Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala w Dębnie

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3536935)

Client
Szpital w Dębnie Sp. z o.o.
State
zachodniopomorskie
Address
74-400 Dębno, ul. Kościuszki 58 58
Phone
95 7602733
Fax
95 7602733
www
www. bip.szpital.debno.com.pl
E-Mail
zamowienia.publiczne@szpital-debno.pl
Created
2020-01-14

Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Szpital w Dębnie Sp. z o.o. ul. Kościuszki 58 58 74-400 Dębno zachodniopomorskie tel. 95 7602733 fax. 95 7602733 REGON 00030670400000 www. bip.szpital.debno.com.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala w Dębnie

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Zamówienie obejmuje sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych dla Szpitala w Dębnie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 3 – materiały opatrunkowe. Przedmiot zamówienia zamieszczony w ofercie winien posiadać dopuszczenia do stosowania w placówkach służby zdrowia oraz spełniać wymagania zasadnicze określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia (Dz. U. z 2004r. Nr 251 poz. 2514). W zależności od rodzaju oferowanego produktu Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów określonych w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. nr 107 poz. 679), ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r Nr 53 poz. 533), oraz ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. – o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 92 poz. 882). 2. W przypadku, gdy opisany w SIWZ przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru Zamawiający wymaga jedynie złożenia stosownego oświadczenia. 3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach zawierających inną ilość specyfiku niż sugerowana w tabelach formularzy ofertowych. 4. W przypadku zaproponowania przedmiotu zamówienia w opakowaniach innej wielkości niż sugerowane w formularzach ofertowych, Wykonawca zobowiązany jest do podania wielkości oferowanego opakowania oraz do podania jego ceny ofertowej; dostosowania ilości oferowanych opakowań proporcjonalnie do ilości opakowań jednostkowych wskazanych w formularzu cenowym przez Zamawiającego, w razie potrzeby zaokrąglając ilość oferowanych opakowań do dwóch miejsc po przecinku. 5. Zamawiający wymaga realizacji dostaw do apteki szpitalnej Zamawiającego w terminie nie przekraczającym od złożenia zamówienia: a) do 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku), b) do 24 godz. dla zamówień pilnych. 6. Do każdej dostawy Wykonawca dostarcza Zamawiającemu fakturę w wersji drukowanej oraz w wersji elektronicznej. 7. Podstawą wykonania przedmiotu zamówienia są: - niniejsza siwz, - przepisy prawa, - obowiązujące normy. 8. Przedmiot zamówienia został podzielony na 15 części zwanych zamiennie Pakietami. Każdy pakiet wyszczególniony w załączniku nr 3 stanowi odrębną część zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane Pakiety wyszczególnione w załączniku nr 3. Niedopuszczalne jest dzielenie pakietów pod rygorem odrzucenia oferty.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33141110-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information