Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3536934)

Client
Gmina Olesna
State
opolskie
Address
46-300 Olesno, ul. Pieloka 21
Phone
034 3597841-44 w. 204
Fax
343 597 283
www
www.olesno.pl
E-Mail
olesno.opo@gminy.pl
Created
2020-01-14

Gmina Olesna

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Olesna ul. Pieloka 21 46-300 Olesno opolskie tel. 034 3597841-44 w. 204 fax. 343 597 283 REGON 52572500000000 www.olesno.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 3.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie w podziale na pakiety. 3.2 Opis przedmiotu zamówienia – asortyment oraz planowane ilości zawiera Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy i sposób realizacji zamówienia określa wzór umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ. 3.3 Adres dostaw: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie, ul. Wielkie Przedmieście 51. 3.4 Artykuły będące przedmiotem umowy muszą być dopuszczone do powszechnego stosowania i muszą posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia i atesty obowiązujące w aktach prawnych, a w szczególności Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 1541 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy, Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r., o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2164). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego towaru, kompletność asortymentu i zgodność poszczególnych dostaw z zamówieniem. 3.5 Przez okres obowiązywania Umowy Wykonawca na swój koszt dostarczać będzie produkty do siedziby Zamawiającego własnym transportem zapewniającym należyte ich zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami, itp. oraz z zachowaniem odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych do przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia. Odbiór zamówionych produktów następować będzie w miejscu dostawy na podstawie wydruku zamówienia podpisanego przez Pracowników Stron. 3.6 Wykonawca gwarantuje, że dostarczone produkty będą pochodziły bezpośrednio od producenta lub hurtowni. Dostarczone produkty muszą być I klasy jakości, odpowiadające normom jakościowym dla danego rodzaju produktu, które obowiązują na terenie Polski. Produkty powinny posiadać aktualne terminy przydatności do spożycia i powinny być dostarczone Zamawiającemu przed upływem połowy terminu ich przydatności do spożycia. Opakowania dostarczonych przez Wykonawcę produktów muszą być oznakowane z widoczną datą terminu przydatności do spożycia. Maksymalna waga towaru w pojemniku transportowym nie może przekroczyć wagi przewidzianej przez producenta. 3.7 Podane w opisie przedmiotu zamówienia ilości stanowią maksymalne szacunkowe zapotrzebowanie, jakie Zamawiający przewiduje zrealizować w okresie trwania umowy. 3.8 Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w zakresie zmniejszenia ilości dostarczonych towarów w sytuacji niezależnej od Zamawiającego. 3.9 Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Każdy pakiet oznacza jedno zadania częściowe. 3.10 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.11 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.12 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 3.13 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 3.14 Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3.15 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 3.16 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 15800000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information