Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek w 2020 roku.

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3536921)

Client
Gmina Gołymin-Ośrodek
State
mazowieckie
Address
06-420 Gołymin-Ośrodek, ul. Szosa Ciechanowska 8 8
Phone
23 671 60 20
Fax
23 671 60 93
E-Mail
ug@golymin-osrodek.pl
Created
2020-01-14

Gmina Gołymin-Ośrodek

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Gołymin-Ośrodek ul. Szosa Ciechanowska 8 8 06-420 Gołymin-Ośrodek mazowieckie tel. 23 671 60 20 fax. 23 671 60 93 REGON 13037809000000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek w 2020 roku.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek w 2020 r. 3.2.W celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia został on podzielony na zadania według charakteru robót przewidzianych do wykonania. Długość dróg gminnych wynosi ok. 92 km, Do obowiązków Oferenta, który wygra przetarg nieograniczony będzie należało: Część 1 - Dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji 0\31,5 mm. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszywa drogowego, łamanego do remontu dróg gminnych (dojazdowych do pól) na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek. Przewidywana ilość kruszywa łamanego wynosi 2000 ton. Kruszywo bez domieszek materiałów niepożądanych typu: odpady metalowe, plastikowe, drewniane, szklane, gliny. Każda dostawa kruszywa (ilość kruszywa oraz miejsce dostawy) będzie uzgadniane szczegółowo pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia zamówionej partii tłucznia w miejsca wskazane przez Zamawiającego w terminie maksymalnie do 6 dni roboczych od telefonicznego, faksowego lub e-mailowego złożenia zamówienia. Uwaga! Termin ten jest elementem kryterium oceny ofert. Każda partia dostarczonego kruszywa musi odbywać się przy obecności sołtysa lub radnego danej miejscowości, po wcześniejszym zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę. Wykonawca przy każdorazowym dostarczeniu kruszywa jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dowód WZ. Zamawiający zastrzega, iż podana ilość przedmiotu zamówienia jest wielkością szacunkowa i w zależności od potrzeb Zamawiającego może ulec zmianie tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu. Zmiana będzie oscylowała w granicach do +/-15 % szacowanej ilości ton. Rzeczywiste ilości realizowanych w trakcie umowy robót będą wynikały z aktualnych potrzeb Zamawiającego. Część 2 - Dostawa żwiru drogowego z rozplantowaniem i wyrównaniem nawierzchni na terenie gminy Gołymin-Ośrodek. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa żwiru drogowego z zawartością 35% kamienia do remontu dróg gminnych (dojazdowych do pól) na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek. Przewidywana ilość żwiru drogowego wynosi 2000 ton. Przedmiot zamówienia obejmuje pozyskanie, transport do wskazanego miejsca na terenie gminy Gołymin-Ośrodek oraz rozładunek we wskazanym miejscu przez Zamawiającego. Materiał nie powinien zawierać elementów metalowych, szkła oraz innych elementów stanowiących niebezpieczeństwo dla ruchu kołowego i pieszych w ponadnormatywnych ilościach. Niedopuszczalna jest obecność eternitu i innych elementów niebezpiecznych dla środowiska. Dostawa zamówienia będzie prowadzona zgodnie ze zleceniami zamawiającego wg bieżących potrzeb, na wskazane drogi gminy. W przypadku stwierdzenia niewłaściwych parametrów żwiru drogowego, Wykonawca zobowiązany będzie usunąć nawieziony materiał drogowy na własny koszt i pokryć koszty badań. Koszt załadunku i transportu musi być wliczony w cenę dostaw. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w oparciu o ilości rzeczywiście dostarczonych materiałów drogowych Zamawiającemu. Każda partia dostarczonego żwiru drogowego musi odbywać się przy obecności sołtysa lub radnego danej miejscowości, po wcześniejszym zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę. Wykonawca przy każdorazowym dostarczeniu kruszywa jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dowód WZ. Zamawiający zastrzega, iż podana ilość przedmiotu zamówienia jest wielkością szacunkowa i w zależności od potrzeb Zamawiającego może ulec zmianie tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu. Zmiana będzie oscylowała w granicach do +/-15 % szacowanej ilości ton. Rzeczywiste ilości realizowanych w trakcie umowy robót będą wynikały z aktualnych potrzeb Zamawiającego. Część 3 -Profilowanie i równanie równiarką nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych. Wykonanie robót polegających na profilowaniu i równaniu równiarką dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i żwirowej, wyrównaniu podłużnym i poprzecznym korpusu drogi z nadaniem jej prawidłowych spadków z jednoczesną likwidacją ubytków gruntowych, zagłębień i kolein. Prace należy prowadzić w odpowiednich warunkach atmosferycznych i przy właściwej wilgotności podłoża gwarantujących utrzymanie stabilności powierzchni wyrównanej drogi. Nawierzchnia drogi powinna być tak zagęszczona aby pojazdy poruszające się po niej nie pozostawiały większych śladów. Część 4 - Świadczenie usług koparko-ładowarką. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług koparko – ładowarką o mocy minimalnej 90KM. Prace polegały będą na naprawie dróg gruntowych na terenie Gminy, wykonywaniu prac ziemnych i melioracyjnych itp. Zamawiający przewiduje łącznie około 300 roboczo–godzin. Cena powinna zawierać wszystkie niezbędne koszty konieczne do realizacji zadania.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233142-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information