„Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu” w ramach zadania pn.: „Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3536941)

Client
Gmina Staszów
State
świętokrzyskie
Address
28-200 Staszów, ul. Opatowska 31 31
Phone
015 8642014
Fax
015 8643261
www
www.staszow.pl
E-Mail
bzp@staszow.pl
Created
2020-01-14

Gmina Staszów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Staszów ul. Opatowska 31 31 28-200 Staszów świętokrzyskie tel. 015 8642014 fax. 015 8643261 REGON 83040974900000 www.staszow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu” w ramach zadania pn.: „Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: • sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, • sporządzania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wraz z niezbędnymi analizami i wynikami tych analiz, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1588) oraz w Rozporządzeniu Ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1589). Uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych w sprawach dotyczących wydania ww. decyzji do momentu, gdy staną się one decyzjami ostatecznymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) oraz w zakresie wskazanym w projekcie umowy Jeżeli w trakcie trwania umowy nastąpi zmiana przepisów dotyczących przedmiotu zamówienia, to Wykonawca będzie zobowiązany do dostosowania realizacji zamówienia do nowych przepisów w ramach zawartej umowy. oraz inne konieczne prace gwarantujące prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. W okresie od podpisania umowy do 31.12.2020 roku planuje się sporządzenie około 200 szt. projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik Nr 8 SIWZ wraz z projektem umowy, stanowiącym załącznik Nr 9 SIWZ określają pełny zakres przedmiotowego zamówienia. Usługi objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71400000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information