Remont pomieszczeń w piwnicy budynku A

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516771)

Client
Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
State
świętokrzyskie
Address
25-516 Kielce, Aleja IX Wieków Kielc 3
Phone
413 421 534
Fax
413 421 834
www
www.kielce.uw.gov.pl
E-Mail
zo27@kielce.uw.gov.pl
Created
2019-10-09

Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Aleja IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce świętokrzyskie tel. 413 421 534 fax. 413 421 834 REGON 51426500000000 www.kielce.uw.gov.pl

I.2) Type of contracting: Administracja rządowa terenowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont pomieszczeń w piwnicy budynku A

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu w celu przywrócenia wartości użytkowej pomieszczeń 001, 031 oraz 013 znajdujących się w piwnicy budynku „A” Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Uzupełnieniem Opisu przedmiotu zamówienia jest: Przedmiar robót w zakresie robót budowlanych – Załącznik nr 2 do SIWZ oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu uzyskania informacji potrzebnych do przygotowania oferty, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. 5. Ilekroć w dokumentacji postepowania wskazane są znaki towarowe, nazwy wyrobów, patenty, pochodzenie, normy, źródła lub szczególne procesy charakteryzujące określone produkty dostarczone przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, oznacza to, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, i że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W takim przypadku Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych. Poprzez rozwiązania równoważne Zamawiający rozumie takie, które co najmniej spełniają wymogi określone w dokumentacji postepowania, w tym w szczególności charakteryzują się parametrami technicznymi, standardami jakościowymi, eksploatacyjnymi i użytkowymi nie gorszymi niż określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 6. Kolejność wykonywania prac remontowych Zamawiający ustali z Wykonawcą po podpisaniu umowy. 7. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: osób, które przy realizacji zamówienia będą wykonywać prace malarskie. 8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 9. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information