ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG , CHODNIKÓW, PARKINGÓW, PLACÓW TARGOWYCH NA TERENIE GMINY I MIASTA WĘGLINIEC W 2019/2020 r.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516789)

Client
Gmina Węgliniec
State
dolnośląskie
Address
59-940 Węgliniec, ul. Sikorskiego 3 3
Phone
075 77 11 435
Fax
075 77 12 551
www
www.wegliniec.pl
E-Mail
wegliniec@wegliniec.pl
Created
2019-10-09

Gmina Węgliniec

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego 3 3 59-940 Węgliniec dolnośląskie tel. 075 77 11 435 fax. 075 77 12 551 REGON 23082141100000 www.wegliniec.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG , CHODNIKÓW, PARKINGÓW, PLACÓW TARGOWYCH NA TERENIE GMINY I MIASTA WĘGLINIEC W 2019/2020 r.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg, chodników, placów i parkingów w sezonie zimowym 2019/2020 (znak sprawy: UR.271.28.2019.ZP). Są to roboty i prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg, chodników, placów i parkingów mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywoływanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu w sezonie zimowym 2019/2020. Zimowe utrzymanie dróg prowadzone jest w okresie od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2020r, kiedy występują warunki zimowe, tj. temperatura otoczenia poniżej +2⁰ C i występują opady śniegu, gołoledź lub lodowica. 2. Opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Zimowe utrzymanie to: a) likwidacja skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania chodników, przejezdności dróg, likwidacji zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; b) odśnieżanie tj. usuwanie śniegu z dróg; c) usuwanie śliskości zimowej, tj. tj. zapobieganie powstawaniu i likwidowanie śliskości przez stosowanie środków chemicznych oraz materiałów uszorstniających zwiększających przyczepność poprzez poprawę tarcia. d) prowadzenie akcji zimowej całodobowo, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury); e) utrzymanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy. f) przygotowanie, gromadzenie oraz przechowywanie materiałów do zapobiegania powstawaniu oraz usuwania śliskości zimowej, 2.2. Wykonawca zobowiązany jest do odśnieżania całej szerokości drogi - jezdni wraz z poboczami (także nawiane zaspy z pól), w sposób skuteczny do uzyskania przejezdności dróg, rozjazdów, skrzyżowań (śnieg należy usunąć z całego skrzyżowania, również ze środka). 2.3. Chodnik powinien być odśnieżony i mieć szerokość dostosowaną do natężenia ruchu pieszych, nie powinna być mniejsza niż 1,5 m, a dopuszcza się miejscowe zmniejszenie szerokości chodnika do 1,0 m, jeżeli jest on przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych. 2.4. Po odśnieżaniu ulic Wykonawca zobowiązany jest do udrożnienia zasypanych przejść dla pieszych (przejście z ulicy na chodnik). 2.5. Wjazd na chodniki i parkingi wyłożone kostką brukową celem odśnieżania i posypywania dozwolony pojazdem o masie całkowitej do 5 ton - dopuszcza się odśnieżanie ręczne. 2.6. Wykonawca przystępuje do odśnieżania bądź posypywania po otrzymaniu dyspozycji od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 2.7. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu w gotowości technicznej i do świadczenia usług w razie konieczności 24 godziny na dobę. 2.8. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do odśnieżania bądź posypywania w ciągu 60 minut od chwili otrzymania dyspozycji od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 2.9. Maksymalny czas realizacji zlecenia (odśnieżania bądź posypywania wszystkich ulic, chodników i parkingów) od chwili zgłoszenia do zakończenia usługi: a) Węgliniec, Stary Węgliniec, Ruszów, Jagodzin, Piaseczna, Kościelna Wieś – Okrąglica – 5 godzin b) Czerwona Woda – 9 godzin, c) Zielonka – 3 godziny. 2.10. Zakres i kolejność odśnieżania bądź posypywania określi upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. 2.11. Wykonawca zapewni łączność telefoniczną (bezprzewodową) z każdym operatorem sprzętu. 2.12. Koszty związane ze stacjonowaniem sprzętu i dojazdem na miejsce świadczenia usług ponosi Wykonawca. 2.13. Wykonywane usługi będą rozliczane w oparciu o oferowane ceny jednostkowe oraz na podstawie kart drogowych (protokołu odbioru) podpisanych w dniu wykonywania usługi przez sołtysa lub Zamawiającego oraz akceptowane w ciągu 3 dni przez pracownika Urzędu. 2.14. Wykonawca dobierze materiały i ich dawkę do zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości zimowej i pośniegowej w zależności od panujących warunków pogodowych. 