Usprawnienie instalacji wentylacji wraz z robotami budowlanymi w pomieszczeniach nr 026-029 w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Katedry Anatomii Człowieka.

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3536927)

Client
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
State
lubelskie
Address
20-059 Lublin, Al. Racławickie 1
Phone
81 448 52 72
Fax
81 448 52 71
www
www.umlub.pl
E-Mail
katarzyna.wojtowicz@umlub.pl
Created
2020-01-14

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Uniwersytet Medyczny w Lublinie Al. Racławickie 1 20-059 Lublin lubelskie tel. 81 448 52 72 fax. 81 448 52 71 REGON 28871600000000 www.umlub.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usprawnienie instalacji wentylacji wraz z robotami budowlanymi w pomieszczeniach nr 026-029 w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Katedry Anatomii Człowieka.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest usprawnienie instalacji wentylacji wraz z robotami budowlanymi w pomieszczeniach nr 026-029 w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Katedry Anatomii Człowieka 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45331000-6 instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45310000-3 instalacja elektryczna dla potrzeb zasilania wentylacji 45331200-8 instalacja cieplna, wentylacja i konfekcjonowanie powietrza 45331210-1 instalowanie wentylacji 45321000-3 izolacja cieplna 45310000-3 roboty w zakresie instalacji elektrycznych 32430000-6 instalacja okablowania strukturalnego 32410000-0 lokalna sieć komputerowa 45314320-0 instalowanie okablowania komputerowego. 4. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 4.1. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (w dowolnym wymiarze) wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia polegających na wykonywaniu prac na placu budowy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, np. prac fizycznych. 4.2. Przed przystąpieniem do realizacji umowy wynikającej z niniejszego przetargu, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywały czynności w zakresie realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem o tym, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 4.3. Obowiązek zatrudniania osób na umowę o pracę dotyczy Wykonawcy, a także podwykonawców i dalszych podwykonawców: Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności polegających na wykonywaniu prac na placu budowy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, np. prac fizycznych. Dane osób wykonujących te czynności zostaną przedłożone Zamawiającemu zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę na zasadach wskazanych we wzorze umowy (Załącznik Nr 6 do SIWZ). 5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45400000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information