Świadczenie usług holowania i parkowania pojazdów dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516777)

Client
Komendant Stołeczny Policji
State
mazowieckie
Address
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2 2
Phone
22 6038608. 6037691
Fax
22 6037642
www
www.policja.waw.pl
E-Mail
zamowienia.ksp@policja.waw.pl
Created
2019-10-09

Komendant Stołeczny Policji

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Komendant Stołeczny Policji ul. Nowolipie 2 2 00-150 Warszawa mazowieckie tel. 22 6038608. 6037691 fax. 22 6037642 REGON 01212648200000 www.policja.waw.pl

I.2) Type of contracting: Administracja rządowa terenowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług holowania i parkowania pojazdów dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług holowania i parkowania pojazdów dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Wołominie. 2. Ilość zlecanych usług będących przedmiotem umowy wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 3. Wykonawca musi posiadać stanowisko dyspozytorskie (przyjmujące zlecenia od Zamawiającego i wydającego polecenia holownikom) wyposażone w urządzenia łączności. 4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałych w okresie obowiązywania umowy ryczałtowych cen jednostkowych brutto w PLN za: A. holowanie i parkowanie pojazdów do 3 500 kg, A₁ - holowanie skutera, motocykla, quada, A₂ - holowanie pojazdu,, A₃ - l dobę parkowania skutera, motocykla, quada, A₄- l dobę parkowania pojazdu, B. holowanie i parkowanie pojazdów powyżej 3 500 kg, B₁ - holowanie pojazdu, B₂-1 dobę parkowania pojazdu, 5. Cena jednostkowa brutto odpowiednio za holowanie i parkowanie jest określona ryczałtowo, bez względu na odległość, porę dnia i dzień tygodnia, stopień trudności, w tym uwzględnia konieczność użycia dodatkowego sprzętu oraz wyposażenia. 6. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług będących przedmiotem umowy w ruchu ciągłym, tzn. 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 7. Podstawą do wykonania przez Wykonawcę usług, o których mowa w SIWZ jest dyspozycja usunięcia pojazdu wydana w formie pisemnej (dopuszcza się drogę faksowa) przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie według określonego wzoru stanowiącego załącznik do umowy (Rozdz. XVII dokumentacji postępowania). 8. Wykonawca zobowiązany jest do przeholowania pojazdów po upływie ważności umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania na parking wskazany przez Zamawiającego. 9. Przed upływem terminu ważności umowy Zamawiający uzgodni z Wykonawca sposób i termin przetransportowania pozostałych zdeponowanych na parkingu pojazdów. 10. W przypadku, o którym mowa w ppkt 8 ryczałtowe ceny jednostkowe brutto w PLN za holowanie nie będą wyższe od cen jednostkowych określonych w zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego. 11. Wykonawca musi dysponować sprzętem komputerowym z legalnym oprogramowaniem umożliwiającym prowadzenie ewidencji zdeponowanych pojazdów uwzgledniającej: markę pojazdu, numer rejestracyjny, aktualny numer nadwozia i silnika, numer sprawy do której został zdeponowany, datę przyjęcia na parking, datę wydania z parkingu. 12. Zamawiający będzie ponosił koszty parkowania pojazdów od dnia umieszczenia pojazdu na parkingu Wykonawcy do momentu poinformowania Wykonawcy o przekazaniu sprawy, w której pojazd jest dowodem - prokuraturze, sądowi, właścicielowi pojazdu lub innemu podmiotowi, co potwierdzone zostanie dokumentem. 13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostarczania zabezpieczonych pojazdów własnym transportem. W takim przypadku Wykonawca obciążać będzie Zamawiającego jedynie cenami określonymi w umowie za parkowanie zabezpieczonych pojazdów. 14. Podstawą do wydania przez Wykonawcę zdeponowanego na parkingu pojazdu, będzie zezwolenie wydane przez organ, w dyspozycji którego pojazd pozostaje.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 63712400-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information