2.15. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt odpowiednią ilość materiałów niezbędnych do zwalczania śliskości zimowej tj. soli drogowej i piasku - koszty załadunku należy wkalkulować w cenę posypywania. 2.16. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi dowody zakupu soli drogowej do zimowego utrzymania. 2.17. Materiały chemiczne w zimowym utrzymaniu dróg stosuje się do zapobiegania powstawaniu śliskości lub jej likwidacji w zależności od typu spodziewanej lub już występującej śliskości w zalecanych dawkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. (Dz.U. z 2005r.nr 230, poz. 1960 z późn. zm.) w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach. 2.18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług określonych w niniejszej SIWZ w zależności od potrzeb. 2.19. Sprzęt mechaniczny, którym Wykonawca wykonywał będzie usługę musi być sprawny technicznie, dopuszczony przez właściwe organa do ruchu na drogach publicznych, przystosowany do prac w każdych warunkach atmosferycznych i posiadać lampę pulsującą. Nie powinien powodować uszkodzeń nawierzchni dróg oraz nie powinien stwarzać zagrożenia dla użytkowników. 2.20. Sprzęt do rozsypywania materiałów szorstkich musi zapewnić płynną regulację ilości rozsypywanych środków do zwalczania śliskości oraz równomierną ilość wysypanego materiału na m2 bez względu na prędkość jazdy. 2.21. Przedłożenia przed zawarciem umowy dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca w okresie realizacji umowy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł, w całym okresie trwania umowy, a na 7 dni przed zakończeniem obowiązywania złożonej polisy, przedłoży nowy, aktualny dokument kontynuacji ubezpieczenia pod rygorem wstrzymania realizacji zamówienia z winy Wykonawcy. 2.22. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe wobec osób trzecich, które wynikną na skutek nieprawidłowego wykonywania przedmiotu. 2.23. Realizacja zamówienia jest uzależniona od warunków atmosferycznych. W związku z tym należy założyć możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia. 2.24. zastrzega się możliwość ograniczenia zakresu prac z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, których nie można było przewidzieć na tym etapie bez skutków prawnych. Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń względem Zamawiającego, w tym finansowych, w przypadku zlecenia, przez Zamawiającego w całym okresie trwania umowy, prac na sumę niższą niż wskazana w ofercie. 2.25. Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń względem Zamawiającego, w tym finansowych, za czas przestoju i dyspozycji do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy. 2.26. Kod CPV : 90 62 00 00 -9 – usługi odśnieżania 90 63 00 00 – 2 - usługi usuwania oblodzeń 2.27. Ustala się następujące warunki płatności. a) Wartość umowy nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do niniejszej Umowy. Wartość całkowita przedmiotu umowy nie będzie waloryzowana w okresie realizacji umowy b) Faktura powinna być adresowana do: Gmina Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec. NIP - 615-18-08-660. c) Rozliczenie usług następować będzie miesięcznymi fakturami VAT na podstawie miesięcznego zestawienia do faktury. d) Podstawą do wystawienia faktury VAT jest zestawienie zatwierdzone przez Zamawiającego . 2.28. Karta drogowa – protokół odbioru zimowego utrzymania – stanowi załącznik nr 1 do siwz. 2.29. Wykaz dróg oraz długości odcinków do odśnieżania i posypywania stanowi załącznik nr 2 do siwz. 2.30. Wykaz chodników stanowi załącznik nr 3 do siwz. 2.31. Wykaz parkingów stanowi załącznik nr 4 do siwz. 2.32. Wykaz placów stanowi załącznik nr 5 do siwz. 3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych oznaczonych następująco: ZADANIE NR 1 – WĘGLINIEC- DROGI: za 1 km drogi 1. odśnieżanie dróg o łącznej dł. 11,169 km 2. posypywanie mieszanką piaskowo-solną dróg o łącznej dł. 11,169 km ZADANIE NR 2- WĘGLINIEC - CHODNIKI za 1 km chodnika 1. odśnieżanie chodników o łącznej dł. 3,750 km 2. posypywanie piaskiem chodników o łącznej dł. 3,750 km ZADANIE NR 3- WĘGLINIEC a) PARKINGI za 1 m2 parkingu 1. odśnieżanie o łącznej powierzchni – 3 180 m2 2. posypywanie piaskiem o łącznej powierzchni – 3 180 m2 b) PLAC TARGOWY za 1 m2 placu 1. odśnieżanie o łącznej powierzchni – 1 000 m2 2. posypywanie piaskiem o łącznej powierzchni – 1 000 m2 ZADANIE NR 4 - RUSZÓW -DROGI - za 1 km drogi 1. odśnieżanie dróg o łącznej