Konserwacja, naprawa i wymiana znaków drogowych pionowych, urządzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, tablic z nazwami ulic na terenie Otwocka oraz poziome oznakowanie jezdni: malowanie, na drogach gminnych Otwocka w 2020 roku

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3536928)

Client
Gmina Otwock
State
mazowieckie
Address
05-400 Otwock, ul. Armii Krajowej 5
Phone
227 792 001
Fax
227 794 225
www
www.bip.otwock.pl
E-Mail
umotwock@otwock.pl
Created
2020-01-14

Gmina Otwock

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Otwock ul. Armii Krajowej 5 05-400 Otwock mazowieckie tel. 227 792 001 fax. 227 794 225 REGON 13268770000000 www.bip.otwock.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Konserwacja, naprawa i wymiana znaków drogowych pionowych, urządzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, tablic z nazwami ulic na terenie Otwocka oraz poziome oznakowanie jezdni: malowanie, na drogach gminnych Otwocka w 2020 roku

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1) Wykonywanie prac związanych z konserwacją, naprawą, wymianą oraz ustawianiem fabrycznie nowych: a) znaków drogowych pionowych, b) tablic z nazwami ulic, c) urządzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. 2) Kompleksowe jednokrotne oznakowanie poziome jezdni wraz z posypaniem malowanych powierzchni mikrogranulkami szklanymi lub ceramicznymi z dodatkiem środka uszorstniającego z użyciem sprzętu specjalistycznego, zapewniającego właściwe zachowanie technologii robót – zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami, w tym: a) cienkowarstwowe o powierzchni około 3300 m2, farbami dopuszczonymi do tego typu prac, na wskazanych przez Zamawiającego ulicach gminnych, b) grubowarstwowe w kolorze białym o powierzchni około 200 m2 masami dopuszczonymi do tego typu prac, na wskazanych przez Zamawiającego ulicach gminnych. 3) W zakresie prac określonych w pkt 2) Zamawiający przewiduje możliwość dodatkowego zlecenia prac polegających na oznakowaniu wyszczególnionych, wskazanych przez Zamawiającego miejsc. Podane ilości są wielkością orientacyjną i Zamawiający nie gwarantuje zlecenia robót w podanej ilości. Ilość robót wyniknie w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb. Obmiar robót zostanie sporządzony przez Wykonawcę, a jego zgodność sprawdzona przez Inspektora w ramach procedury odbioru robót. Podczas w/w prac należy używać odpowiednich, do tego typu robót farb i mas spełniających parametry określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych poziomych i warunków ich umieszczania na drogach. 4) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w dniu podpisania umowy odpowiednie certyfikaty, atesty oraz aprobaty na materiały, które będą użyte do realizacji zamówienia, potwierdzające iż spełniają one obowiązujące w Polsce normy i przepisy. 5) Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wskazanych przez Zamawiającego wad i usterek w terminie 3 dni od daty powiadomienia Wykonawcy. 6) Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym podczas realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zorganizowania środków transportu w celu wspólnej kontroli i odbioru wykonanych prac. 7) Podczas prowadzenia wymienionych w pkt 1) oraz pkt 2) prac Wykonawca zapewni na czas robót kierownika robót oraz oznakuje i zabezpieczy przedmiotowy teren. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania, w godzinach nocnych, prac mogących spowodować utrudnienia w ruchu – w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 8) Rozliczenie wykonanych prac, o których mowa w pkt 1) i 2), będzie następowało zgodnie z przedstawioną ofertą w oparciu o ceny jednostkowe poszczególnych prac. 9) Wynagrodzenie jakie otrzyma Wykonawca za realizację wyszczególnionych w załączniku nr 1 prac, będzie sumą iloczynów cen jednostkowych poszczególnych prac wyszczególnionych w załączniku nr 1 oraz rzeczywistej ilości wykonanych prac. 10) Rozliczenie niewyszczególnionych w załączniku nr 1 wykonanych prac, o których mowa w pkt 1) i 2) następować będzie w oparciu o obowiązujące ceny rynkowe. 11) Wynagrodzenie za wykonane prace, o którym mowa w pkt 1) i 2) obejmuje wszystkie koszty, w tym: dostawy, robocizny, materiałów i sprzętu, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a także koszty oznakowania i zabezpieczenia terenu robót. 12) Wykonawca udzieli dwunastomiesięcznej gwarancji na montaż wmontowanych lub wbudowanych materiałów, o których mowa w pkt. 1), termin każdej gwarancji będzie liczony od dnia zatwierdzenia i podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego. 13) Wykonawca udzieli gwarancji na fabrycznie nowe wmontowane lub wbudowane materiały zgodnie z deklaracją producenta. 14) Wykonawca udzieli półrocznej gwarancji na wykonane prace odnośnie oznakowania cienkowarstwowego oraz trzydziestosześciomiesięcznej gwarancji odnośnie oznakowania grubowarstwowego od dnia zatwierdzenia i podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przez Zamawiającego. 15) Termin wykonania prac wymienionych w pkt 1): a) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania konserwacji i naprawy znaków drogowych pionowych, tablic z nazwami ulic i urządzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego w ciągu 24 godzin, a w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego (np. brak lub uszkodzenie znaku A7 lub B20; uszkodzenie słupka znaków A7 lub B20; uszkodzenie lub brak urządzeń bezpieczeństwa ruchu w tym np. bariery ochronnej, ogrodzenia segmentowego) należy wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 godzin od powzięcia informacji o konieczności wykonania określonych prac. b) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac związanych z wymianą lub ustawieniem fabrycznie nowych znaków drogowych pionowych, tablic z nazwami ulic i urządzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego w terminie ustalonym przez Strony indywidualnie w zależności od zakresu rzeczowego zlecanych prac, jednak nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o konieczności wykonania określonych prac. 16) Termin wykonania prac wymienionych w pkt. 2): a) Prace należy wykonać w terminie do 14 lub 21 dni kalendarzowych od daty zlecenia tych prac przez Zamawiającego, 17) W trakcie przygotowywania oferty Wykonawca winien dokonać wizji na terenie prowadzenia przyszłych prac. 18) Przy realizacji przedmiotu zamówienia należy przestrzegać Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233290-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości : 4 000 zł.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information