Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Uniejów w miejscowości Spycimierz

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516783)

Client
Gmina Uniejów
State
łódzkie
Address
99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13 13
Phone
063 2888192
Fax
063 2888192
E-Mail
urzad@uniejow.pl
Created
2019-10-09

Gmina Uniejów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Uniejów ul. Błogosławionego Bogumiła 13 13 99-210 Uniejów łódzkie tel. 063 2888192 fax. 063 2888192 REGON 31101957900000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Uniejów w miejscowości Spycimierz

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego „Trasa Bożego Ciała – etap III”. 3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu elementów rzeźbiarsko-architektonicznych szlaku krajobrazowego w miejscowości Spycimierz wraz z instalacjami elektrycznymi oraz zagospodarowaniem terenu przyległego (utwardzeniu terenu i urządzenie zielenią) na podstawie załączonej dokumentacji projektowej i opisem poniżej. 3.3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 288, 270, 372, 498, 490/1, 491/1, 323 obręb 22 Spycimierz, gm. Uniejów, usytuowany w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej. 3.4. Obszar, na którym zostanie zrealizowana inwestycja objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla strefy uzdrowiskowej „C” na terenie miejscowości Spycimierz w gminie Uniejów. 3.5. Zamówienie zostało podzielone na części. 3.6. Część 1 przedmiotu zamówienia pn.: Roboty ogólnobudowlane obejmuje: 3.6.1. Ściany murowe, wieniec żelbetowy dla obiektu pn. „Kaplica Świętego Antoniego” 3.6.2. Ściany, ławy fundamentowe, fundamenty żelbetowe dla obiektu pn.: „Ołtarz Świętej Julianny” 3.6.3. Fundamenty z kręgów betonowych, murowany obiekt pn.: „Ołtarz Świętej Barbary” 3.6.4. Montaż więźby dachowej i pokrycia dachu obiektu pn.: „Kaplica Świętego Antoniego” 3.6.5. Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej, murków, ławeczek, 3.7. Część 2 przedmiotu zamówienia pn.: Wykonanie i montaż rzeźb obejmuje: 3.7.1. Wykonanie i montaż rzeźb z granitu i piaskowca oraz stalowej części (rzeźba) obiektu pn.: „Ołtarz Świętej Julianny” – według dokumentacji i dołączonych przedmiarów. 3.8. Część 3 przedmiotu zamówienia pn.: Roboty elektryczne obejmuje montaż opraw i wykonanie instalacji elektrycznej. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do doprowadzenia instalacji elektrycznej od wyznaczonych słupów, montaż tablic elektrycznych i związanych z tym robotami ziemnymi i odtworzeniowymi nawierzchni. Zamówienie obejmuje wykonanie przyłączy elektroenergetycznych oraz instalacji elektrycznych zgodnie z warunkami i projektem, tj. doprowadzenie kabla elektrycznego, montaż gniazd wtykowych, instalacji ochrony od porażeń i oświetlenie rzeźb. 3.9. Część 4 przedmiotu zamówienia pn.: Nasadzenia obejmuje urządzenie terenów zielenią według projektu nasadzeń. 3.10. W trakcie realizacji inwestycji teren wokół niej winien być wygrodzony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym. Teren budowy powinien być zabezpieczony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3.11. Inwestycja zlokalizowana jest w historycznym układzie przestrzennym wsi Spycimierz, ujętym w wojewódzkiej ewidencji zabytków, w obrębie stanowiska archeologicznego AZP 65-45/75 Spycimierz oraz w prawdopodobnym zasięgu stanowiska znanego z archiwaliów AZO 62-45/88, w związku z tym, wszyscy wykonawcy poszczególnych części przedmiotu zamówienia zobowiązani są wspólnie zapewnić przeprowadzenie badań archeologicznych. 3.12. Teren inwestycji jest zlokalizowany w obrębie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 3.13. Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią. 3.14. Zamówienie obejmuje wykonanie 4 obiektów małej architektury wraz z utwardzeniem terenu wokół obiektów, wykonaniem instalacji elektrycznych niezbędnych do zasilania obiektów, urządzeniem zieleni na podstawie opisów i dokumentacji dołączonych do niniejszej specyfikacji. 3.15. Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenów związanych z lokalną tradycją i stanowiącą elementy atrakcji turystycznych. 3.16. Obiekty małej architektury nie przekraczają wysokości 4 m każdy. 3.17. Wykonawcy zobowiązani są w szczególności do: 3.17.1. Wystąpienia o zarejestrowanie dziennika budowy – po stronie wykonawcy Części 1 przedmiotu zamówienia 3.17.2. Ustanowienia kierowników robót – dla każdej części zamówienia 3.17.3. Opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – dla każdej części zamówienia 3.17.4. Usytuowania obiektu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – dla każdej części zamówienia 3.17.5. Zapewnienia geodezyjnego wytyczenia inwestycji – dla każdej części zamówienia 3.17.6. Stosowania wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie przy wykonywaniu robót budowlanych – dla każdej części zamówienia 3.17.7. Zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób postronnych– dla każdej części zamówienia 3.17.8. Umieszczenia na budowie informacji zawierającej dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo budowlane i przekazanie tej informacji do Zamawiającego i do organu, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę -– po stronie wykonawcy Części 1 przedmiotu zamówienia 3.17.9. Rozwiązywania kolizji w sposób zapewniający prawidłowy przepływ wód w przypadku stwierdzenia urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, nie występujących w ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów kolidujących z realizowaną inwestycją – dla każdej części zamówienia 3.17.10. Powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi o odkryciu w trakcie prowadzenia robót budowlanych znalezisk, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkiem – dla każdej części zamówienia 3.17.11. Wystąpienia do właściwego organu i uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie jeśli wystąpi taka konieczność. – dla każdej części zamówienia 3.17.12. Zawiadomienia Zamawiającego oraz organu właściwego o zakończeniu budowy we właściwym terminie, aby możliwe było wniesienie ewentualnego sprzeciwu organu. – dla każdej części zamówienia 3.18. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawcy wszystkich części zamówienia zobowiązani są wspólnie do uzyskania pozwolenia i przeprowadzenia badań archeologicznych określonych w decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Nr WUOZ-C.5161.6.2017.MN z dnia 18 stycznia 2017. Dokument stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 3.19. W przypadku wydobycia znalezisk w wyniku prowadzonych prac, po stronie Wykonawcy jest ich opracowanie oraz konserwacja zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3.20. Zamawiający zobligowany jest do zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych na co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem, w związku z czym Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy prawo budowlane w dniu podpisania umowy. 