dł. 12,265 km 2. posypywanie mieszanką piaskowo-solną dróg o łącznej dł. 12,265 km ZADANIE NR 5 – RUSZÓW- CHODNIKI - za 1 km chodnika 1. odśnieżanie chodników o łącznej dł. 0,495 km 2. posypywanie piaskiem chodników o łącznej dł. 0,495 km ZADANIE NR 6 – RUSZÓW a) PLAC TARGOWY za 1 m2 placu 1. odśnieżanie o łącznej powierzchni – 200 m2 2. posypywanie piaskiem o łącznej powierzchni – 200 m2 b) PARKINGI - za 1 m2 parkingu 1. odśnieżanie parkingów o łącznej powierzchni – 740 m2 2. posypywanie piaskiem parkingów o łącznej powierzchni – 740 m2 ZADANIE NR 7 - CZERWONA WODA – DROGI - za 1 km drogi 1. odśnieżanie dróg o łącznej dł. 27,751 km 2. posypywanie mieszanką piaskowo-solną dróg o łącznej dł. 26,691 km ZADANIE NR 8 - CZERWONA WODA a) PARKINGI - za 1 m2 parkingu 1. odśnieżanie parkingów o łącznej powierzchni – 630 m2 2. posypywanie piaskiem parkingów o łącznej powierzchni – 630 m2 b) PLAC TARGOWY za 1 m2 placu 1. odśnieżanie o łącznej powierzchni – 500 m2 2. posypywanie piaskiem o łącznej powierzchni – 500 m2 ZADANIE NR 9 - STARY WĘGLINIEC – DROGI - za 1 km drogi 1. odśnieżanie dróg o łącznej dł. 17,567 km 2. posypywanie mieszanką piaskowo-solną dróg o łącznej dł. 17,567 km ZADANIE NR 10 - STARY WĘGLINIEC - CHODNIKI - za 1 km chodnika 1.odśnieżanie chodników o łącznej dł. 0,275 km 2.posypywanie piaskiem chodników o łącznej dł. 0,275 km ZADANIE NR 11 - STARY WĘGLINIEC a)PLAC TARGOWY za 1 m2 placu 1.odśnieżanie o łącznej powierzchni – 300 m2 2.posypywanie piaskiem o łącznej powierzchni – 300 m2 b) PARKINGI - za 1 m2 parkingu 1. odśnieżanie parkingów o łącznej powierzchni – 200 m2 2. posypywanie piaskiem parkingów o łącznej powierzchni – 200 m2 ZADANIE NR 12 - PIASECZNA i JAGODZIN – DROGI - za 1 km drogi 1. odśnieżanie dróg w Jagodzinie o łącznej dł. 12,228 km + drogi w Piasecznej o łącznej dł.8,841 2. posypywanie mieszanką piaskowo-solną dróg w Jagodzinie o łącznej dł. 12,228 km + drogi w Piasecznej o łącznej dł.8,841 ZADANIE NR 13 - JAGODZIN – CHODNIK za 1 km chodnika 1. odśnieżanie chodników o łącznej dł. 0,070 km 2. posypywanie piaskiem chodników o łącznej dł. 0,070 km ZADANIE NR 14- PIASECZNA i JAGODZIN a) PIASECZNA – PARKINGI - za 1 m2 parkingu 1. odśnieżanie parkingów o łącznej powierzchni – 120 m2 2. posypywanie piaskiem parkingów o łącznej powierzchni – 120 m2 b) JAGODZIN – PARKINGI - za 1 m2 parkingu 1. odśnieżanie parkingów o łącznej powierzchni – 120 m2 2. posypywanie piaskiem parkingów o łącznej powierzchni – 120 m2 ZADANIE NR 15 - KOŚCIELNA WIEŚ I OKRĄGLICA – DROGI - za 1 km drogi 1. odśnieżanie dróg o łącznej dł. 8,475 km w Kościelnej Wsi + 2,585 km w Okrąglicy 2. posypywanie mieszanką piaskowo-solną dróg o łącznej dł. 8,325 km w Kościelnej Wsi + 2,585 km w Okrąglicy ZADANIE NR 16 – ZIELONKA – DROGI - za 1 km za drogi 1. odśnieżanie dróg o łącznej dł. 2,680 km 2. posypywanie mieszanką piaskowo-solną dróg o łącznej dł. 2,680 km ZADANIE NR 17– ZIELONKA – PARKINGI - za 1 m2 parkingu 1. odśnieżanie parkingów o łącznej powierzchni – 580 m2 2. posypywanie piaskiem parkingów o łącznej powierzchni – 580 m2 4.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 5. Podwykonawstwo: 1) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania nazw (firm) tych podwykonawców, zgodnie z treścią formularza Nr 1 do SIWZ. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. 2) Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 6. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przez wykonawcę lub podwykonawcę (jeżeli wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy), czynności związane z kierowaniem pojazdu przystosowanego do posypywania i odśnieżania; 2) Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać osoby wykonujące wyżej wymienione czynności na podstawie umowy o pracę, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej ww. czynności; 3) W terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy wykonawca złoży zamawiającemu oświadczenie, zawierające informację o zatrudnionych osobach, o czasie trwania umowy oraz czynnościach wykonywanych przez wskazane osoby. Wzór oświadczenia, o którym mowa w niniejszym podpunkcie stanowi formularz nr 8 do SIWZ; 4) postanowienia, dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy udziale osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie ww. warunków realizacji zamówienia zostały opisane w projekcie umowy – formularz nr 7 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90620000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information