Modernizacja pomieszczeń domu studenckiego Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516795)

Client
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
State
łódzkie
Address
90-716 Łódź, ul. Gdańska 32
Phone
426 621 602
Fax
426 621 666
www
www.amuz.lodz.pl
E-Mail
kancelaria@amuz.lodz.pl
Created
2019-10-09

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi ul. Gdańska 32 90-716 Łódź łódzkie tel. 426 621 602 fax. 426 621 666 REGON 27572500000000 www.amuz.lodz.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Modernizacja pomieszczeń domu studenckiego Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji pomieszczeń domu studenckiego Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi położonego w Łodzi przy ul. Żuradzkiej 2A. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis planowanej inwestycji zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: „OPZ”) – dokumentacja projektowa, stanowiący załączniki nr 9 – 9c do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”). 3. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych domy studenckie zostały ujęte w dziale 11 pod nr 1130. 4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 - miesięcznej gwarancji na zrealizowany (wykonany) przedmiot zamówienia. Datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego i przekazania podpisanej karty gwarancyjnej. Udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wysokość wadium ustala się na kwotę 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). 2. Szczegółowe informacje dotyczące obowiązku wniesienia wadium określone zostały w rozdziale 8 SIWZ.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information