PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY CICHEJ W MIEJSCOWOSCI SITNE

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516775)

Client
Gmina Jadów
State
mazowieckie
Address
05-280 Jadów, ul. Jana Pawła II 17
Phone
256 754 044
Fax
256 754 384
www
www.bip.jadow.az.pl
E-Mail
jadow@o2.pl
Created
2019-10-09

Gmina Jadów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Jadów ul. Jana Pawła II 17 05-280 Jadów mazowieckie tel. 256 754 044 fax. 256 754 384 REGON 53642700000000 www.bip.jadow.az.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY CICHEJ W MIEJSCOWOSCI SITNE

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać roboty budowlane w zakresie przebudowy drogi gminnej ulicy Cichej w miejscowości Sitne od km 0+000.00 do km 0+179.99 oraz od km 0+184.98 do km 0+899.42. Długość drogi do wybudowania wynosi 894,00m Zakres robót przewiduje: roboty pomiarowe i przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie podbudowy, wykonanie jezdni asfaltowej, wykonanie elementów ulic, wymiana istniejącego przepustu, wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego, wykonanie zjazdów z kruszywa kamiennego, prace wykończeniowe, oczyszczenie rowów, oznakowanie pionowe i poziome (organizacja ruchu), wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Szczegółowy zakres ujęto w przedmiarach robót, specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233220-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information