UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ NA DZ. NR EWID. 52 W M. BRZEŹNO

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516784)

Client
Gmina Czarnków
State
wielkopolskie
Address
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3 3
Phone
067 2552227
Fax
067 2553079
E-Mail
urzad@czarnkowgmina.pl
Created
2019-10-09

Gmina Czarnków

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Czarnków ul. Rybaki 3 3 64-700 Czarnków wielkopolskie tel. 067 2552227 fax. 067 2553079 REGON 57079106900000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ NA DZ. NR EWID. 52 W M. BRZEŹNO

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest Utwardzenie drogi gminnej na dz. nr ewid. 52 w m. Brzeźno Odcinek objęty przebudową w pasie drogi gminnej na działce nr 52 obręb Brzeźno 120 m oraz remont odcinka ok 15 m Całkowita długość projektowanej przebudowy wynosi 120,00 m (15m remont), szerokości 4,00m Realizacja inwestycji obejmuje działkę ewidencyjną nr 52 obręb Brzeźno, gmina Czarnków, powiat czarnkowsko-trzcianecki, województwo wielkopolskie Podstawowy zakres zadania:  wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kruszywa naturalnego na istniejącej podbudowie z kruszywa naturalnego wzmocnionego lokalnie uzupełnieniem podbudowy z kruszywa łamanego lub gruzu betonowego,  lokalny remont odcinkowy jako uzupełnienie konstrukcji z kruszywa naturalnego, Roboty należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Szczególną uwagę należy przywiązać do właściwego zagęszczenia i wyprofilowania podłoża. Roboty przygotowawcze: Przed przystąpieniem do robót zasadniczych należy przeprowadzić wyznaczenie granic pasa drogowego. W cenie robót należy również ująć obsługę geodezyjną i opracowanie dokumentacji powykonawczej. W cenie robót należy ująć ewentualny załadunek, wywóz, utylizację i składowanie materiałów pozostałych z odhumusowania i korytowania. Podbudowy: Celem uzyskania wymaganej niwelety zaprojektowano korytowanie o głębokości wynikającej z profilu. Grunt pozostały z korytowania należy wbudować w pobocza. W cenie robót związanych z ewentualnym wywozem należy ująć koszty gospodarowania odpadami (po stronie Wykonawcy robót). Zaprojektowano wzmocnienie podbudowy pod jezdnię z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm lub gruzu betonowego 0/63 w ilości 50t. Nawierzchnie: Projektuje się wykonanie warstwy nawierzchni jezdni z kruszywa naturalnego (nawierzchnia żwirowa), grubości 15 cm. Remont nawierzchni grubości 10 cm. Urządzenie bezpieczeństwa ruchu: Roboty należy kompleksowo oznakować i zabezpieczyć. Roboty pozostałe: W cenie robót należy ująć ewentualną ścinkę, wyrównanie, uzupełnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie poboczy gruntowych. W przypadku, gdy po wyznaczeniu granic pasa drogowego, okaże się, że są do tego merytoryczne przeciwskazania, dopuszcza się lokalną korektę szerokości, lub wprowadzenie rozwiązań zamiennych ze względu na specyfikę zadania, po uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu i akceptacji Zamawiającego. Zakres zamówienia publicznego obejmuje również: 1) organizację i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z wymogami techniczno-prawnymi wykonanych zabezpieczeń, jak również ich stałą sprawność techniczną, 2) przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona niezbędnych zabezpieczeń terenu, za jakość i zgodność z wymogami techniczno-prawnymi wykonanych zabezpieczeń, jak również za ich stałą sprawność techniczną odpowiada Wykonawca, Zamawiający nie zapewnia dozoru mienia Wykonawcy robót, 3) pełną obsługę geodezyjną przedsięwzięcia (wskazanie granic, wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza), 4) wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez Biuro Inżynierii Lądowej „EUROSTRADA” mgr inż. Rufin Jarka 5) uzgodnienie harmonogramu rzeczowo – finansowego robót z Zamawiającym, stanowiącego załącznik do umowy z Zamawiającym, 6) wykonanie potwierdzonych protokołami badań: zagęszczenia podłoża, zagęszczenia i nośności nawierzchni żwirowej, zgodnie z SST. 7) wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające jakość planowanych do wbudowania materiałów, 8) przeprowadzenie pozytywnych odbiorów obiektu przez odpowiednie instytucje określone polskim ustawodawstwem, 9) sporządzenie projektu czasowej organizacji ruchu, na czas prowadzenia robót drogowych, którego opracowanie i uzgodnienie z właściwymi organami oraz zatwierdzenie leży po stronie Wykonawcy, 10) wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233123-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information