NAPRAWY BIEŻĄCE ZESTAWÓW HAKOWYCH (SCANIA/WIELTON) WRAZ Z WYKONYWANIEM PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516772)

Client
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
State
warmińsko-mazurskie
Address
10-467 Olsztyn, ul. Sprzętowa 3 3
Phone
89 715 08 20
Fax
89 715 08 21
www
www.zgok.olsztyn.pl
E-Mail
zgok@zgok.olsztyn.pl
Created
2019-10-09

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sprzętowa 3 3 10-467 Olsztyn warmińsko-mazurskie tel. 89 715 08 20 fax. 89 715 08 21 REGON 51073404900000 www.zgok.olsztyn.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: NAPRAWY BIEŻĄCE ZESTAWÓW HAKOWYCH (SCANIA/WIELTON) WRAZ Z WYKONYWANIEM PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są naprawy bieżące pięciu zestawów hakowych wyprodukowanych w 2015 roku (pojazd hakowy Scania P410 oraz przyczepa Wielton PS2P), wraz z wykonywaniem przeglądów okresowych. 2. Przeglądy okresowe będą wykonywane zgodnie z instrukcją obsługi. 3. Miejscem dokonywania napraw oraz przeglądów okresowych będzie warsztat Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest za każdym razem na swój koszt odebrać zestawy z siedziby Zamawiającego oraz dostarczyć je z powrotem do siedziby Zamawiającego (ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn).. 1. Naprawy bieżące będą dokonywane według potrzeb i na zgłoszenie Zamawiającego. Maksymalna ilość roboczogodzin w zakresie przeglądów i napraw bieżących wynosi: 1) 600 rbh w ramach zamówienia podstawowego oraz 2) 200 rbh w ramach opcji. 2. Prawo opcji zostało określone w art. 34 ust. 5 ustawy PZP. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całości lub części, jednorazowo bądź w kilku częściach. Przewiduje się opcję dotyczącą zwiększenia ilości roboczogodzin w zakresie przeglądów i napraw bieżących. 3. Zamawiający zastrzega, że korzystając z prawa opcji może również przedłużyć Termin Realizacji Umowy, zgodnie z treścią § 4 Umowy lub też przedłużyć ten termin bez korzystania z prawa opcji. 4. Wykonawca musi dysponować specjalistycznym programem do diagnoz i programowania pojazdów Scania (Scania Diagnos and Programmer 3) 5. Wykonawca musi zapewnić możliwość dokonywania modyfikacji pliku pn. Scania Onboard Product Specification. 6. Przedmiotem umowy nie jest dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, które dostarcza Zamawiający. Wszelkie części zamienne zużywające się, konieczne do wykonania napraw bieżących lub przeglądów, zapewni Zamawiający. 7. Zamawiający zgłosi Wykonawcy gotowość do przeglądu na 1000 km przed planowanym przeglądem. Zgłoszenie zostanie wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w § 7 ust. 1 pkt 1.1. niniejszej Umowy. Dokładna data każdego przeglądu zostanie ustalona przez Strony na 2 dni robocze przed planowanym przeglądem i odbiorem zestawów przez Wykonawcę. 8. W przypadku awarii zestawów hakowych, ich odbiory będą dokonywane przez Wykonawcę: 1) przy zgłoszeniach od poniedziałku do piątku do godz. 12:00 – do 6 godzin od zgłoszenia); 2) przy zgłoszeniach w soboty, niedziele i święta – do godz. 7:00 w poniedziałek lub pierwszy dzień roboczy po świętach. 9. Pozostałe informacje dot. Przedmiotu zamówienia zostały ujęte w Projekcie umowy. 10. Wymagania narzucone art. 29 ust. 3a ustawy PZP: Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby prace związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, tj. przeglądów, wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz napraw bieżących objętych zamówieniem, tj. prace mechaników, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – zgodnie z art. 22 § 1* ww. ustawy (Dz.U.2019.1040 t.j. z dnia 2019.06.05.), jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku, rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego pracownika. Szczegółowe warunki w zakresie zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę określa Projekt umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 50110000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information