Sukcesywne dostawy odczynników firmy Becton Dickinson dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego znak sprawy AEZ/S-002/2020

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3536930)

Client
Warszawski Uniwersytet Medyczny
State
mazowieckie
Address
02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 61 61
Phone
22 5720366
Fax
22 5720363
www
www.wum.edu.pl
E-Mail
aez@am.edu.pl
Created
2020-01-14

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Warszawski Uniwersytet Medyczny ul. Żwirki i Wigury 61 61 02-091 Warszawa mazowieckie tel. 22 5720366 fax. 22 5720363 REGON 00028891700000 www.wum.edu.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Sukcesywne dostawy odczynników firmy Becton Dickinson dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego znak sprawy AEZ/S-002/2020

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników firmy Becton Dickinson dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby odczynników został określony w Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia określony w Załączniku nr 2 do SIWZ został sporządzony na podstawie analizy dostaw wykonanych w okresie ostatnich 21 miesięcy, w ramach prowadzonych kilkudziesięciu programów badawczych, których kontynuacja wymaga bezwzględnego stosowania odczynników tych samych producentów. Z analizy dostaw realizowanych w latach ubiegłych wynika, że przewidywalność (powtarzalność ilościowo-asortymentowa) kształtuje się na poziomie ok. 50%. Często bowiem dochodzi do konieczności zmiany odczynników w trakcie prowadzonych badań i zachodzi potrzeba zastąpienia ich produktami nowymi lub innymi należącymi do tej samej kategorii. 4. Mając na uwadze powyższe, zgodnie z informacją zawartą w Rozdziale XXX SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotu umowy określonego w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) poprzez zastrzeżenie sobie prawa do zakupu odczynników nieujętych w Załączniku nr 2, a ujętych w ogólnodostępnym katalogu zamieszczonym na stronie internetowej producenta https://www.bd.com/pl-pl, do których dystrybucji Wykonawca jest uprawniony oraz z zastrzeżeniem, że łączna wartość umowy nie ulegnie zmianie, w przypadku: 1) wycofania z dystrybucji odczynnika wymienionego w Załączniku Nr 2 do SIWZ i zastąpienia go produktem zastępczym (równoważnym) za cenę nie wyższą od ceny odczynnika ustalonej w niniejszej umowie, 2) wprowadzenia przez producenta nowego odczynnika, o właściwościach fizykochemicznych, korzystnych dla Zamawiającego z punktu widzenia wyników (jakości) prowadzonych badań naukowych, za cenę nie wyższą niż określona w ogólnodostępnym katalogu producenta, pomniejszoną o rabat zadeklarowany przez Wykonawcę w Załączniku nr 1 do SIWZ, 3) konieczności zmiany odczynnika, ujętego w Załączniku nr 2 do SIWZ na inny odczynnik ujęty w ogólnodostępnym katalogu zamieszczonym na stronie internetowej producenta http://www.bd.com/pl-pl za cenę nie wyższą niż określona w ogólnodostępnym katalogu producenta, pomniejszoną o rabat zadeklarowany przez Wykonawcę w Załączniku nr 1 do SIWZ. 5. Wykonawca, który powołuje się na produkty równoważne wskazane przez Wykonawcę w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ), zobowiązany jest: 1) wykazać, poprzez złożenie karty katalogowej, że ofertowy przez niego produkt (każdy z osobna) jest zgodny z produktem, dla którego karty katalogowe dostępne są na stronie http://www.bd.com/pl-pl i spełnia wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń, 2) wykazać, że nie spowodują zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych, 3) przyjąć na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych odczynników równoważnych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu. 6. Do obowiązków Wykonawcy należeć będą sukcesywne (partiami w zależności od potrzeb) dostawy odczynników do Działu Logistyki WUM, ul. Pawińskiego 3, 02-106 Warszawa lub do innych jednostek organizacyjnych WUM określonych w poszczególnych zamówieniach oraz innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego, przy czym liczba przesyłek kierowanych na inny adres niż jednostki WUM nie przekroczy 3% liczby wszystkich dostaw. 7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej wraz z dostawą towaru świadectwo analizy (Certificate of Analysis/ CoA) dla dostarczonej partii towaru. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości przedmiotu zamówienia wyszczególnionego co do rodzaju w Załączniku nr 2 do umowy, w granicach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, a także możliwość niewykorzystania przedmiotu umowy w zakresie ilościowym i wartościowym. Wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwać jakiekolwiek roszczenie z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie ilościowym lub wartościowym. 9. Zamawiający ze względu na system wewnętrznej dystrybucji przedmiotu zamówienia wymaga spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków: 1) w odniesieniu do odczynników określonych w Załączniku nr 2 oraz do odczynników nieujętych w Załączniku nr 2, a zamawianych na podstawie § 1 ust. 7 umowy, do każdorazowego przekazywania Zamawiającemu karty charakterystyki substancji niebezpiecznych z każdorazową dostawą odczynników, 2) dostarczenia deklaracji zgodności WE lub Certyfikatów CE - zgodnie z dyrektywami 93/42/EWG oraz 98/79/EWG, atestów lub świadectw jakości wystawionych przez producenta, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa polskiego lub zażąda tego użytkownik do dostawy, której dotyczą; 3) oznakowania opakowań zewnętrznych produktu informacją o temperaturze transportu i magazynowania. - zgodnie z treścią Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1. 10. Zamawiający zaleca, aby każdy z Wykonawców dostarczył razem z ofertą elektroniczną wersję Załącznika nr 2, nagraną na płycie CD/DVD w formacie.xls, wypełnionego w sposób określony w części XIII ust. 1 SIWZ, co pozwoli na wyeliminowanie omyłek lub błędów rachunkowych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33696000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information