Wymiana wykładziny w korytarzach na czterech kondygnacjach (piętro I-IV) oraz czterech pomieszczeniach holu, recepcji, pom. monitoringu i stołówki w budynku Dom Aplikanta Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516770)

Client
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
State
małopolskie
Address
31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 5 5
Phone
0048 12 6179655
Fax
0048 12 6179653
www
www.kssip.gov.pl
E-Mail
i.sulkowska-sajdak@kssip.gov.pl
Created
2019-10-09

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5 5 31-547 Kraków małopolskie tel. 0048 12 6179655 fax. 0048 12 6179653 REGON 14058042800000 www.kssip.gov.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wymiana wykładziny w korytarzach na czterech kondygnacjach (piętro I-IV) oraz czterech pomieszczeniach holu, recepcji, pom. monitoringu i stołówki w budynku Dom Aplikanta Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie wykładziny w budynku Dom Aplikanta Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31- 547 Kraków. PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY ZALECA SIĘ DOKONANIE WIZJI LOKALNEJ, CELEM SPRAWDZENIA MIEJSCA, ZAKRESU ROBÓT, WARUNKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ROBÓT BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. W trakcie wizji nie będą udzielane odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ. Wszelkie wątpliwości, pytania odnośnie zakresu zamówienia oraz treści SIWZ należy kierować do Zamawiającego zgodnie ze sposobem oraz terminem określonym w SIWZ. Zamawiający wskazuje następujące terminy wizji lokalnych: wtorki i czwartki, początek od godz. 8:00 – 12:00 zbiórka w budynku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków przed pokojem 327 (III piętro). W przypadku wniosku Wykonawców Zamawiający przewiduje możliwość organizacji wizji lokalnych także w innych terminach. Zgodnie z Art. 30 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. Zamawiający dopuszcza oferowanie wyrobów budowlanych lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych do opisanych pod warunkiem jednak, że zagwarantują one realizację prac zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, oraz zapewni uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od złożonych w opisie przedmiotu zamówienia. Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane (pochodzenie lub marka, producent, dostawca, znak towarowy) wyrobów budowlanych lub wskazane normy, aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty o których mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy należy rozumieć, iż Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca w ofercie zobowiązany jest wskazać czy oferuje rozwiązania równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego opisanemu przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykazać, równoważność oferowanego rozwiązania w taki sposób że wykaże, iż oferowane rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Oferowane wyroby/ materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i pochodzić z bieżącej produkcji. Koszt wykonania wszystkich prac przygotowawczych obciąża Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty.Przedmiar oraz inne zapisy o wymiarach załączone do specyfikacji posiadają charakter pomocniczy i mają za zadanie ułatwienie Wykonawcy skalkulowanie ceny oferty. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) osób wykonujących prace fizyczne związane z wykonaniem robót objętych zamówieniem. Zakres robót jest szczegółowo określony w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ (w tym w załączonych do niego dokumentach oraz innych dokumentach wskazanych w jego treści). Przedmiary należy traktować jako materiał pomocniczy. Sposób oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia są szczegółowo określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information