Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku w dzielnicy Chwałowice - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi pożarowej i placu zabaw w ramach ww. zadania.

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3536929)

Client
Miasto Rybnik
State
śląskie
Address
44-200 Rybnik, Bolesława Chrobrego 2
Phone
+48324392302
Fax
+48324224124
www
www.rybnik.eu
E-Mail
zam_pub@um.rybnik.pl
Created
2020-01-14

Miasto Rybnik

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Rybnik Bolesława Chrobrego 2 44-200 Rybnik śląskie tel. +48324392302 fax. +48324224124 REGON 27625543000000 www.rybnik.eu

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku w dzielnicy Chwałowice - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi pożarowej i placu zabaw w ramach ww. zadania.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy drogi pożarowej wraz ze zjazdem publicznym i placu zbaw, koniecznych do zrealizowania w ramach zadania dotyczącego przebudowy i adaptacji pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 35 w dzielnicy Chwałowice. Projekt realizowany będzie w Rybniku - Chwałowicach przy ul. Śląskiej 14. Na terenie inwestycji znajduje się budynek szkoły podstawowej, którego parter adaptowany zostanie na przedszkole, a II piętro na archiwum. Dla realizacji adaptacji budynku szkoły konieczne jest wykonanie drogi pożarowej oraz placu zabaw, co wynika z decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej przedmiotowego obiektu. Teren inwestycji graniczy bezpośrednio z terenem kolejowym. Projekt przewiduje wykonanie normatywnej drogi pożarowej wzdłuż dłuższej elewacji budynku, o parametrach wynikających z przepisów p. pożarowych. W projekcie adaptacji budynku szkoły zaplanowano, że droga ta będzie oddalona od budynku o 5-15 m, będzie miała szerokość 4,0 m, minimalne promienie zewnętrzne łuku 11 m i nośność 100 kN na oś, a także, że będzie połączona zjazdem publicznym z ul. Józefa Pukowca. Parametry drogi muszą spełniać obowiązujące wymagania dla dojazdu przeciwpożarowego do budynku przedmiotowej szkoły. Projekt przewiduje również budowę placu zabaw dla dzieci oraz dostosowanie istniejącego zagospodarowania terenu do wprowadzanych zmian. Plac zabaw należy zlokalizować w północno-zachodniej części działki nr 1709/30, na której zlokalizowana jest szkoła. Plac zabaw spełniać musi normatywy dotyczące elementów jego wyposażenia oraz nawierzchni. Wykonać należy dokumentację projektową, przewidującą: - budowę drogi pożarowej z jej odwodnieniem do sieci kanalizacji deszczowej oraz połączeniem z drogą publiczną, - budowę placu zabaw, - niezbędne zagospodarowanie terenu, w zakresie wynikającym z wprowadzanych zmian, uwzględniające również konieczne zabezpieczenia lub przebudowy kolidujących z projektowanymi elementami przyłączy i/lub sieci. Decyzja dotycząca realizacji projektu w w/w kształcie zapadła wskutek wydania warunkowej decyzji o pozwoleniu na budowę dla realizacji zadania dotyczącego adaptacji pomieszczeń w szkole podstawowej nr 35 w Rybniku. Elementy opracowania: - wykonanie inwentaryzacji zieleni, ze wskazaniem drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki, a w razie potrzeby operatu dendrologicznego; - powiadomienie Zespołu zadaniowego ds. ochrony zieleni na terenie miasta Rybnik o zakresie, w jakim inwestycja będzie wchodziła w kolizję z substancją zieloną oraz uwzględnienie ewentualnych uwag w/w zespołu; - opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej dla zagospodarowania terenu, w tym uzyskanie akceptacji Zamawiającego; - przygotowanie dokumentów niezbędnych do pozyskania zgody na wycinkę drzew i krzewów; - pozyskanie mapy do celów projektowych; - pozyskanie warunków zabezpieczenia, przebudowy kolidujących z inwestycją przyłączy i sieci wszystkich branż, których zabezpieczenie / przebudowa będzie wynikać z zaakceptowanej koncepcji; - pozyskanie warunków podłączenia / przebudowy włączenia do sieci kanalizacji deszczowej (kanalizacja jest własnością zamawiającego); - opracowanie projektu budowlanego dla przedmiotowej inwestycji; - opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego, w tym: • architektoniczno – budowlanego, ze szczegółowym zagospodarowaniem terenu, małą architekturą, ogrodzeniami i rozwiązaniami dotyczącym zieleni, • branży drogowej z docelową organizacją ruchu (układ komunikacyjny, połączenie z drogą publiczną, chodniki), • odwodnienia terenu wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej, • zabezpieczenia, przebudowy kolidujących z inwestycją przyłączy i sieci wszystkich branż, których zabezpieczenie / przebudowa będzie konieczna; - opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót; - opracowanie przedmiarów robot budowlanych; - opracowanie kosztorysów inwestorskich robot budowlanych; - opracowanie zbiorczego zestawienia kosztów; - opracowanie harmonogramu wykonania robót budowlanych. Powyższe uzależnione jest od przebiegu prac projektowych uzgadnianych na bieżąco z Zamawiającym.  Należy uzyskać wszelkie wymagane prawem zgody, opinie, pozwolenia i decyzje, umożliwiające wykonanie całości robót objętych niniejszym zamówieniem.  Zamawiający będzie wymagał uzgodnienia dokumentacji z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych i innymi – zgodnie z przepisami szczegółowymi dotyczącymi konkretnego zakresu projektowego.  