Modernizacja budynku Obwodu Drogowego w Garbowie.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516774)

Client
Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach
State
lubelskie
Address
24-200 Bełżyce, ul. Żeromskiego 3 3
Phone
081 5162475, 5162885
Fax
081 5162478
E-Mail
planowanie_zdp@op.pl
Created
2019-10-09

Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach ul. Żeromskiego 3 3 24-200 Bełżyce lubelskie tel. 081 5162475, 5162885 fax. 081 5162478 REGON 43102926300000

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Modernizacja budynku Obwodu Drogowego w Garbowie.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja budynku Obwodu Drogowego w Garbowie. Zamówienie należy wykonać zgodnie z SSTWIORB stanowiącymi załącznik do niniejszej specyfikacji, zwanej dalej SST. 2. Przedmiotowa inwestycja zawiera następujące elementy: Wymiana stolarki okiennej; Wymiana drzwi zewnętrznych ; Wrota garażowe; Wymiana pokrycia dachowego wiaty; Wymiana rynien i rur spustowych; Ocieplenie ścian zewnętrznych – elewacja; Ocieplenie stropu nad pomieszczeniami admistracyjno – socjalnymi; Demontaż masztu antenowego; Roboty uzupełniające. 3. Szczegółowe ilości i zakres poszczególnych robót do wykonania, zawierają przedmiar robót i kosztorys ofertowy. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zwaną w dalszej treści „SIWZ”, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, obowiązującymi przepisami i normami, opracowanym przez Wykonawcę harmonogramem rzeczowo – finansowym robót opracowanym zgodnie z przedmiarem robót, który wymagany będzie przy podpisaniu umowy. Wymagany minimalny okres gwarancji – 36 miesięcy, licząc od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy. 4. Jeżeli dokumentacja przetargowa lub SST wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. 5. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zadania. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wykonać część niniejszego zamówienia przy udziale podwykonawców zobowiązany jest: 5.1 wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców jeżeli jest znany; 5.2 w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile są już znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca będzie zawiadamiał, podczas realizacji umowy, zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Pzp. 5.3 Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są we wzorze umowy. 6. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienia, udzieli zamawiającemu gwarancji zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik do umowy (załącznik Nr 6). Minimalny wymagany okres gwarancji na roboty wynosi 36 miesięcy, licząc od daty wskazanej w protokole odbioru końcowego. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, maksymalnie przedłużając okres minimalny o dodatkowe 12 miesięcy, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale KRYTERIA OCENY OFERT (sekcja 14 SIWZ). Wykonawca składając ofertę, akceptuje oświadczenie gwarancyjne, stanowiące załącznik do umowy, w którym określono zakres gwarancji i uprawnienia zamawiającego oraz obowiązki gwaranta. Udzielając gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45262690-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 9.1 Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 gr.).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information