3.21. Wykonawca będzie zobowiązany wypełnić postanowienie narady koordynacyjnej dla sprawy GN.6630.200.2016, tj. zgłoszenie z 14 dniowym wyprzedzeniem przystąpienie do robót w strefie sieci telekomunikacyjnej. Protokół z narady stanowi załącznik do dokumentacji. 3.22. Wykonawca zostanie upoważniony przez Zamawiającego do występowania i uzyskiwania wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji niezbędnych do prawidłowej realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia. 3.23. Każda z części przedmiotu zamówienia musi zostać zrealizowana na podstawie załączonych dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych ostatecznych decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektów. 3.24. Po stronie Wykonawcy jest pozyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia, wykonania i zakończenia robót budowlanych. 3.25. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 3.26. Szczegółowy opis robót zawierają dokumentacje, które zostają dołączone do niniejszej SIWZ. 3.27. Przed przystąpieniem do wyceny robót zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie. 3.28. Przedmiary załączone do postępowania należy traktować pomocniczo. 3.29. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać porządek na terenie budowy, na bieżąco 3.30. i systematycznie likwidować wszelkie zagrożenia. 3.31. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia. 3.32. W ramach zamówienia należy wykonać roboty budowlane określone w przedmiarze robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz prace i czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 3.33. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca na dzień odbioru robót przedstawi szkice geodezyjne i oświadczenie o złożeniu przez geodetę inwentaryzacji geodezyjnej do zarejestrowania w państwowym zasobie geodezyjno – kartograficznym. 3.34. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przy odbiorze robót (w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia) kosztorys powykonawczy z realizacji przedsięwzięcia. Kosztorys powykonawczy stanowi załącznik do protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 3.35. Zaleca się oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokonanie wizji lokalnej w terenie, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 3.36. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 3.37. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z użyciem materiałów i urządzeń własnych. 3.38. Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów fabrycznie nowych, gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów i certyfikatów na każde żądanie Zamawiającego. 3.39. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp informuje, że jeżeli w SIWZ i jej załącznikach wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie materiałów lub urządzeń, nazwy ich producentów i dystrybutorów, nazwy własne produktów, pochodzenie urządzeń itd. mają one charakter przykładowy. Zostały one bowiem określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów technicznoużytkowych przedmiotu zamówienia. 3.40. Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie równoważnych. Zaoferowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do zdefiniowania nowego, w kluczowych elementach niezgodnego z dokumentacją projektową, opisu zamówienia. 3.41. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3.42. Dopuszcza się zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w treści dokumentacji załącznikach do niego za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. 3.43. Wykonawca udzieli minimum 60 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Gwarancja jest udzielana na warunkach określonych we wzorze umowy. Na okres gwarancji wykonawca wydłuża termin rękojmi. 3.44. Informacje na temat powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom: W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Jeżeli konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia wynikła w trakcie realizacji zamówienia wymaga uzyskania pisemnej zgody Zmawiającego. 3.45. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 3.45.1. dostarczenia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy, oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, kopii zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzających wpis tej osoby na listę członków odpowiedniej izby oraz potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę kopii uprawnień budowlanych, 3.45.2. zapewnienia kierowania robotami budowlanymi przez pracowników Wykonawcy, posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz kwalifikacje zawodowe, 3.45.3. uzyskania każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego zmiany kierownika budowy w stosunku do osoby wskazanej w ofercie, 3.45.4. uzyskania na własny koszt ubezpieczeń i zabezpieczeń należytego wykonania umowy, 3.45.5. wykonania i ustawienia tablic informacyjnych wynikających z Prawa Budowlanego, 3.45.6. oznaczenia terenu budowy, odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, 3.45.7. zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 3.45.8. utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji, 3.45.9. zgłaszania Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub zanikających, 3.45.10. przeprowadzania niezbędnych badań laboratoryjnych, 3.45.11. wywozu i utylizacji odpadów i gruzu. 3.46. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 3.47. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.48. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust 6 pkt 3 ustawy Pzp. 3.49. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ofert wariantowych. 3.50. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 3.51. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. W przypadku kiedy wykonawca zażąda wypłaty zaliczki na poczet wykonania zamówienia stosowany jest pkt XVIII SIWZ. 3.52. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 3.53. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 3.54. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4. 3.55. Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, jak również nie dopuszcza takiej możliwości. 3.56. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 3.57. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 3.58. Język w jakim mogą być sporządzane oferty w postępowaniu: język polski. 3.59. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 3.60. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3.61. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne nie przeprowadzono dialogu technicznego. 3.62. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień 3.62.1. Kody CPV: Główny przedmiot: 45000000-7 Roboty budowlane Dodatkowe przedmioty: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45262210-6 Fundamentowanie 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 3.63. Postępowanie oznaczone jest jako – ZP.271.30.2019 3.64. Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information