Zamawiający będzie wymagał uzyskania, przed odbiorem przedmiotu zamówienia, uzyskania pozytywnej opinii uwzględniającej stanowiska i wytyczne Zespołu Zadaniowego ds. ochrony na terenie miasta Rybnika – zgodnie z przekazanymi, wybranemu w toku postępowania Wykonawcy, warunkami wydanymi przez w/w Zespół. Dokumentacja musi składać się z: - inwentaryzacji zieleni – 2 egz. - koncepcji architektoniczno-budowlanej zagospodarowania terenu – 2 egz. - harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji – 1 egz. - projektów przyłącza /-y do kanalizacji deszczowej dla celów zgłoszenia ich budowy – 4 egz. - projektów zabezpieczenia, przebudowy istniejących, kolidujących z inwestycją przyłączy, sieci dla celów ich zatwierdzenia w przewidzianym przepisami trybie – odpowiednio 4 lub 6 egz. - projektu budowlanego dla celów uzyskania pozwolenia na budowę (wszystkie branże w jednym opracowaniu) - 6 egz., - projektów wykonawczych dla poszczególnych branż stanowiących przedmiot opracowania – po 3 kpl. dla każdej branży, - specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – 1 kpl. - przedmiarów robót – 1 kpl. - kosztorysów inwestorskich - 1 kpl. - zbiorczego zestawienia kosztów - 1 egz. - dokumentacji w formie elektronicznej – 1 kpl. - 1 egz. dokumentacji formalno-prawnej dla całego zadania, zawierającej: • wykaz wszystkich opracowań stanowiących kompletną dokumentację, • warunki techniczne dysponentów sieci, zarządcy drogi itp., • wyniki badań, opinie i uzgodnienia, • decyzje administracyjne, wraz z kopiami złożonych wniosków o wydanie tych decyzji, • zgody właścicieli, dzierżawców i zarządców terenów na wejście w teren i na lokalizacje na ich terenie obiektów budowlanych, • karty uzgodnień międzybranżowych, podpisane przez projektantów, sprawdzających i rzeczoznawców dokonujących uzgodnień dokumentacji, • oświadczenie Jednostki Projektowania, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, opisem przedmiotu zamówienia, z należytą starannością, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami wg stanu prawnego na dzień przekazania przedmiotu umowy i że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, • oświadczenie Jednostki Projektowania o zgodności i kompletności dokumentacji w wersji papierowej z wersją elektroniczną. Wszystkie w/w opracowania powinny być również (dodatkowo) przygotowane i przekazane Zamawiającemu w wersji elektronicznej na płycie CD. Wszystkie materiały na płycie CD powinny być wykonane w formacie PDF. Pozostałe wymagania i ustalenia przy realizacji zamówienia: - dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, więc musi zostać opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z zapisem art. 29 - 30 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych. - dokumentacja projektowa w swej treści nie może zawierać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Ewentualne odstępstwo od tego zakazu musi być uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którą należy opisać w dokumentacji projektowej wraz z podaniem przyczyn dlaczego nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i określeniem parametrów równoważnych. - dokumentacja projektowa musi zawierać w swojej treści informacje o sposobach uwzględnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. - forma i teść dokumentacji musi być zgodna z wymaganiami Ustawy i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami. - dokumentacja projektowa powinna zawierać wszelkie niezbędne oświadczenia, informacje BIOZ, mapy i inne dokumenty formalne, wymagane przepisami. - dokumentacja projektowa musi być spięta w sposób trwały, uniemożliwiający jej dekompletację; wielkość czcionki przepisów oraz nagłówki tabel powinny być czytelne; zachować jednolitą formę graficzną, każda strona dokumentacji powinna być ponumerowana itp. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, które są podstawą do opracowania dokumentacji projektowej pod względem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych:  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.).  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 ze zm.). Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji i akceptacja zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację projektów. - Wykonawca reprezentuje Zamawiającego w trakcie postępowania administracyjnego dotyczącego akceptacji zgłoszeń lub wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, w tym - jeżeli będzie to konieczne – będzie musiał uzupełnić dokumenty wymagane do uzyskania akceptacji. - Wykonawca będzie udzielał informacji i wyjaśnień, oraz uzupełniał dokumentację, jeżeli na etapie przetargu będzie to wymagane, na skutek pytań kierowanych do Zamawiającego przez uczestników postępowania przetargowego. Nadzór autorski. - realizowany tylko w zakresie wynikającym z zapisów ustawy Prawo budowlane (ujęty w cenie ofertowej); - w przypadku zastosowania rozwiązań rysunkowych lub opisowych, które wymagają dodatkowego wyjaśnienia, Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego uszczegółowienia tych zakresów; - błędy projektowe w dokumentacji Wykonawca usuwa na własny koszt. Dodatkowe wymagania/ustalenia. • Opracowane projekty budowlane muszą uwzględniać zapisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń. • Forma projektów musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Stosownie do treści art. 30 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że inwestycja ma być zaprojektowana zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego z zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71222000-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information