienie kostki w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Pionek, 3) montaż nowych elementów małej architektury jak m.in.: pergola z ławką, donica z trejażem, ławka z oparciem, ławka bez oparcia, kosz na odpadki, stojak rowerowy, zdrój wody pitnej, 4) wykonanie fontanny zamgławiającej wraz z częścią technologiczną fontanny, 5) odcinek przyłącza wody z rur PE100 PN10 do zasilenia w wodę zdroju wody pitnej. 3. Zieleń 1) oczyszczenie terenu z pozostałości budowlanych i zanieczyszczeń, 2) wymiana gruntu, rozłożenie warstwy urodzajnej na obszarach przeznaczonych pod zieleń, 3) uprawa mechaniczna i ręczna terenu przeznaczonego pod zieleń, makroniwelacja, 4) montaż ekranów przeciwkorzeniowych, 5) sadzenie (w tym stabilizacja) drzew liściastych i iglastych form piennych i wielopniowych, 6) sadzenie krzewów liściastych form naturalnych, 7) sadzenie traw ozdobnych i bylin, 8) wykończenie powierzchni gruntu mis pod drzewami oraz powierzchni grup krzewów i traw ozdobnych, 9) dbanie o roślinność i nasadzenia zieleni w czasie wstępnego okresu wegetacji* do czasu ostatecznego odbioru wykonanych prac dot. zieleni (do 60 dni od czasu końcowego odbioru wykonanych prac). W tym czasie wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty związane z pielęgnacją zieleni, w tym koszty zużycia wody do podlewania roślinności. 4. Szczegółowy opis oraz zakres robót budowlanych i innych prac obejmujących wykonanie przedmiotu zamówienia zawarty jest: 1) w Projekcie budowlano-wykonawczym Zagospodarowania i odnowy terenów zieleni w krajobrazie miejskim „Zielone Pionki” - obiekt IV Plac Konstytucji 3 Maja w Pionkach (Projekt zieleni i małej architektury) - załącznik nr 3 do SIWZ, 2) w Projekcie budowlano-wykonawczym Zagospodarowania i odnowy terenów zieleni w krajobrazie miejskim „Zielone Pionki” - obiekt IV Plac Konstytucji 3 Maja w Pionkach (Projekt budowlany przyłącza wody) - załącznik nr 4 do SIWZ, 3) w Projekcie budowlano-wykonawczym Zagospodarowania i odnowy terenów zieleni w krajobrazie miejskim „Zielone Pionki” - obiekt IV Plac Konstytucji 3 Maja w Pionkach (Projekt technologii fontanny zamgławiającej) - załącznik nr 5 do SIWZ, 4) w Przedmiarze robót - załącznik nr 6 do SIWZ, 5) w Specyfikacji Technicznej Warunków Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 7 do SIWZ. 5. Prace budowlane należy prowadzić i wykonać zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), zgodnie z dokumentacją projektową wymienioną powyżej, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami robót, będącymi załącznikami do SIWZ. 6. Uwarunkowania dotyczące wykonywania robót: 1) roboty budowlane będą wykonywane zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 2) zastosowane materiały będą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz wymogom określonym w SIWZ wraz z załącznikami (w tym w szczególności w dokumentacji projektowej), 3) Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji, 4) w czasie wykonywania robót miejsce prowadzenia prac trzeba utrzymywać w należytym porządku. 7. Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków (prace towarzyszące nie objęte dokumentacją projektową i przedmiarem robót konieczne do uwzględnienia przy wyliczeniu ceny ofertowej i wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia): 1) zapewnia właściwą organizację robót, urządzenie i zabezpieczenie placu budowy, 2) przestrzega przepisów BHP i p.poż. oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich naruszenie, 3) zapewnia prawidłowe składowanie i ochronę materiałów oraz sprzętu, 4) po zakończeniu robót uporządkuje teren budowy i teren przyległy oraz przywróci do stanu pierwotnego, 5) przygotuje dokumentację do odbioru końcowego, w tym kosztorys powykonawczy na wykonane prace, w szczególności z podziałem na zieleń i pozostałe prace, 6) przeprowadzi likwidację placu budowy, 7) zapewni pełną obsługę geodezyjną w trakcie realizacji zadań wraz z 6 egz. inwentaryzacji powykonawczej. Pomiary inwentaryzacyjne winny objąć poza przedmiotem zamówienia także inne sieci uzbrojenia terenu znajdujące się w odkrywce, które są niezgodne z lokalizacją uwidocznioną na mapach zasadniczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniających dokumentacji projektowych. Inwentaryzacja zarejestrowana w MODGiK opracowana w formie papierowej i w postaci elektronicznej w pliku dwg lub dxf na nośniku CD-ROM. Inwentaryzację można dostarczyć po terminie odbioru robót. 8. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres 2 lat na prace związane z zielenią – nasadzenia wszelkiego rodzaju roślinności, w tym trawniki. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres 2 – 6 lat na wszystkie prace z pominięciem zieleni (nasadzeniami wszelkiego rodzaju roślinności).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45112720-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information